Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων EEGGF

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων (EEGGF) και χορηγεί δάνεια για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με ισόποσες μηνιαίες ή τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το Euribor


ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Περίοδος Χάριτος μέχρι 2 χρόνια
 • Πρόωρη αποπληρωμή χωρίς επιβάρυνση
 • Εγγύηση του Ταμείου για το 80% του δανείου
 • Εξασφαλίσεις έως 40% του ποσού του δανείου
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με ισόποσες μηνιαίες ή τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το Euribor


ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Περίοδος Χάριτος μέχρι 2 χρόνια
 • Πρόωρη αποπληρωμή χωρίς επιβάρυνση
 • Εγγύηση του Ταμείου για το 80% του δανείου
 • Εξασφαλίσεις έως 40% του ποσού του δανείου

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Περιγραφή Προγράμματος

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), συμμετέχει στο νεοσύστατο Ταμείο Εγγυοδοσίας (ΤΕ), χρηματοδοτώντας επενδύσεις από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Το ESIF ERDF Greece Guarantee Fund (EEGGF) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΠΑνΕΚ. Ο στόχος του ΤΕ είναι να βελτιώσει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ΜμΕ -προσφέροντας προστασία σε πιθανές απώλειες- που παρέχει το ΕΤαΕ σε νεοσύστατα δάνεια ή χρηματοδοτικές μισθώσεις με ευνοϊκούς όρους, σε επιλέξιμες ΜμΕ στην Ελλάδα.


Επιλέξιμες επιχειρήσεις, είναι οι επιχειρήσεις που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή απασχολούν έως 250 εργαζόμενους υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ)  και ο Κύκλος Εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης δεν ξεπερνά τα €50 εκατ. ή το Ενεργητικό δεν ξεπερνά τα €43 εκατ.
 • Δεν δραστηριοποιούνται σε μη επιλέξιμους τομείς, όπως περιγράφονται στη συνέχεια
 • Δε δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, στη γεωργία, αλιεία ή στις υδατοκαλλιέργειες
 • Δεν υφίσταται αίτημα πτώχευσης ούτε βρίσκονται σε πτώχευση εκκαθάριση ή προσωρινή - αναγκαστική διαχείριση
 • Είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Ελλάδα
 • Δεν βρίσκονται σε Κατάσταση Αποκλεισμού (Exclusion Situation) και δεν έχουν ληφθεί εις βάρος τους ή δεν υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 215 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (is not a Sanctioned Person)
 • Δεν είναι προβληματική επιχείρηση όπως ορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2014/C 249/01 – Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων
 • Δεν δραστηριοποιούνται σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο της έδρας στην οποία είναι εγκατεστημένη η Τράπεζα ή η Επιχείρηση

Μη επιλέξιμοι τομείς


Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητά τους σχετίζεται με:

 • Την παραγωγή, το εμπόριο ή άλλη δραστηριότητα, η οποία είναι παράνομη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας για την εν λόγω παραγωγή, το εμπόριο ή τη δραστηριότητα (π.χ. Κλωνοποίηση του ανθρώπου για αναπαραγωγικούς σκοπούς θεωρείται παράνομη οικονομική δραστηριότητα)
 • Παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο καπνού ή Αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και συναφή προϊόντων.
 • Παραγωγή και εμπορία όπλων και Πυρομαχικών οποιουδήποτε είδους.
 • Καζίνο και συναφείς επιχειρήσεις
 • Δραστηριότητες σχετικά με την έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογών που αφορούν:

  • Την κλωνοποίηση του ανθρώπου για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, ή
  • Γενετικά τροποποιημένων οργανισμών
  • Ηλεκτρονικά προγράμματα δεδομένων ή λύσεις, οι οποίες:
 • Στοχεύουν ειδικά στην υποστήριξη κάθε δραστηριότητας που περιλαμβάνεται παραπάνω (i-iv), σε τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο και σε απευθείας σύνδεση με χαρτοπαικτικές λέσχες, στην πορνογραφία
 • ή έχουν σκοπό να επιτρέψουν παράνομα την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δίκτυα δεδομένων ή τη λήψη ηλεκτρονικών δεδομένων.

