Έντυπα Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας

Common Reporting Standard (CRS) - Έντυπα Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας

Έντυπο Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας για Φυσικά Πρόσωπα

Έντυπο Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας για Νομικά Πρόσωπα - Οντότητες

Έντυπο Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας για Ελέγχοντα Πρόσωπα

Ενημέρωση για το CRS/DAC2 και την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο των Ν.4428/2016 & 4378/2016