Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB προσφέρει χρηματοδότηση μέσω δανείων επενδυτικού σκοπού ή/και Κεφαλαίου Κίνησης στις καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με Γ’ Κατηγορίας Βιβλία (Νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις), οι οποίες σκοπεύουν να υλοποιήσουν ένα καινοτόμο επενδυτικό σχέδιο αναπτύσσοντας ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • μηνιαίες
 • 3-μηνιαίες
 • 6- μηνιαίες
 • ετήσιες
τοκοχρεωλυτικές
ή
χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το Euribor
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Εγγύηση του Ταμείου για το 80% του δανείου
 • Επιχορήγηση έως και 20% του συνολικά εκταμιευμένου δανείου, στις περιπτώσεις που πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια καινοτομίας (επιχορήγηση 15%) και ESG (επιχορήγηση 5%)
 • 100% επιδότηση προμήθειας εγγύησης
 • Προνομιακή Τιμολόγηση για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με Γ’ Κατηγορίας Βιβλία (Νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις), οι οποίες σκοπεύουν να υλοποιήσουν ένα καινοτόμο επενδυτικό σχέδιο αναπτύσσοντας ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • μηνιαίες
 • 3-μηνιαίες
 • 6- μηνιαίες
 • ετήσιες
τοκοχρεωλυτικές
ή
χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το Euribor
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Εγγύηση του Ταμείου για το 80% του δανείου
 • Επιχορήγηση έως και 20% του συνολικά εκταμιευμένου δανείου, στις περιπτώσεις που πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια καινοτομίας (επιχορήγηση 15%) και ESG (επιχορήγηση 5%)
 • 100% επιδότηση προμήθειας εγγύησης
 • Προνομιακή Τιμολόγηση για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν Νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις οιασδήποτε νομικής μορφής (Ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ κλπ.) που ανήκουν στην Λίστα με τους επιλέξιμους ΚΑΔ , τηρούν διπλογραφικά βιβλία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (βιβλία Γ’ Κατηγορίας ) στο ΠΣΚΕ και οι οποίες κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα κάτωθι:

 • Να πληρούν τουλάχιστον ένα (1) από τα δώδεκα (12) κριτήρια καινοτομίας.
 • Να ασκούν επιλέξιμη δραστηριότητα
 • Να μην υπόκεινται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης ή να μην έχουν κηρυχτεί σε αναγκαστική διαχείριση από τους πιστωτές.
 • Να είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) κατά την ημερομηνία της αίτησης.
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει.
 • Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 • Να μην έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά σε προηγούμενα προγράμματα της μας (πρώην ΕΤΕΑΝ).
 • Να μην τους έχει καταβληθεί ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας -HDB ή εάν έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να μην είναι Επιχείρηση που έχει καθαρά εξαγωγικό χαρακτήρα καλύπτονται όμως δαπάνες κόστους συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες ή συμβουλευτικών υπηρεσιών απαραίτητων για την διάθεση ενός νέου ή ήδη υπάρχοντος προϊόντος σε νέα αγορά άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας.

Χαρακτηριστικά Χρηματοδότησης

Σκοπός

Η χρηματοδότηση των επιλέξιμων καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από το business plan που θα υποβληθεί.
Επιλέξιμες, στο πλαίσιο του Ταμείου, είναι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό πλάνο της Επιχείρησης και είναι είτε αμιγώς επενδυτικές είτε συνδυασμός επενδυτικών δαπανών με κεφάλαια κίνησης ως μέρος του επενδυτικού πλάνου, είτε αμιγώς κεφάλαια κίνησης εφόσον πιστοποιούνται ως δαπάνες καινοτομίας.

Ποσό

Από € 25.000 έως €400.000 κατ’ ανώτατο όριο, ανά επιχείρηση

Διάρκεια Χορήγησης

Από 1 έως 10 έτη

Αποπληρωμή

Για Μικρές Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες (Κύκλος εργασιών ≤ €2,5 εκατ.):
Μηνιαίες ή 3μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις
Για Μεσαίες Επιχειρήσεις (€2,5 εκατ. <κύκλος εργασιών ≤ €50 εκατ.) :
Μηνιαίες 3μηνιαίες, 6μηνιαίες, ετήσιες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις.

Ποσοστό Επιχορήγησης (ως αποπληρωμή του ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου)

 • 15% επί του εκταμιευθέντος ποσού, για την επίτευξη των κριτηρίων Καινοτομίας, πλέο
 • 5% επί του εκταμιευθέντος ποσού για την επίτευξη των ESG κριτηρίων (απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν ήδη επιτευχθεί τα κριτήρια καινοτομίας)

Η πλήρωση των εν λόγω κριτηρίων θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί εντός 12 έως 36 μηνών από την 1η εκταμίευση του δανείου.

Περίοδος Χάριτος

Από 1 έως 3 έτη.

Νόμισμα

Ευρώ (€)

Επιτόκιο

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor 1Μ/3Μ/6M/12M

Τα επιτόκια επιβαρύνονται με το περιθώριο επιτοκίου και την εισφορά του Ν.128/75, η οποία σήμερα ανέρχεται σε 0,60% (όπου αυτή προβλέπεται).
Το τελικό επιτόκιο του πελάτη διαμορφώνεται με βάση την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας και της αξιολόγησης της Πιστοληπτικής Ικανότητας του πελάτη.

Πρόωρη Εξόφληση

Δίνεται η δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς καμία επιβάρυνση.
Σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής, προκειμένου να είναι εφικτή η λήψη της επιχορήγησης, θα πρέπει το υπόλοιπο του δανείου που θα παραμείνει να είναι σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερο ή ίσο από το ποσό της δικαιούμενης επιχορήγησης.

Έξοδα Δανείου

0,5% του αρχικού ποσού του δανείου με ανώτατο ποσό €1.200

Προμήθεια Εγγύησης

H Προμήθεια Εγγύησης επιδοτείται 100% από την ΕΑΤ.

Εξασφαλίσεις

Μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων, λόγω της προσφερόμενης εγγύησης του Ταμείου Καινοτομίας.

Εκταμιεύσεις

Δυνατότητα εφάπαξ ή σταδιακών εκταμιεύσεων.
Σε περίπτωση σταδιακών εκταμιεύσεων του δανείου, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός της περιόδου χάριτος και σε κάθε περίπτωση πριν την 31/12/2025.

Η διάθεση του Προγράμματος λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2025 εκτός εάν ο προϋπολογισμός του προγράμματος εξαντληθεί νωρίτερα.

Πώς θα το αποκτήσετε

Αίτηση στο ΠΣΚΕ

 1. Μπείτε στo www.ependyseis.gr/mis με τους προσωπικούς κωδικούς σας (σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικών θα πρέπει να γίνει εγγραφή)
 2. Συμπληρώστε στην αίτηση τα στοιχεία της προς χρηματοδότηση επιχείρησης
 3. Επιλέξτε την Τράπεζα Πειραιώς για την υποβολή του αιτήματός σας
 4. Οριστικοποιήστε και υποβάλετε την αίτησή σας στο σύστημα

Αίτηση χρηματοδότησης σε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του αιτήματος στο www.ependyseis.gr/mis προσέρχεστε σε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς με εκτυπωμένο το έντυπο αίτησης από το ΠΣΚΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες:


logos