Δάνεια σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
«Piraeus Bank Loan for Agriculture & Bioeconomy»

Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Μidcaps), που απασχολούν έως 3.000 άτομα προσωπικό και δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργίας και της βιοοικονομίας και νέων αγροτών, με επενδυτικά δάνεια ή/και κεφάλαιο κίνησης με προνομιακούς όρους δανεισμού σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους της γεωργίας και βιοικονομίας:

 • Πρωτογενή Τομέα.
 • Μεταποίηση
 • Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Τροφίμων
 • Υπηρεσίες Εστίασης

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • 3-μηνιαίες
 • 6- μηνιαίες
 • Ετήσιες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το Euribor

+ Περιθώριο

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Απαλλαγή της εισφοράς του Ν.128/75.
 • Προνομιακή τιμολόγηση για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις
 • Επιπλέον προνομιακή τιμολόγηση για δάνεια που χορηγούνται σε νέους αγρότες (έως 41 ετών)
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους της γεωργίας και βιοικονομίας:

 • Πρωτογενή Τομέα.
 • Μεταποίηση
 • Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Τροφίμων
 • Υπηρεσίες Εστίασης

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • 3-μηνιαίες
 • 6- μηνιαίες
 • Ετήσιες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το Euribor

+ Περιθώριο

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Απαλλαγή της εισφοράς του Ν.128/75.
 • Προνομιακή τιμολόγηση για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις
 • Επιπλέον προνομιακή τιμολόγηση για δάνεια που χορηγούνται σε νέους αγρότες (έως 41 ετών)

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), και δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας και της βιοοικονομίας
 • Επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Midcaps) που απασχολούν από 250 έως 3.000 άτομα προσωπικό, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), και δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας και της βιοοικονομίας
 • Νέοι (έως 41 ετών) αγρότες, που είναι ενεργοί αγρότες και -επικεφαλής γεωργικής εκμετάλλευσης
 • Επιχειρήσεις που έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας
 • Επιχειρήσεις που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως προβληματικές
 • Επιχειρήσεις στις οποίες δε συμμετέχει το Δημόσιο ή ο Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας, ή Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25%

Για να ανατρέξετε στους επιλέξιμους Κωδικούς Δραστηριότητας πατήστε εδώ.

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Δυνατότητα χρηματοδότησης για κεφάλαιο κίνησης ή και μεσομακροπρόθεσμο επενδυτικό δάνειο. Το ύψος του δανείου κυμαίνεται μεταξύ 5.000€ έως και 12,5 € εκατ. και αφορά την κάλυψη δαπανών για:

 • Αγορά εξοπλισμού
 • Έρευνα και ανάπτυξη
 • Κτηριακές εργασίες (ανακαίνιση και επέκταση πάγιων περιουσιακών στοιχείων) . Η χρηματοδότηση για αγορά γης επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση της επένδυσης και για ποσό που δεν θα ξεπερνάει 10% του συνολικού επενδυτικού σχεδίου. Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά αγροτικής γής.
 • Άδειες επεξεργασίας, software κ.τ.λ.,
 • Αγορά εμπορευμάτων και α’ υλών (για τα κεφάλαια κίνησης)
 • Στους τομείς της γεωργίας και της βιοοικονομίας ενδεικτικά, αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες οι επενδύσεις σε μη θερμαινόμενα θερμοκήπια και σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων που θέτει το πρόγραμμα.

Μεσομακροπρόθεσμο Επενδυτικό Δάνειο

Διάρκεια Δανείου: 2 έως 12 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 24 μήνες

Κεφάλαιο Κίνησης

Διάρκεια Δανείου: 2 έως 8 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 12 μήνες

Επιτόκιο

Euribor + Περιθώριο
Το περιθώριο θα είναι μειωμένο τουλάχιστον κατά 25 μονάδες βάσης κατ’ έτος, από αυτό που θα ίσχυε αν η επιχείρηση χρηματοδοτούνταν με κεφάλαια της Τράπεζας.

Επιπλέον, για δάνεια που χορηγούνται σε νέους αγρότες, το περιθώριο θα είναι μειωμένο κατά επιπλέον 20 μονάδες βάσης κατ’ έτος.

Τα εν λόγω δάνεια απαλλάσσονται της εισφοράς του Ν.128/75.

Τρόπος εξυπηρετήσεως

Με τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες ή ετήσιες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις.

Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για τα δάνεια σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων «Piraeus Bank Loan for Agriculture & Bioeconomy», καθώς και για τη διαδικασία απόκτησης τους: