Η ΔΕΚ βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Τι είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 και σε τι αφορούν οι διατάξεις του;

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 καταρτίστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων Ιδιωτών & Επιχειρήσεων. Θεσπίζει τις γενικές αρχές και τους κανόνες συμπεριφοράς Τραπεζών & δανειοληπτών και υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης, την αμοιβαία δέσμευση και την εμπρόθεσμη ανταλλαγή μεταξύ δανειολήπτη και Τράπεζας της αναγκαίας πληροφόρησης, προκειμένου κάθε πλευρά να είναι σε θέση να σταθμίσει τα οφέλη ή τις συνέπειες εναλλακτικών λύσεων ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης των δανείων σε καθυστέρηση με τελικό σκοπό την εξεύρεση της καταλληλότερης, κατά περίπτωση, λύσης. Στο παραπάνω πλαίσιο εισάγεται, προς εφαρμογή τόσο από τις Τράπεζες όσο και από τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ).

Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ)

Τι είναι η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ);

Πρόκειται για τη διαδικασία που θεσπίζεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013, όπως αναθεωρημένος ισχύει σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 195/1/29.07.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), προς εφαρμογή τόσο από τις Τράπεζες όσο και από τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες. Στη ΔΕΚ περιγράφονται τα στάδια, οι προθεσμίες και το ελάχιστο περιεχόμενο ενημέρωσης που αμοιβαία πρέπει να παρέχουν Τράπεζα και δανειολήπτης, ώστε να αξιολογούνται σωστά οι κίνδυνοι και η ικανότητα αποπληρωμής κάθε δανειολήπτη.

Σε ποιους απευθύνεται η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ);

 • Στους δανειολήπτες (οφειλέτες/εγγυητές) Φυσικά Πρόσωπα/Επαγγελματίες και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που είτε αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και αδυνατούν να τηρήσουν το πρόγραμμα αποπληρωμής των οφειλών τους, είτε η μεταβολή της οικονομικής τους κατάστασης εκτιμάται ότι θα οδηγήσει άμεσα σε αδυναμία τήρησης των δανειακών τους υποχρεώσεων
 • Στις λοιπές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους, η Τράπεζα παρέχει τη δυνατότητα επίλυσης καθυστερήσεων, στο πλαίσιο των Γενικών Αρχών του Κώδικα Δεοντολογίας

Ως Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις νοούνται τα Νομικά Πρόσωπα των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά τα τελευταία 3 φορολογικά έτη δεν υπερέβη κατά μέσο όρο το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000)

Εγγυητές

Κάθε διάταξη που εφαρμόζεται επί δανειολήπτη με οφειλές σε καθυστέρηση εφαρμόζεται αντίστοιχα και για τους εγγυητές, ανάλογα με την κατηγορία της οφειλής την οποία έχουν εγγυηθεί (οφειλή φυσικού προσώπου ή επιχείρησης).

Εξαιρέσεις

Από την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας εξαιρούνται:

 • 1 Απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί πριν από την 01/01/2015
 • 2 Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη που έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο Ν. 3869/2010 για την οποία έχει ορισθεί δικάσιμος
 • 3 Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη κατά του οποίου τρίτοι πιστωτές έχουν κινήσει δικαστικές ενέργειες για την εξασφάλιση προς αυτούς χρεών ή ο οποίος έχει ήδη τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Δανειολήπτες των υπό 1 και 2 κατηγοριών, εντάσσονται στο Στάδιο 3 της ΔΕΚ, ως περιγράφεται κατωτέρω, εφόσον υποβάλουν με δική τους πρωτοβουλία την απαιτούμενη στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας πληροφόρηση για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής των οφειλών τους.

Ποια είναι τα οφέλη της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ);

 • Η συνεργασία Τράπεζας-Δανειολήπτη επιτρέπει την έγκαιρη εξεύρεση της κατάλληλης λύσης, αφού πραγματοποιείται στο πλαίσιο κλίματος εμπιστοσύνης και ειλικρινούς ανταλλαγής πληροφοριών.
 • Διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων διαφάνειας και η λεπτομερής ενημέρωση του δανειολήπτη.
 • Για την πρόταση λύσης ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης που υποβάλλεται σε δανειολήπτη φυσικό πρόσωπο λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων και το ελάχιστο επίπεδο των ‘ευλόγων δαπανών διαβίωσης’.
 • Σε περίπτωση συμφωνίας λύσης ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης στο παραπάνω πλαίσιο, επιτυγχάνεται η ομαλή αποπληρωμή των οφειλών, με ενδεχόμενο, κατά περίπτωση, τον περιορισμό του κόστους του δανείου για το δανειολήπτη και αποφεύγονται οι δικαστικές διενέξεις.

