Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) συμμετέχει στη δράση «Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων» και χορηγεί δάνεια για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου των Οπτικοακουστικών έργων με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες του κλάδου των Οπτικοακουστικών έργων με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας τους και της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες, τρίμηνες ή εξαμηνιαίες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το Euribor


ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Περίοδος Χάριτος μέχρι 2 χρόνια
 • Πρόωρη αποπληρωμή χωρίς επιβάρυνση
 • Εγγύηση του Ταμείου για το 80% του δανείου
 • Εξασφαλίσεις έως 50% του ποσού του δανείου
 • Υποβολή αιτήσεων στο: www.ependyseis.gr/mis με επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες του κλάδου των Οπτικοακουστικών έργων με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας τους και της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες, τρίμηνες ή εξαμηνιαίες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το Euribor


ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Περίοδος Χάριτος μέχρι 2 χρόνια
 • Πρόωρη αποπληρωμή χωρίς επιβάρυνση
 • Εγγύηση του Ταμείου για το 80% του δανείου
 • Εξασφαλίσεις έως 50% του ποσού του δανείου
 • Υποβολή αιτήσεων στο: www.ependyseis.gr/mis με επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Επιλέξιμες θεωρούνται οι, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014 όπως εκάστοτε ισχύει, οιασδήποτε νομικής μορφής (όπως ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ κλπ.), και για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Θα πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις υπαγωγής:

 • Δραστηριοποιούνται στους κλάδους:
  • Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων (ΚΑΔ 59.11)
  • Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων (ΚΑΔ 59.12)
  • Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή (ΚΑΔ 62.01.21),
 • Λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα,
 • Κατά την ημερομηνία πρώτης εκταμίευσης του δανείου είναι φορολογικά ενήμερες και ασφαλιστικά ενήμερες.
 • Δεν είναι Προβληματικές Επιχειρήσεις (σύμφωνα με το ορισμό στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014), κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
 • Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των Πιστωτικών Ιδρυμάτων,
 • Είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή <90 ημερών ) κατά τον χρόνο υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης προς το Πιστωτικό Ίδρυμα,
 • Είναι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει,
 • Είναι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ,
 • Εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Διευκρινίζεται ότι:

 • Για την επιλεξιμότητα ή μη επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα, κριτήριο επιλεξιμότητας αποτελεί η ύπαρξη, τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος εγγυοδοσίας όσο και κατά το χρόνο της πρώτης εκταμίευσης, ενός εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ του προγράμματος, στα σχετικά φορολογικά έγγραφα της επιχείρησης και η χρηματοδότηση να αφορά αυτόν τον επιλέξιμο ΚΑΔ
Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις:
 1. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί.
 2. Οι Επιχειρήσεις του Χρηματοπιστωτικού και Χρηματοοικονομικού Τομέα (Τράπεζες, Εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Εταιρείες Factoring, Ασφαλιστικές Εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ κ.λπ.)
 3. Τα Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι, ΜΚΟ κλπ.)
 4. Οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει, λόγω παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσίας.

Επιπλέον εξαιρούνται οι:

 • Οι Επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες εξαιρούνται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Σκοπός

Η χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών για την κάλυψη των επενδυτικών τους σχεδίων ή και για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους με κεφάλαιο κίνησης.

 • Οι δαπάνες του επενδυτικού δανείου αφορούν δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία του ενεργητικού (π.χ. αγορά εξοπλισμού, εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων, απόκτηση λογισμικού κτλ.), που δεν έχουν υλοποιηθεί κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
 • Οι δαπάνες του κεφαλαίου κίνησης σχετίζονται με τον εμπορικό & συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης (π.χ. αγορά πρώτων υλών & εμπορευμάτων, μισθοδοσίες, ενοίκια κτλ.)

Η εν λόγω χρηματοδότηση δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση ή αναδιάρθρωση υφιστάμενων δανείων της επιχείρησης.

Επισήμανση: Κάθε αίτημα μπορεί να αφορά είτε σε δάνειο επιχειρηματικής ανάπτυξης, είτε σε δάνειο επενδυτικού σκοπού, όχι όμως συνδυασμό των δύο. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό της αιτούμενης χρηματοδότησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 900.000€

Ποσό και Διάρκεια Χορήγησης

Από €25.000 έως €900.000 ανά επιχείρηση

Περίοδος χάριτος

Για Μικρές Επιχειρήσεις & Επαγγελματίες (με κύκλο εργασιών έως €2,5 εκατ.)

