Δάνεια σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
«ΕΙΒ Loan for Youth Employment»

Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Μidcaps), που απασχολούν έως 3.000 άτομα προσωπικό με επενδυτικά δάνεια ή/και κεφάλαιο κίνησης με προνομιακούς όρους δανεισμού σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους:
  
 • Πρωτογενή Τομέα.
 • Μεταποίηση
 • Εμπόριο
 • Υπηρεσίες
 • Τουρισμό
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • 3-μηνιαίες
 • 6- μηνιαίες
 • Ετήσιες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το Euribor

+ Περιθώριο

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Μη επιβάρυνση εισφοράς Ν.128/75.
 • Προνομιακή Τιμολόγηση για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις
 • Επιπλέον προνομιακή τιμολόγηση για όσες επιχειρήσεις υποστηρίζουν την απασχόληση νέων (έως 29 ετών)
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους:
  
 • Πρωτογενή Τομέα.
 • Μεταποίηση
 • Εμπόριο
 • Υπηρεσίες
 • Τουρισμό
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • 3-μηνιαίες
 • 6- μηνιαίες
 • Ετήσιες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το Euribor

+ Περιθώριο

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Μη επιβάρυνση εισφοράς Ν.128/75.
 • Προνομιακή Τιμολόγηση για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις
 • Επιπλέον προνομιακή τιμολόγηση για όσες επιχειρήσεις υποστηρίζουν την απασχόληση νέων (έως 29 ετών)

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)
 • Επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Midcaps) που απασχολούν από 250 έως 3.000 άτομα προσωπικό, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών και συνόλου ενεργητικού
 • Επιχειρήσεις που έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας
 • Επιχειρήσεις που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως προβληματικές
 • Επιχειρήσεις στις οποίες δε συμμετέχει το Δημόσιο ή ο Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας, ή Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25%

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Δυνατότητα χρηματοδότησης για κεφάλαιο κίνησης ή και μεσομακροπρόθεσμο επενδυτικό δάνειο. Το ύψος του δανείου κυμαίνεται μεταξύ 20.000€ έως και 12,5 € εκατ. και αφορά την κάλυψη δαπανών για:

 • Αγορά εξοπλισμού
 • Έρευνα και ανάπτυξη
 • Κτηριακές εργασίες (ανακαίνιση και επέκταση πάγιων περιουσιακών στοιχείων) . Η χρηματοδότηση για αγορά γης επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση της επένδυσης και για ποσό που δεν θα ξεπερνάει 10% του συνολικού επενδυτικού σχεδίου.
 • Άδειες επεξεργασίας, software κ.τ.λ.,
 • Αγορά εμπορευμάτων και α’ υλών (για τα κεφάλαια κίνησης)


Μεσομακροπρόθεσμο Επενδυτικό Δάνειο

Διάρκεια Δανείου: 2 έως 12 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 24 μήνες


Κεφάλαιο Κίνησης

Διάρκεια Δανείου: 2 έως 8 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 12 μήνες


Τρόπος εξυπηρετήσεως

Με τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες ή ετήσιες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις


Επιτόκιο

Euribor + Περιθώριο
Το περιθώριο θα είναι μειωμένο τουλάχιστον κατά 25 μονάδες βάσης κατ’ έτος, από αυτό που θα είχε η επιχείρηση εάν χρηματοδοτούνταν με κεφάλαια της Τράπεζας. Τα εν λόγω δάνεια απαλλάσσονται της εισφοράς του Ν.128/75.


Τρόπος εξυπηρετήσεως

 • Με τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες ή ετήσιες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις.


Ένταξη στην πρωτοβουλία της ΕΤΕπ Θέσεις Εργασίας για Νέους

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας της ΕΤΕπ «Θέσεις Εργασίας για Νέους», επιχειρήσεις που υποστηρίζουν την απασχόληση των νέων (έως 29 ετών) με ένα από τους κάτωθι τρόπους, μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση με ένα πρόσθετο πλεονέκτημα στην τιμολόγηση (μείωση του επιτοκίου τους κατά 20 μονάδες βάσης ετησίως). Ειδικότερα:

 • Αν κατά τους τελευταίους 6 μήνες η επιχείρηση έχει προσλάβει και εξακολουθεί να απασχολεί ή προτίθεται να προσλάβει εντός 6 μηνών τουλάχιστον 1 νέο εργαζόμενο (για ΜΜΕ) ή τουλάχιστον 5 εργαζομένους (για Midcap).
 • Αν κατά τους τελευταίους 6 μήνες η επιχείρηση παρείχε τη δυνατότητα επαγγελματικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης για ένα τουλάχιστον τρίμηνο σε τουλάχιστον 1 νέο εργαζόμενο (5 νέους εργαζόμενους για Midcaps) ή αν σκοπεύει να συνεχίσει να τις παρέχει και τους επόμενους 6 μήνες .
 • Αν κατά τους τελευταίους 6 μήνες έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας μιας μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ή εκπαιδευτικού ιδρύματος, ή σκοπεύει να συμμετάσχει σε τέτοιο πρόγραμμα στους προσεχείς 6 μήνες.

Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για τα δάνεια σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων «ΕΙΒ Loan for Youth Employment», καθώς και για τη διαδικασία απόκτησης τους: