EAT - Ταμείο Συγχρηματοδότησης «Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης»

H Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα –HDB σας προσφέρει χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους συνδυάζοντας τη διετή επιδότηση επιτοκίου με τη μερικώς άτοκη χρηματοδότηση, με στόχο την ψηφιοποίηση και ψηφιακή αναβάθμιση των εργασιών/δραστηριοτήτων, την αύξηση της παραγωγικότητας, τη μεγέθυνση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Τα δάνεια συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συγχρηματοδότησης «Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων» («Ταμείο») που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), με πόρους που χρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με στόχο την ψηφιακή αναβάθμιση και την ανάπτυξή τους με προνομιακούς όρους
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Μηνιαίες
 • 3-μηνιαίες
 • 6- μηνιαίες
 • Ετήσιες
τοκοχρεωλυτικές
ή
χρεολυτικές δόσεις

ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό για όλη τη διάρκεια

ή

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor 3m

πλέον περιθωρίου
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προνομιακή τιμολόγηση με:

 • 40% του δανείου άτοκο για όλη τη διάρκειά του

  &
 • Επιδότηση επιτοκίου 300 μονάδες βάσης (3%) για τα 2 πρώτα έτη για το 60% του δανείου
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με στόχο την ψηφιακή αναβάθμιση και την ανάπτυξή τους με προνομιακούς όρους
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Μηνιαίες
 • 3-μηνιαίες
 • 6- μηνιαίες
 • Ετήσιες
τοκοχρεωλυτικές
ή
χρεολυτικές δόσεις

ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό για όλη τη διάρκεια

ή

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor 3m

πλέον περιθωρίου
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προνομιακή τιμολόγηση με:

 • 40% του δανείου άτοκο για όλη τη διάρκειά του

  &
 • Επιδότηση επιτοκίου 300 μονάδες βάσης (3%) για τα 2 πρώτα έτη για το 60% του δανείου

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Επιλέξιμες είναι οι ΜμΕ1 που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιριών συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, επιχειρήσεων εισηγμένων στο χρηματιστήριο, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους για τις οποίες ισχύουν τα κάτωθι:

 • Ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα είναι επιλέξιμος
 • Διατηρεί εγκατάσταση και λειτουργεί στην Ελλάδα νόμιμα και έχει συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην Τράπεζα.
 • Δεν θεωρείται Προβληματική Επιχείρηση2 .
 • Κρίνεται πιστοληπτικά αποδεκτή επιχείρηση σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας.
 • Δεν έχει υπαχθεί σε Καθεστώς Αφερεγγυότητας.
 • Δεν παρουσιάζει ληξιπρόθεσμη οφειλή μεγαλύτερη των 90 ημερών σε υφιστάμενες δανειακές της υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/2017 (Α 137/13.9.17), όπως ισχύει
 • Δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ
 • Εάν έχει ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ), τα οποία ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε ισχύ και δεν έχει εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών της (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών) ή στην περίπτωση όπου έχει εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών), έχει εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές της πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ κατά την υπογραφή της Σύμβασης Τελικού Αποδέκτη ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Δεν έχει αποκλειστεί με απόφαση αποκλεισμού από την ΕΤΕπ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης προς την Τράπεζα όσο και κατά το χρόνο σύναψης της Σύμβασης Τελικού Αποδέκτη σύμφωνα με την Πολιτική Αποκλεισμού της ΕΤΕπ (https://www.eib.org/en/about/accountability/anti-fraud/exclusion/index).
Επιπρόσθετα η επιχείρηση δεν θα πρέπει να συμμετέχει σε δραστηριότητες που:

 • Στοχεύουν στην παραγωγή ή εμπορία όπλων και πυρομαχικών, εκρηκτικών, εξοπλισμού ή υποδομών ειδικά σχεδιασμένων για στρατιωτική χρήση, καθώς και εξοπλισμού ή υποδομών που έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων και της ελευθερίας των ανθρώπων (π.χ. φυλακές, κέντρα κράτησης κάθε μορφής) ή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
 • Προκαλούν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες δεν μετριάζονται σε μεγάλο βαθμό ή/και δεν αντισταθμίζονται (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, έργων σε προστατευόμενες περιοχές, κρίσιμους οικοτόπους και χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς),
 • Θεωρούνται ηθικά ή δεοντολογικά αμφιλεγόμενες, όπως για παράδειγμα έρευνα για την κλωνοποίηση ανθρώπων και δοκιμές σε ζώα, Τεχνολογίας Υγείας που συνδέονται με ανθρώπινη κλωνοποίηση για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς και Γενετικά Μεταλλαγμένους Οργανισμούς /Τρόφιμα.
 • Θεωρούνται παράνομες και απαγορεύονται από την εθνική νομοθεσία.
 • Συνδέονται με διαδικτυακά εγχρήματα τυχερά παιχνίδια, καζίνο και παράνομες δραστηριότητες (πορνογραφία, παράνομη διείσδυση σε ηλεκτρονικά δίκτυα, παράνομη υπεξαίρεση ηλεκτρονικών δεδομένων).
 • Στον τομέα του παροπλισμού ή κατασκευής πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής
 • Συνδέονται με την παραγωγή ή τη διευκόλυνση της χρήσης τυχερών παιχνιδιών και συναφούς εξοπλισμού/στοιχηματισμό και
 • Στοχεύουν στην παραγωγή, μεταποίηση, επεξεργασία ή εξειδικευμένη διανομή καπνού, καθώς και δραστηριότητες που διευκολύνουν τη χρήση καπνού (π.χ. "αίθουσες καπνίσματος").

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Σκοπός – Επιλέξιμες Δαπάνες

Δάνεια επενδυτικού σκοπού για τη χρηματοδότηση της ψηφιοποίησης και ψηφιακής αναβάθμισης των εργασιών/δραστηριοτήτων, την αύξηση της παραγωγικότητας, τη μεγέθυνση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Χρηματοδότησης:

