Θεματοφυλακή Χρεογράφων


Οι υπηρεσίες θεματοφυλακής χρεογράφων που προσφέρει η Τράπεζα υποστηρίζουν ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά όλο το φάσμα των χρηματιστηριακών συναλλαγών σας στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), στο Χρηματιστήριο Παραγώγων (ΧΠΑ) καθώς επίσης και στα ξένα χρηματιστήρια. Οι υπηρεσίες θεματοφυλακής παρέχονται τόσο σε ιδιώτες και σε θεσμικούς επενδυτές (Αμοιβαία Κεφάλαια, Ασφαλιστικές εταιρίες, ξένους θεσμικούς, Private Banking, ΑΕΠΕΥ κα.) όσο και στις εισηγμένες στο Χ.Α. εταιρείες.

Πλεονεκτήματα

Ολοκληρωμένη υποστήριξη

Η Θεματοφυλακή Χρεογράφων της Τράπεζας Πειραιώς παρέχει ευρύ φάσμα υπηρεσιών και βασίζεται σε συστήματα και βέλτιστες διαδικασίες , για να καλύπτει όλες τις χρηματιστηριακές ανάγκες σας:

 • Φύλαξη τίτλων
 • Διάθεση και εξόφληση τίτλων
 • Διακανονισμός και εκκαθάριση συναλλαγών Χρηματιστηρίου
 • Είσπραξη μερισμάτων και τοκομεριδίων
 • Εταιρικές πράξεις


Αποτελεσματική διαχείριση με προηγμένη τεχνολογία

Οι υπηρεσίες Θεματοφυλακής Χρεογράφων που προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς βασίζονται σε εξελιγμένα συστήματα που διαχειρίζονται αποτελεσματικά ένα μεγάλο όγκο συναλλαγών. Ακολουθούν βέλτιστες διαδικασίες, που διασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με ελαχιστοποίηση της πιθανότητας λαθών και περιορισμό του λειτουργικού κόστους.Ευελιξία, ταχύτητα και ασφάλεια

Η Θεματοφυλακή Χρεογράφων της Τράπεζας Πειραιώς διαθέτει ευρεία γνώση της αγοράς και έχει αναπτύξει ένα αυτοματοποιημένο περιβάλλον εκκαθάρισης πράξεων αγοράς και πώλησης χρεογράφων που σας επιτρέπει να διεκπεραιώνετε τις απαραίτητες εργασίες σας με ταχύτητα και ασφάλεια.

Φάσμα υπηρεσιών

Φύλαξη τίτλων

Η υπηρεσία φύλαξης τίτλων περιλαμβάνει:

 • Άνοιγμα λογαριασμού τίτλων
 • Άνοιγμα και διαχείριση μερίδας και λογαριασμού Σ.Α.T.
 • Κατάθεση και ανάληψη τίτλων
 • Δέσμευση και αποδέσμευση τίτλων

Καλύπτει τις εξής κατηγορίες τίτλων:

 • Φυσικούς τίτλους, που φυλάσσονται από την Τράπεζα Πειραιώς
 • Άνοιγμα και διαχείριση μερίδας και λογαριασμού Σ.Α.T.
 • Άυλους τίτλους, μέσω των κεντρικών αποθετηρίων όπως Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ, Τράπεζα της Ελλάδος κ.ά.
 • Τίτλους ξένων χρηματιστηρίων, όπως Euroclear


Διακανονισμός και εκκαθάριση συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών

Μέσα από το αυτοματοποιημένο σύστημα εκκαθάρισης πράξεων αγοράς και πώλησης μετοχών που επικοινωνεί με το Σύστημα Άυλων Τίτλων της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ), η Θεματοφυλακή Χρεογράφων διεκπεραιώνει τις εργασίες διακανονισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών σας. Το σύστημα αυτό διαθέτει τη δυνατότητα παραλαβής, επεξεργασίας & εξαγωγής ηλεκτρονικού αρχείου για τη βελτιστοποίηση των εργασιών και την ελαχιστοποίηση των λαθών.Διάθεση και εξόφληση τίτλων

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι Primary Dealer στη Δευτερογενή Αγορά Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου. Για να διεκπεραιώνει όλο τον όγκο των συναλλαγών σας, η υπηρεσία θεματοφυλακής διαχειρίζεται ένα ειδικό σύστημα που παρακολουθεί τα ομόλογα και τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και άλλων εκδοτών.Είσπραξη μερισμάτων και τοκομεριδίων

Μέσω της Θεματοφυλακής Χρεογράφων, η Τράπεζα Πειραιώς εισπράττει και πιστώνει αυτόματα τα μερίσματά σας στο λογαριασμό σας, από την πρώτη κιόλας μέρα πληρωμής. Επιπλέον, παρακολουθεί τις λήξεις των τοκομεριδίων των ομολόγων σας και πιστώνει το λογαριασμός σας με την είσπραξη των ποσών που σας αναλογούν.Εταιρικές πράξεις

Η Θεματοφυλακή Χρεογράφων της Τράπεζας Πειραιώς παρακολουθεί καθημερινά τα εταιρικά γεγονότα. Μπορεί επίσης να συμμετέχει εκ μέρους σας σε Γενικές Συνελεύσεις, Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου και Δημόσιες Εγγραφές. Όταν από οποιοδήποτε εταιρικό γεγονός προκύπτουν νέες μετοχές, όπως διανομή δωρεάν μετοχών, δημόσιες εγγραφές κ.ά., τις καταχωρεί άμεσα στο λογαριασμό σας.