Χρηματοδότητηση - Αναπτυξιακός Φορέας

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με την ΕΑΤ–HDB συμμετέχει στο Ταμείο Εγγυοδοσίας DeLFI GF και προσφέρει χρηματοδότηση σε ΜΜΕ που έχουν λάβει έγκριση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Ν.4887/2022 για την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου.

  Η χρηματοδότηση παρέχεται με τη μορφή:

  –  Mακροπρόθεσμων δανείων για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού τους σχεδίου
  –  Βραχυπρόθεσμων δανείων έναντι της επιχορήγησης

 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ

  Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί (απόφαση έγκρισης) σε ένα καθεστώς ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

  Για το ΜΠ Δάνειο

  • Μηνιαίες
  • 3μηνιαίες
  • 6μηνιαίες
  • Ετήσιες
  τοκοχρεωλυτικές
  ή
  χρεολυτικές δόσεις

  ΒΠ Δάνειο

  • Bullet πληρωμή


 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο με βάση το Euribor 3m
 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Μειωμένο κόστος δανεισμού λόγω της εγγύησης του Ταμείου για το 80% του δανείου
  • Μειωμένες εξασφαλίσεις
  • Επιλογή στην πληρωμή προμήθειας εγγύησης :

   –  με κρατική ενίσχυση
   –  χωρίς κρατική ενίσχυση

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  H Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με την ΕΑΤ–HDB σας προσφέρει Κεφάλαια Κίνησης με προνομιακούς όρους συνδυάζοντας τη δυνατότητα για 2ετή επιδότηση επιτοκίου με τη μερικώς άτοκη χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Συγχρηματοδότησης «Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων» («Ταμείο»).
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Επαγγελματίες αγρότες, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μεταποίησης/ εμπορίας αγροτικών προϊόντων, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Μηνιαίες
  • 3-μηνιαίες
  • 6-μηνιαίες
  • Ετήσιες
  τοκοχρεωλυτικές
  ή
  χρεολυτικές δόσεις

 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Για τα 2 πρώτα έτη το επιτόκιό επιδοτείται κατά 100% από το Ταμείο.
  Για τα επόμενα έτη, το επιτόκιο θα είναι μειωμένο κατά 50% λόγω της άτοκης συνεισφοράς των κεφαλαίων του Ταμείου στο σχήμα της συγχρηματοδότησης.
  Η εισφορά Ν.128/75 υπολογίζεται στα κεφάλαια της τράπεζας και δεν επιδοτείται.
 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  Δεν λαμβάνονται εμπράγματες, παρά μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις.
  Το προϊόν προσφέρει προνομιακή τιμολόγηση, λόγω της άτοκης συνεισφοράς του 50% των κεφαλαίων από το Ταμείο
  Παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα χρήσης επιδοτούμενων υπηρεσιών τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring) μέσα από συνεργαζόμενες με την Τράπεζα Συμβουλευτικές εταιρείες έως του ποσού των €300.
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  H Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με την ΕΑΤ–HDB σας προσφέρει χρηματοδότηση, με προνομιακούς όρους συνδυάζοντας τη 2ετή επιδότηση επιτοκίου με τη μερικώς άτοκη χρηματοδότηση με στόχο τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων τα οποία θα αφορούν πράσινες επενδύσεις.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με στόχο την πράσινη μετάβασή τους με προνομιακούς όρους
 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Μηνιαίες
  • 3-μηνιαίες
  • 6- μηνιαίες
  • Ετήσιες
  τοκοχρεωλυτικές
  ή
  χρεολυτικές δόσεις

 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Σταθερό για όλη τη διάρκεια

  ή

  Κυμαινόμενο με βάση το Euribor 3m

  πλέον περιθωρίου
 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  Προνομιακή τιμολόγηση με:

  • 40% του δανείου άτοκο για όλη τη διάρκειά του

   &

  • Επιδότηση επιτοκίου 300 μονάδες βάσης (3%) για τα 2 πρώτα έτη για το 60% του δανείου
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  H Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με την ΕΑΤ–HDB σας προσφέρει χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους συνδυάζοντας τη 2ετή επιδότηση επιτοκίου με τη μερικώς άτοκη χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Συγχρηματοδότησης «Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης» («Ταμείο»), με στόχο την ψηφιοποίηση και ψηφιακή αναβάθμιση εργασιών/δραστηριοτήτων, αύξηση της παραγωγικότητας, μεγέθυνση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για ΜμΕ.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με στόχο την ψηφιακή αναβάθμιση και την ανάπτυξή τους με προνομιακούς όρους
 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Μηνιαίες
  • 3-μηνιαίες
  • 6- μηνιαίες
  • Ετήσιες
  τοκοχρεωλυτικές
  ή
  χρεολυτικές δόσεις

 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Σταθερό για όλη τη διάρκεια

  ή

  Κυμαινόμενο με βάση το Euribor 3m

  πλέον περιθωρίου
 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  Προνομιακή τιμολόγηση με:

