Δάνεια σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
EIB COVID-19 RESPONSE for SMEs & MIDCAPS

Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Μidcaps), που απασχολούν έως 3.000 άτομα προσωπικό με επενδυτικά δάνεια ή/και κεφάλαιο κίνησης με προνομιακούς όρους δανεισμού σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους:
  
 • Πρωτογενή Τομέα.
 • Μεταποίηση
 • Εμπόριο
 • Υπηρεσίες
 • Τουρισμό
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • 3-μηνιαίες
 • 6- μηνιαίες
 • Ετήσιες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το Euribor

+ Περιθώριο

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Μη επιβάρυνση εισφοράς Ν.128/75.
 • Προνομιακή Τιμολόγηση για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους:
  
 • Πρωτογενή Τομέα.
 • Μεταποίηση
 • Εμπόριο
 • Υπηρεσίες
 • Τουρισμό
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • 3-μηνιαίες
 • 6- μηνιαίες
 • Ετήσιες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το Euribor

+ Περιθώριο

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Μη επιβάρυνση εισφοράς Ν.128/75.
 • Προνομιακή Τιμολόγηση για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)
 • Επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Midcaps) που απασχολούν από 250 έως 3.000 άτομα προσωπικό, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών και συνόλου ενεργητικού
 • Επιχειρήσεις που έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας
 • Επιχειρήσεις που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως προβληματικές
 • Επιχειρήσεις στις οποίες δε συμμετέχει το Δημόσιο ή ο Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας, ή Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25%
  Για να ανατρέξετε στους επιλέξιμους Κωδικούς Δραστηριότητας πατήστε εδώ.

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Σκοπός της χρηματοδότησης είναι η στήριξη των επενδυτικών σχεδίων αλλά και η παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις που δέχτηκαν τις άμεσες συνέπειες της πανδημίας.

Κεφάλαιο Κίνησης για τη χρηματοδότηση δαπανών όπως:

 • Αγορά εμπορευμάτων
 • Αγορά α’ υλών

Ειδικά για τα κεφάλαια κίνησης που θα συμβασιοποιηθούν έως τις 31/05/2022 (Covid-19 Eligibility Window), είναι επιλέξιμες οι μισθοδοσίες, ασφαλιστικές εισφορές, δασμοί που σχετίζονται με εισαγωγές-εξαγωγές και πάσης φύσης λειτουργικά έξοδα.


Μεσομακροπρόθεσμο Επενδυτικό Δάνειο
για δαπάνες που αφορούν ενδεικτικά:

 • Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων
 • Έρευνα και ανάπτυξη
 • Κτηριακές εργασίες (ανέγερση, ανακαίνιση και επέκταση πάγιων περιουσιακών στοιχείων) . Η χρηματοδότηση για αγορά γης επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση της επένδυσης και για ποσό που δεν θα ξεπερνάει 10% του συνολικού επενδυτικού σχεδίου
 • Άδειες επεξεργασίας, software κ.τ.λ.


Ποσό και Διάρκεια Χορήγησης:

Το ύψος του δανείου κυμαίνεται μεταξύ 20.000€ έως και 12,5 € εκατ. ενώ η διάρκεια από 2 έως 5 έτη.


Περίοδος χάριτος

Δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 12 μήνες.

Κατά την περίοδο χάριτος θα καταβάλλονται μόνο οι τόκοι.


Νόμισμα

Ευρώ (€)


Επιτόκιο

Κυμαινόμενο με βάση:

 • Euribor 3Μ/6M (για Μικρές Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες) και
 • Euribor 3Μ/6Μ/12M (Για Μεσαίες Επιχειρήσεις).

Το περιθώριο θα είναι μειωμένο τουλάχιστον κατά 25 μονάδες βάσης κατ’ έτος, από αυτό που θα είχε η επιχείρηση εάν χρηματοδοτούνταν με κεφάλαια της Τράπεζας. Επιπλέον, τα εν λόγω δάνεια απαλλάσσονται της εισφοράς του Ν.128/75.


Αποπληρωμή

 • Για Μικρές Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες : 3μηνιαίες, 6μηνιαίες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
 • Για Μεσαίες Επιχειρήσεις : 3μηνιαίες, 6μηνιαίες, ετήσιες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις


Εκταμιεύσεις

Δυνατότητα Εφάπαξ ή Σταδιακών εκταμιεύσεων


Πρόωρη Εξόφληση

Δίνεται η δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς καμία επιβάρυνση.

Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για τα δάνεια σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων «EIB COVID-19 RESPONSE for SMEs & MIDCAPS», καθώς και για τη διαδικασία απόκτησης τους: