Συμβουλευτικές Υπηρεσίες


Infrastructure Advisory

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις, στα πλαίσια ανάπτυξης των απαραίτητων υποδομών και παραγωγικών επενδύσεων, σκοπό έχουν να αποτελέσουν τη βάση για την βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της Ελληνικής οικονομίας. Αποστολή της ομάδας χρηματοοικονομικών συμβούλων της Τράπεζας Πειραιώς, είναι η παροχή της απαραίτητης υποστήριξης τόσο προς τον Ιδιωτικό όσο και προς τον Δημόσιο τομέα για την επίτευξη της βέλτιστης σχέσης κόστους ωφέλειας κατά την υλοποίηση και λειτουργία έργων στους κλάδους των α) μεταφορών και δικτύων, β) ενέργειας και γ) Κοινωνικών υποδομών μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Η εκτενής και πλούσια πείρα των χρηματοοικονομικών συμβούλων τόσο στην τραπεζική αγορά όσο και στις κεφαλαιαγορές μάς επιτρέπει να προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, δομώντας ανταγωνιστικές χρηματοδοτικές λύσεις, με γνώμονα:

  • τον καθορισμό της βέλτιστης δομής χρηματοδότησης λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή κινδύνων, το κόστος χρηματοδότησης αλλά και τις συνθήκες της αγοράς σύμφωνα με την στρατηγική του επενδυτή.

  • την ορθή τιμολόγηση των κινδύνων του έργου μέσω άρτιων χρηματοοικονομικών μοντέλων που διασφαλίζουν την διαφάνεια και ενσωματώνουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε έργου.

  • την έγκαιρη και επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής, βοηθώντας τους μετόχους κατά τις διαπραγματεύσεις όλων των εγγράφων και τη χρηματοδότηση του έργου.

  • Τη μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους του έργου.