  • 40% του δανείου άτοκο για όλη τη διάρκειά του

   &
  • Επιδότηση επιτοκίου 300 μονάδες βάσης (3%) για τα 2 πρώτα έτη για το 60% του δανείου
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με την ΕΑΤ–HDB συμμετέχει στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας και προσφέρει χρηματοδότηση μέσω δανείων επενδυτικού σκοπού ή/και Κεφαλαίου Κίνησης στις καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ

  Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με Γ’ Κατηγορίας Βιβλία (Νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις), οι οποίες σκοπεύουν να υλοποιήσουν ένα καινοτόμο επενδυτικό σχέδιο αναπτύσσοντας ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία

 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • μηνιαίες
  • 3-μηνιαίες
  • 6- μηνιαίες
  • ετήσιες
  τοκοχρεωλυτικές
  ή
  χρεολυτικές δόσεις
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο

  με βάση το Euribor
 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Εγγύηση του Ταμείου για το 80% του δανείου
  • Επιχορήγηση έως και 20% του συνολικά εκταμιευμένου δανείου, στις περιπτώσεις που πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια καινοτομίας (επιχορήγηση 15%) και ESG (επιχορήγηση 5%)
  • 100% επιδότηση προμήθειας εγγύησης
  • Προνομιακή Τιμολόγηση για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Η δράση «Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων » από την ΕΑΤ-HDB έχει ως στόχο την υποστήριξη των ΜΜΕ του κλάδου των Οπτικοακουστικών έργων.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες του κλάδου των Οπτικοακουστικών έργων με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας τους και της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.
 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Με μηνιαίες, τρίμηνες ή εξαμηνιαίες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο

  με βάση το Euribor


 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Περίοδος Χάριτος μέχρι 2 χρόνια
  • Πρόωρη αποπληρωμή χωρίς επιβάρυνση
  • Εγγύηση του Ταμείου για το 80% του δανείου
  • Εξασφαλίσεις έως 50% του ποσού του δανείου
  • Υποβολή αιτήσεων στο: www.ependyseis.gr/mis με επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Το Κεφάλαιο Κίνησης εγγυημένο κατά 80% από την ΕΑΤ–HDB, έχει ως στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του κατασκευαστικού και μελετητικού κλάδου, οι οποίες επιθυμούν να αναλάβουν ή έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος, ανεξαρτήτως σταδίου εκτέλεσης του έργου ή μελέτης.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (κατασκευαστές, μελετητές, μηχανικοί) που επιθυμούν να αναλάβουν ή έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος, ανεξαρτήτως σταδίου εκτέλεσης του έργου ή μελέτης.

 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Με μηνιαίες, ή τρίμηνες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο

  με βάση το Euribor
  1M/3M


 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Το Ταμείο παρέχει εγγύηση στο 80% του κεφαλαίου για κάθε δάνειο
  • Η προμήθεια εγγύησης δύναται να επιχορηγηθεί από το Ταμείο σύμφωνα με τα όρια του Καθεστώτος De minimis.
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Χρηματοδότηση επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Μidcaps) με επενδυτικά δάνεια ή/και κεφάλαιο κίνησης με προνομιακούς όρους δανεισμού με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους:

  • Πρωτογενή Τομέα
  • Μεταποίηση
  • Εμπόριο
  • Υπηρεσίες
  • Τουρισμό
 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Μηνιαίες
  • 3-μηνιαίες
  • 6-μηνιαίες
  • Ετήσιες
  τοκοχρεωλυτικές
  ή
  χρεολυτικές δόσεις

 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο

  με βάση το Euribor

  + Περιθώριο
 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Εγγύηση της ΕΤΕπ για το 50% του δανείου με επακόλουθο χρηματοικονομικό όφελος για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις
  • Προνομιακή Τιμολόγηση
  • Μη επιβάρυνση εισφοράς Ν.128/75
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων (EEGGF) και χορηγεί δάνεια για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Με ισόποσες μηνιαίες ή τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο

  με βάση το Euribor


 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Περίοδος Χάριτος μέχρι 2 χρόνια
  • Πρόωρη αποπληρωμή χωρίς επιβάρυνση
  • Εγγύηση του Ταμείου για το 80% του δανείου
  • Εξασφαλίσεις έως 40% του ποσού του δανείου
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Χρηματοδότηση αγροτών, ομάδων παραγωγών, αγροτικών συνεταιρισμών & μικρομεσαίων επιχειρήσεων της αγροδιατροφής για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με προνομιακούς όρους δανεισμού σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ)
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αγρότες, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μεταποίησης/ εμπορίας αγροτικών προϊόντων, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Μηνιαίες,
  • τριμηνιαίες, 
  • εξαμηνιαίες
  • ετήσιες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο

  με βάση το Euribor + spread
 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Το Ταμείο παρέχει εγγύηση στο 80% του κεφαλαίου για κάθε δάνειο.
  • Μειωμένες εξασφαλίσεις
  • Προνομιακή Τιμολόγηση