 • Να πρόκειται για νέα χρηματοδότηση από την Τράπεζα.
 • Ο σκοπός της χρηματοδότησης να ορίζεται ως «επενδυτικός», και σε καμία περίπτωση να μην αφορά (α) αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού ή πιστωτικών γραμμών, (β) χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών ή (γ) χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων,
 • Να είναι με τη μορφή δανείου τακτής λήξης με διάρκεια από 2 έως 10 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 24 μηνών.
 • Να εκφράζεται σε ευρώ.
 • Να αποδεικνύεται μέσω του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) και κατά την υλοποίηση με την υποβολή σχετικών παραστατικών ότι οι χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες αφορούν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους βασικούς τομείς:
  i. Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών (π.χ. διαδίκτυο, ευρυζωνικές συνδέσεις, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, δορυφορικές τεχνολογίες, χρήση κέντρων δεδομένων, συσκευές enduser, διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), εφαρμογές, ιστότοποι, ενσωμάτωση API και υπηρεσίες που βασίζονται στο cloud).
  ii. Επενδύσεις σε εξοπλισμό (Hardware) και λύσεις αυτοματοποίησης.
  iii. Επενδύσεις λογισμικού, εφαρμογών και δεδομένων.
  iv. Βελτιώσεις επιχειρηματικών διαδικασιών που διευκολύνονται από μία ή περισσότερες ψηφιακές τεχνολογίες.
  v. Ανάπτυξη στρατηγικού συστήματος παρακολούθησης.
  vi. Ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου (πχ. πρωτοβουλίες μάθησης και ανάπτυξης που σχετίζονται με τον ψηφιακή/και πληροφοριακή επιμόρφωση/ εκπαίδευση των εργαζομένων και την απασχόληση προσωρινών ή μόνιμων ειδικών πληροφορικής)
  vii. Υπηρεσίες σε σχέση με τα συστήματα πληροφορικής, όπως παραμετροποίηση λογισμικού, μεταφορά δεδομένων (αρχική ρύθμιση του συστήματος), εγκατάσταση, εκπαίδευση προσωπικού κ.ά.
  viii. Αγορά Υπηρεσιών για άλλες δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης, όπως ψηφιακή διαφήμιση/προώθηση (digital marketing), παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), δημιουργία βίντεο για παρουσίαση προϊόντων της εταιρείας, δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου κ.ά. καθώς και δαπάνες για εφαρμογή και πιστοποίηση σε πρότυπα ψηφιακής ασφάλειας (π.χ. iso27001) ή/και ψηφιακής λειτουργικότητας.
  ix. Δαπάνες συμβούλων/μελετητών για:
  - Tην ανάλυση των αναγκών της επιχείρησης και τη σωστή καθοδήγηση για υιοθέτηση της βέλτιστης λύσης όσον αφορά την ψηφιακή αναβάθμιση και
  - Tην ετοιμασία μελέτης για τη συνολική διαχείριση της επένδυσης.
  x. Βελτιώσεις ψηφιακής έντασης συγκεκριμένα, η υλοποίηση μέρους της επιχείρησης μίας ή περισσότερων ψηφιακών τεχνολογιών που αφορούν συγκεκριμένους τομείς όπως τρισδιάστατη εκτύπωση, ρομποτική, IoT, μαζικά δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη, drones, εικονική πραγματικότητα.
 • Σε κάθε περίπτωση οι Επιλέξιμες Δαπάνες δε θα αφορούν:
  i. Την αγορά γης, εκτός αν είναι τεχνικώς απαραίτητη για την επένδυση όπου σε αυτή την περίπτωση μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως το 10% του συνολικού επιχειρηματικού σχεδίου.
  ii. Την αγορά γεωργικής γης.
  iii. Την αγορά υπεραξίας, αδειών ή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων και δικαιωμάτων παραγωγής στον γεωργικό τομέα.
  iv. Τους δασμούς, τους φόρους, τα τέλη και τις εισφορές.
 • Το δάνειο δεν θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που αποκλείονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Ποσό

Από €25.000 - €1.000.000 κατ’ ανώτατο ανά επιχείρηση

Διάρκεια Χορήγησης

Από 2 έως 10 έτη (συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος)

Επιτόκιο

Δυνατότητα επιλογής μεταξύ σταθερού επιτοκίου για όλη τη διάρκεια του δανείου ή κυμαινόμενου με βάση το Euribor 3m πλέον περιθωρίου για το 60% της χρηματοδότησης και άτοκο για το 40%.
Όλα τα επιτόκια επιβαρύνονται επιπλέον και με την εισφορά του Ν.128/75 για το σύνολο του δανείου (επιδοτούμενο και μη), η οποία σήμερα ανέρχεται σε 0,60% .
Το τελικό επιτόκιο του πελάτη διαμορφώνεται με βάση την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας και της αξιολόγησης της Πιστοληπτικής Ικανότητας του πελάτη.

Επιδότηση επιτοκίου

Διετής επιδότηση επιτοκίου ύψους 3% για το 60% του ποσού δανείου το οποίο δεν χρηματοδοτείται από την ΕΑΤ, η οποία:

 • Παύει οριστικά σε περίπτωση εμφάνισης ληξιπροθεσμίας μεγαλύτερης των 30 ημερών
 • Δεν καλύπτει την εισφορά του Ν. 128/75 και ενδεχόμενους τόκους υπερημερίας που, σε κάθε περίπτωση, βαρύνουν τον πελάτη.

Αποπληρωμή

 • Για Μικρές Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες (Κύκλος εργασιών ≤ €2,5 εκατ.):
  Μηνιαίες ή 3μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις
 • Για Μεσαίες Επιχειρήσεις (€2,5 εκατ. <κύκλος εργασιών ≤ €50 εκατ.) :
  Μηνιαίες 3μηνιαίες, 6μηνιαίες, ετήσιες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις.

