Επενδυτική επιλογή για επιχειρήσεις που συναλλάσονται σε περισσότερα του ενός νομίσματα. Υψηλό επιτόκιο, με διάρκεια από 1 εβδομάδα έως 1 χρόνο.