Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Δάνεια σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων στο πλαίσιο του «Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης»

Χρηματοδότηση αγροτών, ομάδων παραγωγών, αγροτικών συνεταιρισμών & μικρομεσαίων επιχειρήσεων της αγροδιατροφής για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με προνομιακούς όρους δανεισμού σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ)

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Αγρότες, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μεταποίησης/ εμπορίας αγροτικών προϊόντων, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Μηνιαίες,
 • τριμηνιαίες, 
 • εξαμηνιαίες
 • ετήσιες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το Euribor + spread
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Το Ταμείο παρέχει εγγύηση στο 80% του κεφαλαίου για κάθε δάνειο.
 • Μειωμένες εξασφαλίσεις
 • Προνομιακή Τιμολόγηση
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Αγρότες, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μεταποίησης/ εμπορίας αγροτικών προϊόντων, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Μηνιαίες,
 • τριμηνιαίες, 
 • εξαμηνιαίες
 • ετήσιες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το Euribor + spread
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Το Ταμείο παρέχει εγγύηση στο 80% του κεφαλαίου για κάθε δάνειο.
 • Μειωμένες εξασφαλίσεις
 • Προνομιακή Τιμολόγηση

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Επιλέξιμες κατηγορίες πελατών για χρηματοδότηση είναι οι κάτωθι:

 • Επαγγελματίες αγρότες, Νέοι Αγρότες, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών
 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή και εμπορία γεωργικών προϊόντων που ειναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Ελλάδα σε συγκεκριμένους κλάδους (*)

 και πληρούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας: :

 • Δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας (ή άλλη ισοδύναμη διαδικασία), ούτε πληρούν τα κριτήρια με βάση την εγχώρια νομοθεσία στην οποία υπόκειται για να υπαχθούν σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεως των πιστωτών του
 • Δε βρίσκονται σε κατάσταση αποκλεισμού
 • Δεν επικεντρώνονται ουσιωδώς στους «Απαγορευμένους Τομείς», όπως αυτοί εκάστοτε επικαιροποιούνται από το ΕΤαΕ


(*) 

1. Κρέας (ενδεικτικά: σφαγεία βοοειδών, πουλερικών, χοίρων, αρνιών και κατσικιών, κρέας και παραγωγή προϊόντων κρέατος, μονάδες παραγωγής λουκάνικων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων)

2. Γάλα (ενδεικτικά: επεξεργασία γάλακτος και παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων όπως το τυρί, γιαούρτι) 

3. Αυγά (ενδεικτικά: συσκευασία αυγών)

4. Σηροτροφία, Μελισσοκομία, Σαλιγκαροτροφία

5. Ζωοτροφές (ενδεικτικά: παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για την εκτροφή κατοικίδιων ζώων καθώς και ζώων που χρησιμοποιούνται για παραγωγή γούνας)

6. Δημητριακά (ενδεικτικά: παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)

7. Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)

8. Οίνος

9. Φαρμακευτικά και Αρωματικά φυτά

10. Φρούτα και Λαχανικά 

11. Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό υλικό

12. Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

13. Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων)


Χαρακτηριστικά Χρηματοδότησης

Μέσω του προγράμματος, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης επενδυτικού δανείου ή και κεφαλαίου κίνησης για δαπάνες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Η χρηματοδότηση αφορά στην κάλυψη δαπανών (ενδεικτικά) για:

 • Την απόκτηση ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
 • Την απόκτηση καινούργιου & μεταχειρισμένου εξοπλισμού και μηχανημάτων
 • Το ΦΠΑ επιλέξιμων δαπανών
 • Ζώντα ζώα
 • Ετήσια και πολυετή φυτά και η φύτευσή τους
 • Την αγορά γης έως ποσοστού 10% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης της επένδυσης
 • Επενδύσεις σε παραγωγή ενέργειας εφόσον η παραγωγική τους δυνατότητα δεν υπερβαίνει τις ανάγκες εκμετάλλευσης ή του οφειλέτη, όπως αυτή αποτυπώνεται στη μελέτη ενεργειακών αναγκών που περιλαμβάνεται στο επενδυτικό σχέδιο

Τα επενδυτικά δάνεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής των επενδυτικών σχεδίων των δικαιούχων που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα επιχορήγησης (π.χ. Σχέδια Βελτίωσης (4.1) ή Επενδύσεις σε μεταποίηση (4.2))


Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης κεφαλαίου κίνησης λόγω Covid-19 σε πελάτες που έχουν πληγεί από την πανδημία. Βασική προϋπόθεση είναι η εμφάνιση μείωσης στον κύκλο εργασιών για τα έτη 2020 & 2021 σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019. Επιπλέον, για τους δικαιούχους που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, δράση 4.2.4, θα πρέπει οι επιλέξιμες δραστηριότητες να αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 50% των συνολικών εσόδων για το 2019 ή οι δικαιούχοι θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι ο σκοπός του κεφαλαίου κίνησης είναι η χρηματοδότηση αναγκών ρευστότητας που σχετίζονται με επιλέξιμη δραστηριότητα της Δράσης 4.2.4.


