Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Συγχρηματοδοτούμενα δάνεια σε συνεργασία με την «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.» (HDB), με αναλογία συγχρηματοδότησης 1:1, στο πλαίσιο του «Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας»

Χρηματοδότηση των επαγγελματιών του πρωτογενούς τομέα (γεωργοί και κτηνοτρόφοι), καθώς και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων και στην επεξεργασία τροφίμων με τελικό προϊόν γεωργικό (μεταποιητικές αγροτικές επιχειρήσεις). για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με προνομιακούς όρους δανεισμού σε συνεργασία με την «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.» (HDB)

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Επαγγελματίες αγρότες, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μεταποίησης/ εμπορίας αγροτικών προϊόντων, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Μηνιαίες
 • 3-μηνιαίες
 • 6-μηνιαίες
 • Ετήσιες
τοκοχρεωλυτικές
ή
χρεολυτικές δόσεις

ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Για τα 2 πρώτα έτη το επιτόκιό επιδοτείται κατά 100% από το Ταμείο.
Για τα επόμενα έτη, το επιτόκιο θα είναι μειωμένο κατά 50% λόγω της άτοκης συνεισφοράς των κεφαλαίων του Ταμείου στο σχήμα της συγχρηματοδότησης.
Η εισφορά Ν.128/75 υπολογίζεται στα κεφάλαια της τράπεζας και δεν επιδοτείται.
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Δεν λαμβάνονται εμπράγματες, παρά μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις.
Το προϊόν προσφέρει προνομιακή τιμολόγηση, λόγω της άτοκης συνεισφοράς του 50% των κεφαλαίων από το Ταμείο
Παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα χρήσης επιδοτούμενων υπηρεσιών τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring) μέσα από συνεργαζόμενες με την Τράπεζα Συμβουλευτικές εταιρείες έως του ποσού των €300.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Επαγγελματίες αγρότες, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μεταποίησης/ εμπορίας αγροτικών προϊόντων, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Μηνιαίες
 • 3-μηνιαίες
 • 6-μηνιαίες
 • Ετήσιες
τοκοχρεωλυτικές
ή
χρεολυτικές δόσεις

ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Για τα 2 πρώτα έτη το επιτόκιό επιδοτείται κατά 100% από το Ταμείο.
Για τα επόμενα έτη, το επιτόκιο θα είναι μειωμένο κατά 50% λόγω της άτοκης συνεισφοράς των κεφαλαίων του Ταμείου στο σχήμα της συγχρηματοδότησης.
Η εισφορά Ν.128/75 υπολογίζεται στα κεφάλαια της τράπεζας και δεν επιδοτείται.
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Δεν λαμβάνονται εμπράγματες, παρά μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις.
Το προϊόν προσφέρει προνομιακή τιμολόγηση, λόγω της άτοκης συνεισφοράς του 50% των κεφαλαίων από το Ταμείο
Παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα χρήσης επιδοτούμενων υπηρεσιών τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring) μέσα από συνεργαζόμενες με την Τράπεζα Συμβουλευτικές εταιρείες έως του ποσού των €300.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Επιλέξιμες κατηγορίες πελατών για χρηματοδότηση είναι οι κάτωθι:

 • Επαγγελματίες αγρότες, Νέοι Αγρότες, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών
 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή και εμπορία γεωργικών προϊόντων σε συγκεκριμένους κλάδους (*)

  και πληρούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

 • να είναι εγκατεστημένοι και να λειτουργούν στην Ελλάδα
 • να χαρακτηρίζονται ως πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις
 • να είναι οικονομικά βιώσιμοι, με βάση τα κριτήρια της Τράπεζας
 • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που προέρχονται από το ΕΓΤΑΑ.
 • να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας (ή άλλη ισοδύναμη διαδικασία) ούτε να πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια νομοθεσία στην οποία υπόκεινται για να υπαχθούν σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεων των πιστωτών τους·
 • να μην δραστηριοποιούνται σε απαγορευμένους τομείς, όπως ορίζεται στην σχετική πολιτική του Διαχειριστή του Ταμείου.

