Ταμείο εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ

Το Κεφάλαιο Κίνησης εγγυημένο κατά 80% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB, έχει ως στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του κατασκευαστικού και μελετητικού κλάδου, οι οποίες επιθυμούν να αναλάβουν ή έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος, ανεξαρτήτως σταδίου εκτέλεσης του έργου ή μελέτης.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (κατασκευαστές, μελετητές, μηχανικοί) που επιθυμούν να αναλάβουν ή έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος, ανεξαρτήτως σταδίου εκτέλεσης του έργου ή μελέτης.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες, ή τρίμηνες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το Euribor
1M/3M


ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Το Ταμείο παρέχει εγγύηση στο 80% του κεφαλαίου για κάθε δάνειο
 • Η προμήθεια εγγύησης δύναται να επιχορηγηθεί από το Ταμείο σύμφωνα με τα όρια του Καθεστώτος De minimis.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (κατασκευαστές, μελετητές, μηχανικοί) που επιθυμούν να αναλάβουν ή έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος, ανεξαρτήτως σταδίου εκτέλεσης του έργου ή μελέτης.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες, ή τρίμηνες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το Euribor
1M/3M


ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Το Ταμείο παρέχει εγγύηση στο 80% του κεφαλαίου για κάθε δάνειο
 • Η προμήθεια εγγύησης δύναται να επιχορηγηθεί από το Ταμείο σύμφωνα με τα όρια του Καθεστώτος De minimis.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ((ορισμός ΜΜΕ (Παράρτημα Ι του ΕΚ 651/2014) του κατασκευαστικού και μελετητικού κλάδου, οι οποίες επιθυμούν να αναλάβουν ή έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος ανεξαρτήτως σταδίου εκτέλεσης του έργου ή μελέτης και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Για αιτήσεις μετά την 1/7/2022 θα πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις υπαγωγής:

 • Επιθυμούν να αναλάβουν ή έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος ανεξαρτήτως σταδίου εκτέλεσης του έργου ή μελέτης (βάσει αναρτημένης λίστας) και Δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους επιλέξιμους κλάδους (βάσει αναρτημένης λίστας).
 • Έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα
 • Δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας ούτε πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια νομοθεσία στην οποία υπόκειται για να υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεως των δανειστών του.
 • Είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) κατά την ημερομηνία της αίτησης χρηματοδότησης
 • Δεν συντρέχουν γι’ αυτές λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει,
 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ,
 • Δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ στα οποία έχουν ενταχθεί, κατά την αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών), ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Σκοπός

Η ενίσχυση της ρευστότητας των ΜΜΕ του κατασκευαστικού και μελετητικού κλάδου, οι οποίες επιθυμούν να αναλάβουν ή έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος ανεξαρτήτως σταδίου εκτέλεσης του έργου ή μελέτης, μέσω της παροχής εγγυήσεων.

Η εν λόγω χρηματοδότηση δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να σχετίζεται με:

 • αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού ή πιστωτικών γραμμών,
 • χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών,
 • χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Ποσό

Από €3.000 έως €400.000


Διάρκεια Χορήγησης

Από 1 έως 5 έτη


Νόμισμα

Ευρώ (€)


Επιτόκιο

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor 1Μ/3Μ πλέον περιθωρίου

Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, η οποία σήμερα ανέρχεται σε 0,60%
Το τελικό επιτόκιο του πελάτη διαμορφώνεται με βάση την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας και τους γενικούς όρους της Δράσης.


Τρόπος εξυπηρέτησης

Με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις.


Πρόωρη Εξόφληση

Δίνεται η δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς καμία επιβάρυνση


Έξοδα Δανείου

Βάσει υφιστάμενης τιμολογιακής πολιτικής εξόδων και προμηθειών


Προμήθεια Εγγύησης

Η προμήθεια εγγύησης επιχορηγείται από το Ταμείο έως των ορίων που θέτει ο Κανονισμός De minimis.

Το Ταμείο καλύπτει σε όσες επιχειρήσεις επιθυμούν την προμήθεια εγγύησης με τη παροχή ενίσχυσης. Σε περίπτωση μη επιχορήγησης, η Προμήθεια Εγγύησης ορίζεται στο παρακάτω πίνακα σε ποσοστό τοις εκατό (%) ετησίως και θα αυξάνεται προοδευτικά ανάλογα με τη διάρκεια της Σύμβασης ως εξής:


Επιχείρηση
Για το 1ο έτος
Για το 2ο και 3ο έτος
Για το 4ο και 5ο έτος

Μικρομεσαία
 
0,25
 
0,50
 
1,00

Εκταμιεύσεις

Δυνατότητα εφάπαξ ή σταδιακών εκταμιεύσεων


Εξασφαλίσεις

Μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων, λόγω της προσφερόμενης εγγύησης του Ταμείου.


Περίοδος Διάθεσης Προγράμματος

Η διάθεση του Προγράμματος λήγει την 31.12.2024, εκτός εάν ο προϋπολογισμός του προγράμματος εξαντληθεί νωρίτερα.


Πώς θα το αποκτήσετε

Αίτηση στο ΠΣΚΕ

 1. Μπείτε στo www.ependyseis.gr/mis με τους προσωπικούς κωδικούς σας (σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικών θα πρέπει να γίνει εγγραφή)
 2. Συμπληρώστε στην αίτηση τα στοιχεία της προς χρηματοδότηση επιχείρησης
 3. Επιλέξτε την Τράπεζα Πειραιώς για την υποβολή του αιτήματός σας
 4. Οριστικοποιήστε και υποβάλετε την αίτησή σας στο σύστημα

Αίτηση χρηματοδότησης σε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία υποβολής του αιτήματος σας στο www.ependyseis.gr/mis επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς με εκτυπωμένο το έντυπο αίτησης από το ΠΣΚΕ.


Για περισσότερες πληροφορίες:


Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ της ΕΑΤ, που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το ΤΜΕΔΕ.