Ποια είναι τα στάδια εφαρμογής της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ);

 • 1 Επικοινωνία Δανειολήπτη-Τράπεζας
 • 2 Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών από το δανειολήπτη
 • 3 Αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων και συνολικής οικονομικής κατάστασης δανειολήπτη
 • 4 Υποβολή προς το δανειολήπτη κατάλληλων προτάσεων λύσεων ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης των οφειλών του
 • 5 Διαδικασία εξέτασης ένστασης δανειολήπτη

Πού πρέπει να απευθυνθείτε - ποια είναι τα Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας με την Τράπεζα Πειραιώς;

Αν είστε Φυσικό Πρόσωπο, μπορείτε:

 • Να απευθυνθείτε σε όλα τα Καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς
 • Να εξυπηρετηθείτε τηλεφωνικά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:00 - 20:00, στον τηλεφωνικό αριθμό της Τράπεζας Πειραιώς
  210 3288000.

Αν είστε Επιχείρηση, μπορείτε να απευθυνθείτε:

 • Στο Κατάστημα εξυπηρέτησής σας ή
 • Στον αρμόδιο υπάλληλο διαχείρισης του λογαριασμού σας

Ποιοι είναι οι προσφερόμενοι από την Τράπεζα Πειραιώς τύποι λύσεων ρυθμίσεων ή οριστικών διευθετήσεων;

Η Τράπεζα Πειραιώς ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των πελατών της για να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους με τρόπο συμβατό με τις οικονομικές τους δυνατότητες, έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα λύσεων. Με βάση την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων που υποβάλλονται μέσω της νέας διαδικασίας, θα εξετάζονται ενδεικτικά οι εξής επιλογές για τη ρύθμιση των οφειλών των δανειοληπτών:

 • Ρυθμίσεις που μειώνουν τη μηνιαία δόση παρέχοντας:
  • πληρωμή μόνο τόκων για ένα διάστημα
  • πληρωμή μέρους των τόκων για ένα διάστημα
  • μειωμένη σταθερή δόση με αύξηση της διάρκειας του δανείου
  • μειωμένη δόση η οποία αναπροσαρμόζεται σταδιακά
  • αλλαγή τύπου επιτοκίου εκτοκισμού (σταθερό ή κυμαινόμενο)
 • Ρυθμίσεις που μειώνουν τη μηνιαία δόση και παράλληλα προσφέρουν σημαντική μείωση επιτοκίου και ευέλικτο πλάνο αποπληρωμής, με παροχή πρόσθετης εξασφάλισης
 • Για πελάτες που διατηρούν περισσότερα του ενός ανεξασφάλιστα δάνεια, δίνεται η δυνατότητα συγκέντρωσης των οφειλών σε ένα νέο δάνειο με νέους όρους και αναπροσαρμοσμένη στις οικονομικές δυνατότητές τους, μηνιαία δόση
 • Επιπλέον των προαναφερθέντων, ειδικά για επιχειρήσεις παρέχονται επίσης:
  • Μεταφορά χρονικά μίας δόσης του δανείου
  • Προσαρμογή των δόσεων λαμβάνοντας υπόψη την εποχικότητα στη ρευστότητα του δανειολήπτη
  • Τύποι λύσεων οριστικής διευθέτησης προβλέποντας ρυθμίσεις που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την εθελοντική ρευστοποίηση μέρους της περιουσίας του δανειολήπτη

Πώς ορίζεται ο «Συνεργάσιμος Δανειολήπτης»;

Ένας δανειολήπτης, κατά τη συνεργασία του με την Τράπεζα, στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013, χαρακτηρίζεται ως «Συνεργάσιμος» όταν τηρεί τις ακόλουθες γενικές αρχές συμπεριφοράς ως προς την Τράπεζα και ειδικότερα όταν:

 • Παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας στην Τράπεζα [αριθμούς σταθερού, κινητού τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (fax), ηλεκτρονική διεύθυνση (email), διεύθυνση κατοικίας και εργασίας]
 • Μεριμνά για τον ορισμό συγγενικού ή φιλικού προσώπου, ως αντικλήτου επικοινωνίας για κάθε περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι διαθέσιμος
 • Είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με την Τράπεζα ή με όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό της και ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια σε κλήσεις και επιστολές εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών
 • Γνωστοποιεί στην Τράπεζα με ειλικρίνεια πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση ή σχετικά με τη μεταβολή της οικονομικής του κατάστασης εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα μεταβολής της οικονομικής του κατάστασης ή εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα ζητηθούν ανάλογες πληροφορίες από την Τράπεζα ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό της
 • Προβαίνει αυτοπροσώπως ή δια του αντικλήτου του, σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών προς την Τράπεζα ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό της, οι οποίες πληροφορίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην μελλοντική οικονομική του κατάσταση, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του [π.χ. πλήρωση προϋποθέσεων λήψης επιδόματος, εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητά του (κληρονομιά κ.λπ.), απώλεια κυριότητας περιουσιακών στοιχείων, ανακοινώσεις απόλυσης, καταγγελίες μισθώσεων, εξαγορά ασφαλιστικών προϊόντων, κέρδη οποιασδήποτε μορφής κ.λπ.] και
 • Συναινεί σε διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης αναδιάρθρωσης με την Τράπεζα ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας Ν. 4224/2013

Ποιες είναι οι συνέπειες από τη μη επίτευξη συμφωνίας;

 • Δυνατότητα άμεσης καταγγελίας της χρηματοδοτικής σύμβασης
 • Δυνατότητα έναρξης ενεργειών αναγκαστικής είσπραξης της απαίτησης (λ.χ. επιβολή κατάσχεσης και πλειστηριασμός περιουσιακών στοιχείων δανειολήπτη)
 • Επιβάρυνση οφειλής με τόκους υπερημερίας και δικαστικές δαπάνες
 • Κίνδυνος να παραμείνει υπόχρεος για τυχόν ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών και μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αναγκαστικής εκποίησης περιουσιακών στοιχείων

Ποιες είναι οι συνέπειες από την απόδοση του χαρακτηρισμού ως «Μη Συνεργάσιμος Δανειολήπτης»;

Η κατηγοριοποίηση ως ‘μη συνεργάσιμου δανειολήπτη’ συνεπάγεται τον κίνδυνο εκπλειστηριασμού της κύριας κατοικίας, καθώς και την εξαίρεση από τις ευεργετικές διατάξεις α) του Ν. 3869/2010, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και β) του Ν. 4354/2015, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, στο πλαίσιο του οποίου, σε περίπτωση μεταβίβασης των απαιτήσεων, δεν μπορεί να χειροτερεύσει η ουσιαστική και δικονομική θέση, ούτε να μεταβληθούν μονομερώς οι όροι ρύθμισης/οριστικής διευθέτησης που θα συμφωνηθούν με την Τράπεζα στο πλαίσιο της ΔΕΚ.

Πώς ορίζονται οι «Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης»;

Για φυσικά πρόσωπα, ο υπολογισμός των εύλογων δαπανών διαβίωσης στηρίζεται στα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) που διενεργείται κάθε χρόνο από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (η σχετική μεθοδολογία και το ενημερωτικό σημείωμα είναι διαθέσιμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://www.hba.gr και http://www.efpolis.gr/el/).

Η αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των δανειοληπτών στο πλαίσιο της ΔΕΚ γίνεται λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 1η ομάδα δαπανών, οι οποίες θεωρούνται και οι πιο βασικές για τη διαβίωση του νοικοκυριού.

Οι βασικές δαπάνες που περιλαμβάνονται στην κατασκευή του καλαθιού των εύλογων δαπανών διαβίωσης των νοικοκυριών είναι οι εξής:

 • Όλες οι δαπάνες διατροφής
 • Όλες οι δαπάνες ένδυσης και υπόδησης
 • Όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με την κατοικία
 • Όλα τα έξοδα κίνησης, συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων, καθώς και τα ασφάλιστρα αυτοκινήτου-μηχανής
 • Όλες οι δαπάνες χρήσης αστικών και υπεραστικών μέσων μαζικής μεταφοράς
 • Δαπάνες που σχετίζονται με την επισκευή και τη συντήρηση των διαρκών αγαθών οικιακής χρήσης
 • Όλα τα αγαθά για τη συνήθη οικιακή κατανάλωση
 • Δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών ατομικής καθαριότητας και καλλωπισμού και λοιπά προσωπικά είδη, καθώς και δαπάνες σχετικά με τα κατοικίδια ζώα
 • Δαπάνες σχετικά με την ενημέρωση και τη μόρφωση
 • Όλες οι δαπάνες υπηρεσιών τηλεφωνίας και ταχυδρομικών υπηρεσιών
 • Δαπάνες ειδών και υπηρεσιών υγείας
 • Όλες οι δαπάνες υπηρεσιών εκπαίδευσης
 • Δαπάνες υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας
 • Δαπάνες για λοιπές οικονομικές υπηρεσίες