Περίοδος Χάριτος

Έως 24 μήνες (στη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα καταβάλλονται μόνο οι οφειλόμενοι τόκοι).

Πρόωρη Εξόφληση

Δίνεται η δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς καμία επιβάρυνση. Το ποσό της πρόωρης καταβολής δεν επαναχορηγείται.

Νόμισμα

Ευρώ (€)

Εκταμίευση

Οι εκταμιεύσεις δύναται να είναι είτε εφάπαξ είτε σταδιακές.

Η πρώτη εκταμίευση (εφάπαξ ολική ή πρώτη τμηματική) του ποσού της Σύμβασης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. Σε περίπτωση τμηματικών εκταμιεύσεων :

 • η 1η εκταμίευση θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιουνίου 2025 και
 • η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των εκταμιεύσεων ορίζεται εντός 36 μηνών από την 1η εκταμίευση και σε κάθε περίπτωση έως τις 30.6.2026 (καταληκτική ημερομηνία εκταμιεύσεων), όποια ημερομηνία από τις ανωτέρω προηγείται.

Συγχρηματοδότηση από την ΕΑΤ

Τα δάνεια συγχρηματοδοτούνται κατά 40% άτοκα με κεφάλαια του Ταμείου «Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης» της ΕΑΤ

Εξασφαλίσεις

Έως 100% του ύψους δανείου με εξαίρεση της μόνιμης και μοναδικής κατοικίας φυσικών προσώπων –πιστούχων ή τρίτων.

Περίοδος Διάθεσης

Η διάθεση του Προγράμματος λήγει την 30.06.2025

Πώς θα το αποκτήσετε

Αίτηση στην πλατφόρμα της ΕΑΤ «Know Your Customer (KYC)»

 1. Διενεργείται έλεγχος μίας σειράς κριτηρίων από την πλατφόρμα της ΕΑΤ (έλεγχος ύπαρξης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και φερεγγυότητας του υποψηφίου Τελικού Αποδέκτη),
 2. Επιλέγετε την Τράπεζα Πειραιώς και το αίτημα σας προωθείται κατάλληλα
 3. Η Τράπεζα εκφράζει το κατ’ αρχήν ενδιαφέρον της για την εξέταση της αίτησης σας.
 4. Λαμβάνετε έναν μοναδικό κωδικό ανά τράπεζα τον οποίο θα καταχωρήσετε κατά την αίτησή του σας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)

Αίτηση στο ΠΣΚΕ

 1. Μπείτε στo www.ependyseis.gr/mis με τους προσωπικούς κωδικούς σας (σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικών θα πρέπει να γίνει εγγραφή)
 2. Συμπληρώστε στην αίτηση τα στοιχεία της προς χρηματοδότηση επιχείρησης καταχωρώντας το μοναδικό κωδικό που έχετε λάβει από την πλατφόρμα «Know Your Customer (KYC)» της ΕΑΤ
 3. Επιλέξτε την Τράπεζα Πειραιώς για την υποβολή του αιτήματός σας
 4. Οριστικοποιήστε και υποβάλετε την αίτησή σας στο σύστημα

Αίτηση χρηματοδότησης σε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του αιτήματος στο www.ependyseis.gr/mis προσέρχεστε σε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς με εκτυπωμένο το έντυπο αίτησης από το ΠΣΚΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες:


1 Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτήν περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις, που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων, που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα.
2 Δεν ισχύει η κατά παρέκκλιση εφαρμογή της τελευταίας πρότασης της παρ. 4γ του Άρ.1 του ΓΑΚ σύμφωνα με την οποία δύναται να ενισχυθούν επιχειρήσεις οι οποίες δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, αλλά κατέστησαν προβληματικές κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.