(*)
 • Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (όπως σφαγεία βοοειδών, πτηνοσφαγεία, χοιρινών, αιγοπροβάτων, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, μονάδες αλλαντικών, μονάδες επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων)
 • Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτι)
 • Αυγά (περιλαμβανομένης της συσκευασίας αυγών)
 • Διάφορα Ζώα (όπως σηροτροφία, μελισσοκομία, σαλιγκαροτροφία)
 • Ζωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα)
 • Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)
 • Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
 • Οίνος
 • Οπωροκηπευτικά
 • Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
 • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
 • Ξύδι (πχ παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

Χαρακτηριστικά Χρηματοδότησης

Μέσω του προγράμματος, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης δανείου επενδυτικού χαρακτήρα ή/ και κεφαλαίου κίνησης, το οποίο θα πρέπει να συνδυάζεται με δάνειο για επενδύσεις.

Η χρηματοδότηση αφορά στην κάλυψη δαπανών (ενδεικτικά) για:

 • Την απόκτηση ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
 • Την απόκτηση καινούριου & μεταχειρισμένου εξοπλισμού και μηχανημάτων
 • Το ΦΠΑ επιλέξιμων δαπανών
 • Ζώντα ζώα
 • Μονοετή-πολυετή φυτά και η φύτευσή τους κ.α.

Επενδυτικό Δάνειο και συμπληρωματικό Κεφάλαιο Κίνησης

Ύψος δανείου: από €3.000 έως €25.000
Διάρκεια Δανείου: 2 έως 5 έτη (συμπεριλαμβανομένης δυνατότητας περιόδου χάριτος έως 24 μήνες)

Επιτόκιο

Για τα 2 πρώτα έτη 100% επιδότηση του επιτοκίου από το Ταμείο
Για τα επόμενα έτη, το επιτόκιο θα είναι μειωμένο κατά 50% λόγω της άτοκης συνεισφοράς των κεφαλαίων του Ταμείου στο σχήμα της συγχρηματοδότησης
Η εισφορά Ν.128/75 υπολογίζεται στα κεφάλαια της τράπεζας και δεν επιδοτείται

Τρόπος εξυπηρετήσεως

Με μηνιαίες ή 3μηνιαίες ή 6μηνιαίες ή ετήσιες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις.

Εκταμιεύσεις

Η πρώτη εκταμίευση (εφάπαξ ολική ή πρώτη τμηματική) του ποσού της Σύμβασης πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 2 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης.

Σε περίπτωση τμηματικών εκταμιεύσεων, η ολική εκταμίευση του δανείου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε μέγιστη διάρκεια δώδεκα (12) μηνών.

Εξασφαλίσεις

Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις

Δαπάνη εξέτασης αιτήματος και λοιπά έξοδα

€250 εφάπαξ

Περίοδος Διάθεσης

Η διάθεση του Προγράμματος λήγει την 31.12.2025, εκτός εάν ο προϋπολογισμός του προγράμματος εξαντληθεί νωρίτερα.

Πώς θα το αποκτήσετε

Για την ένταξη στο Ταμείο υποβάλλετε αίτημα:

 • στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας www.hdb.gr για τη λήψη του μοναδικού κωδικού επιλεξιμότητας
 • στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr, επιλέγοντας την Τράπεζα Πειραιώς.
 • Στη συνέχεια εκτυπώνετε το έντυπο της αίτησης από το ΠΣΚΕ, συγκεντρώνετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα προσκομίζετε στο Κατάστημα της Τράπεζας που σας εξυπηρετεί.

Αίτηση χρηματοδότησης σε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του αιτήματος στο www.ependyseis.gr/mis προσέρχεστε σε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς με εκτυπωμένο το έντυπο αίτησης από το ΠΣΚΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες:


logos