Μια σειρά από προθεσμιακές καταθέσεις εξασφαλίζουν υψηλές αποδόσεις στα ρευστά διαθέσιμα της επιχείρησής σας.
Έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου με διάρκεια 3, 6 ή 12 μηνών
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου για Επιχειρήσεις, που αποκτώνται από την πρωτογενή και τη δευτερογενή αγορά.
Ομολόγα διάφορων τύπων, απόδοσης και διάρκειας που εκδίδονται από Ξένα Κράτη, Υπερεθνικούς Οργανισμούς καθώς και Εταιρείες.