Χρηματοδότηση Ακινήτων ( Real Estate Finance )


Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει σημαντική εμπειρία στην έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση συναλλαγών για έργα ακίνητης περιουσίας και κατανοεί εις βάθος το αντικείμενο και τις ανάγκες αμοιβαίων κεφαλαίων, επενδυτικών κεφαλαίων και εταιρικών πελατών που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο.
Η Τράπεζα Πειραιώς επιπρόσθετα διαθέτει εξειδικευμένα στελέχη τα οποία έχουν υλοποιήσει πολύπλοκες συναλλαγές για έργα:


  • Εμπορικών Χώρων

  • Γραφειακών Χώρων

  • Οικιστικής Ανάπτυξης

  • Κέντρων Logistics

  • Σταθμών Parking


Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα Πειραιώς, παρέχει εξειδικευμένα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες για την υλοποίηση έργων ακίνητης περιουσίας (χρηματοδότηση ακινήτων) στις χώρες δραστηριοποίησης του Ομίλου (Ελλάδα και Ουκρανία).