Τα προϊόντα συναλλάγματος απευθύνονται στους πελάτες που για οποιοδήποτε λόγο θέλουν να μετατρέψουν ένα νόμισμα σε κάποιο άλλο.
Τα προϊόντα διαχείρισης επιτοκιακού κινδύνου απευθύνονται στους πελάτες εκείνους που θέλουν να αντισταθμίσουν την υφιστάμενη έκθεση σε επιτοκιακό κίνδυνο.
Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει παράγωγα σε μεγάλο εύρος εμπορευμάτων όπως πετρέλαιο και διυλισμένα πετρελαιοειδή, φυσικό αέριο, μέταλλα, και “soft commodities”