Μη επιλέξιμες δαπάνες (ενδεικτικά):

 • Η χρηματοδότηση σχετικά με την πώληση από αγρότες μη Γεωργικών Προϊόντων (**) σε οποιουσδήποτε πελάτες, σε επίπεδο λιανικού εμπορίου
 • Η χρηματοδότηση σχετικά με την επεξεργασία (ούτε ως εισροές, ούτε ως εκροές) άλλων προϊόντων εκτός των Γεωργικών Προϊόντων (**)
 • Επενδυτικά σχέδια που εκτελούνται από υδατοκαλλιεργητές ή αλιείς, καθώς και σχέδια σχετικά με προϊόντα αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας
 • Η ίδρυση νέων ελαιοτριβείων
 • Η προχρηματοδότηση επιχορήγησης (χρηματοδοτήσεις έναντι επιχορηγήσεων)
 • Η αναδιάρθρωση ή αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους.
 • Η χρηματοδότηση για γενετικά τροποποιημένα προϊόντα.
 • Η χρηματοδότηση για την παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο καπνού ή Αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και συναφών προϊόντων.

Μεσομακροπρόθεσμο Επενδυτικό Δάνειο

Ύψος δανείου: €10.000 έως €5.000.000

Διάρκεια Δανείου: 2 έως 12 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 24 μήνες


Κεφάλαιο Κίνησης

Ύψος δανείου: από €10.000 (αφορά δαπάνες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και το ύψος του δε θα πρέπει να υπερβαίνει είτε τις €200.000 ή το 30% του συνολικού ποσού των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου που χρηματοδοτείται- όποιο ποσό από τα δύο είναι υψηλότερο).

Διάρκεια Δανείου: 1 έως 8 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 12 μήνεςΕπιτόκιο

Euribor (1Μ, 3Μ, κ.λπ. ανάλογα με τη συχνότητα αποπληρωμής) + περιθώριο επιτοκίου + Εισφορά του Ν.128/75. ( Το ύψος της εισφοράς είναι 0,6% για τις επιχειρήσεις ή 0,12% για τους Αγρότες)


Τρόπος εξυπηρετήσεως

Με μηνιαίες , τριμηναιές , εξαμηνιαίες ή ετήσιες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις.


Εκταμιεύσεις

Δυνατότητα εφάπαξ ή σταδιακών εκταμιεύσεων


Εξασφαλίσεις

Μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων, λόγω της προσφερόμενης εγγύησης του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής ΑνάπτυξηςΗ διάθεση του Προγράμματος λήγει την 31.12.2023, εκτός εάν ο προϋπολογισμός του προγράμματος εξαντληθεί νωρίτερα.

Αυτή η σύμβαση χρηματοδότησης επωφελείται από την εγγύηση που χορηγείται από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο χρηματοδοτείται από παρεχόμενα κεφάλαια του Ελληνικού κράτους, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Στόχος του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να διευκολύνει την πρόσβαση γεωργών, κτηνοτρόφων και μεταποιητικών επιχειρήσεων, σε χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους ώστε να αναπτύξουν τις εκμεταλλεύσεις ή τις επιχειρήσεις τους, συμβάλλοντας παράλληλα στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου.

(**) Ως γεωργικά προϊόντα ορίζονται τα προϊόντα που αναγράφονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που καλύπτονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000


Πώς θα το αποκτήσετε

Αίτηση στο ΠΣΚΕ
 • Μπείτε στο www.ependyseis.gr/mis με τους προσωπικούς κωδικούς σας (σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικών θα πρέπει να γίνει εγγραφή)
 • Επιλέξτε τη Δράση «Χρηματοδοτικά εργαλεία ΠΑΑ» και στη συνέχεια είτε τη Δράση 4.1.4 (που αφορά σε επενδύσεις στην πρωτογενή παραγωγή) ή τη Δράση 4.2.4 (που αφορά σε επιλέξιμες επενδύσεις σε συγκεκριμένους κλάδους της μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων), ανάλογα με το είδος της επένδυσης
 • Συμπληρώστε στην αίτηση τα στοιχεία της αιτούμενης χρηματοδότησης
 • Επιλέξτε την Τράπεζα Πειραιώς για την υποβολή του αιτήματός σας
 • Οριστικοποιήστε και υποβάλετε την αίτησή σας στο σύστημα


Αίτηση χρηματοδότησης σε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του αιτήματος στο www.ependyseis.gr/mis προσέρχεστε σε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς με εκτυπωμένο το έντυπο αίτησης από το ΠΣΚΕ.


 • Για περισσότερες πληροφορίες:

Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Βρείτε κοντινό κατάστημα


 • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
  Kαλέστε στο 210 32 88 000

Το Ταμείο Αγροτικών Εγγυήσεων συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Η Ευρώπη επενδύει σε αγροτικές περιοχές.