Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου για Επιχειρήσεις, που αποκτώνται από την πρωτογενή και τη δευτερογενή αγορά.
Έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου με διάρκεια 3, 6 ή 12 μηνών
Ομολόγα διάφορων τύπων, απόδοσης και διάρκειας που εκδίδονται από Ξένα Κράτη, Υπερεθνικούς Οργανισμούς καθώς και Εταιρείες.
Επενδυτική επιλογή για επιχειρήσεις που συναλλάσονται σε περισσότερα του ενός νομίσματα. Υψηλό επιτόκιο, με διάρκεια από 1 εβδομάδα έως 1 χρόνο.