 • Μέχρι 1 έτος για τα κεφάλαια κίνησης
 • Μέχρι 2 έτη για τα επενδυτικά δάνεια

Για Μεσαίες Επιχειρήσεις (επιχειρήσεις με Κύκλο εργασιών >€2,5 εκατ.- € 50 εκατ.)

 • Μέχρι 2 έτη τόσο για κεφάλαια κίνησης όσο και για τα επενδυτικά δάνεια

Κατά την περίοδο χάριτος θα καταβάλλονται μόνο οι τόκοι

Διάρκεια Χορήγησης

 • Για Επενδυτικά δάνεια η διάρκεια ορίζεται από 1 μέχρι 10 έτη
 • Για Κεφάλαια Κίνησης η διάρκεια ορίζεται από 1 μέχρι 5 έτη

Νόμισμα

Ευρώ (€)

Επιτόκιο

Κυμαινόμενο με βάση:

Euribor 1Μ/3M (για Μικρές Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες) και Euribor 1Μ/3Μ/6M (Για Μεσαίες Επιχειρήσεις)

(*) Τα επιτόκια επιβαρύνονται με το περιθώριο επιτοκίου και την εισφορά του Ν.128/75, η οποία θα επιβαρύνει τον πελάτη από την αρχή του δανείου και για το σύνολό του. Η εισφορά του Ν.128/75 σήμερα ανέρχεται σε 0,60% (όπου αυτή προβλέπεται). Το τελικό επιτόκιο του πελάτη διαμορφώνεται με βάση την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας και τους γενικούς όρους της Δράσης.

Αποπληρωμή

 • Για Μικρές Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες : Μηνιαίες, 3μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις
 • Για Μεσαίες Επιχειρήσεις : Μηνιαίες, 3μηνιαίες, 6μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις

Εκταμιεύσεις

Δυνατότητα Εφάπαξ ή Σταδιακών εκταμιεύσεων

Η διάθεση του Προγράμματος λήγει την 31.10.2025, εκτός εάν ο προϋπολογισμός του προγράμματος εξαντληθεί νωρίτερα.

Πρόωρη Εξόφληση

Δίνεται η δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς καμία επιβάρυνση

Έξοδα Δανείου

0,5% επί του αρχικού ποσού του δανείου με μέγιστο το ποσό των € 1.200.​

Προμήθεια Εγγύησης

Η προμήθεια εγγύησης είναι ετήσια, ανέρχεται στο 0,4% επί του εγγυημένου ποσού του δανείου και βαρύνει την επιχείρηση. Η συνολική προμήθεια εγγύησης (για όλη τη διάρκεια του δανείου), καταβάλλεται εφάπαξ κατά την 1η εκταμίευση, σε όρους ονομαστικής αξίας.

Εξασφαλίσεις

Μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων, λόγω της προσφερόμενης εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων

 • Για δάνεια ύψους έως και Ευρώ 50.000 ζητούνται μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις.
 • Για δάνεια ύψους άνω των Ευρώ 50.000, δύναται να ζητούνται επιπλέον εμπράγματες εξασφαλίσεις, έως του 50% του δανείου.

Πώς θα το αποκτήσετε

Αίτηση στο ΠΣΚΕ

 1. Μπείτε στo www.ependyseis.gr/mis με τους προσωπικούς κωδικούς σας (σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικών θα πρέπει να γίνει εγγραφή)
 2. Συμπληρώστε στην αίτηση τα στοιχεία της προς χρηματοδότηση επιχείρησης
 3. Επιλέξτε την Τράπεζα Πειραιώς για την υποβολή του αιτήματός σας
 4. Οριστικοποιήστε και υποβάλετε την αίτησή σας στο σύστημα

Αίτηση χρηματοδότησης σε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του αιτήματος στο www.ependyseis.gr/mis προσέρχεστε σε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς με εκτυπωμένο το έντυπο αίτησης από το ΠΣΚΕ.


Για περισσότερες πληροφορίες:


Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων της ΕΑΤ, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)