Οι μη επιλέξιμες δαπάνες αφορούν

  • Εξόφληση υποχρεώσεων από υφιστάμενο δανεισμό.
  • Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
  • Δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με εξαγωγές, ιδίως δε αυτές που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με τις τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με τη συνήθη εξαγωγική δραστηριότητα στις επιχείρησης και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis).
  • Δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis).
  • Δαπάνες που χρηματοδοτούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες real estate (όχι σαν μέρος της παραγωγικής επένδυσης) ή που επιτρέπουν χρηματοδότηση στον τελικό καταναλωτή.
  • Δαπάνες για σκοπούς αναχρηματοδότησης ή αναδιάρθρωσης ή γενικότερα για έξοδα ήδη εξοφλημένα από τον Οφειλέτη.
  • Δαπάνες που έχουν εξοφληθεί σε ημερομηνία προγενέστερη της εκταμίευσης.