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Σκοπός

Η χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών για την κάλυψη των επενδυτικών τους σχεδίων ή και για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους με κεφάλαιο κίνησης.

 • Οι δαπάνες του επενδυτικού δανείου αφορούν δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία του ενεργητικού (π.χ. αγορά εξοπλισμού, εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων, απόκτηση λογισμικού κτλ)
 • Οι δαπάνες του κεφαλαίου κίνησης μπορούν να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες των επιχειρήσεων (π.χ. αγορά πρώτων υλών & εμπορευμάτων, μισθοδοσίες, ενοίκια κτλ)

Η εν λόγω χρηματοδότηση δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση ή αναδιάρθρωση υφιστάμενων δανείων της επιχείρησης.


Ποσό & Διάρκεια δανείου

Για Μικρές Επιχειρήσεις & Επαγγελματίες (με κύκλο εργασιών έως €2,5 εκατ.) από €7.000 έως €900.000

 • Επενδυτικό δάνειο από €10.000-€900.000 με διάρκεια από 1 μέχρι 10 έτη
 • Κεφάλαιο Κίνησης από €7.000-€900.000 με διάρκεια από 1 μέχρι 7 έτη

Για Μεσαίες Επιχειρήσεις (επιχειρήσεις με Κύκλο εργασιών >€2,5 εκατ.- € 50 εκατ.) από €10.000 έως €1.875.000

 • Διάρκεια από 1 μέχρι 10 έτη για ποσά έως και € 900.000
 • Διάρκεια από 1 έως 5 έτη για ποσά έως και €1.875.000

Περίοδος Χάριτος

 • Μέχρι 1 έτος για τα κεφάλαια κίνησης
 • Μέχρι 2 έτη για τα επενδυτικά δάνεια

Κατά την περίοδο χάριτος θα καταβάλλονται μόνο οι τόκοι


Νόμισμα

Ευρώ (€)


Επιτόκιο

Κυμαινόμενο με βάση :

 • Euribor 1Μ/3M (για Μικρές Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες) και Euribor 3Μ/6M (Για Μεσαίες Επιχειρήσεις)

Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60% (Το τελικό επιτόκιο του πελάτη διαμορφώνεται βάσει αξιολόγησής της Πιστοληπτικής Ικανότητάς του)


Αποπληρωμή

 • Για Μικρές Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες : Μηνιαίες, 3μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις
 • Για Μεσαίες Επιχειρήσεις : Μηνιαίες, 3μηνιαίες, 6μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις

Εκταμιεύσεις

Δυνατότητα Εφάπαξ ή Σταδιακών εκταμιεύσεων
Η διάθεση του Προγράμματος λήγει την 31.12.2023, εκτός εάν ο προϋπολογισμός του προγράμματος εξαντληθεί νωρίτερα.


Εξασφαλίσεις

Μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων, λόγω της προσφερόμενης εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων (EEGGF)


Πώς θα το αποκτήσετε

Αίτηση στο ΠΣΚΕ

 • Μπείτε στο www.ependyseis.gr/mis με τους προσωπικούς κωδικούς σας (σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικών θα πρέπει να γίνει εγγραφή)
 • Επιλέξτε τη Δράση «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων (ΕΠΑνΕΚ/ EIF)» και συμπληρώστε στην αίτηση τα στοιχεία της αιτούμενης χρηματοδότησης
 • Επιλέξτε την Τράπεζα Πειραιώς για την υποβολή του αιτήματός σας
 • Οριστικοποιήστε και υποβάλετε την αίτησή σας στο σύστημα

Αίτηση χρηματοδότησης σε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του αιτήματος στο www.ependyseis.gr/mis προσέρχεστε σε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς με εκτυπωμένο το έντυπο αίτησης από το ΠΣΚΕ.


Για να ενημερωθείτε για τα Χρηματοδοτικά προϊόντα μέσω του προγράμματος «ESIF ERDF Greece Guarantee Fund “EEGGF”» καθώς και για τη διαδικασία απόκτησής τους :


Το Ταμείο Εγγυοδοσίας (ΤΕ) συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ2014-2020)