Χρηματοδότητη Εξαγωγικών Επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο στήριξης των Εξαγωγικών Επιχειρήσεων η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει καινοτόμα προϊόντα για την χρηματοδότησή τους, με σκοπό την αύξηση των εξαγωγών και την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Με την καθοδήγηση των έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών της Τράπεζας Πειραιώς, δίνεται η δυνατότητα σε εξαγωγικές επιχειρήσεις να ενισχύσουν τον εξαγωγικό χαρακτήρα της επιχείρησής τους.

Χρηματοδοτήσεις Εξαγωγών

Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει εμπειρία στον τομέα της χρηματοδότησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων, παρέχοντας καινοτόμα και εξειδικευμένα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και το προφίλ της κάθε επιχείρησης.

 • Χρηματοδότηση μέσω Εξαγωγικού Factoring
 • Προχρηματοδότηση Εξαγωγής με προνομιακή τιμολόγηση
 • Χρηματοδότηση Ενέγγυων Πιστώσεων (Letter of Credit)
 • Χρηματοδότηση εξαγωγών μέσω του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)

Πλεονεκτήματα

 • Ευέλικτη προσαρμογή των προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης
 • Ενίσχυση ρευστότητας της επιχείρησής σας
 • Ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης
 • Βελτιστοποίηση των χρηματοροών της επιχείρησής σας
 • Επέκταση του συναλλακτικού κυκλώματος της εταιρίας σας
 • Παροχή συμπληρωματικών προϊόντων από την Τράπεζα Πειραιώς
 • Διασφάλιση πληρωμής
 • Ενδυνάμωση του εταιρικού προφίλ του εξαγωγέα
Τα ανωτέρω προϊόντα απευθύνονται σε επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από € 2,5εκ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε σήμερα με τον προσωπικό σας συνεργάτη ή επισκεφθείτε το πλησιέστερο σας κατάστημα ή καλέστε στο 18 28 38.