Χρηματοδοτήσεις με βάση Environment, Society, Governance (ESG) κριτήρια

Στόχος της Τράπεζας Πειραιώς είναι να αποτελέσει πυλώνα σταθερότητας για την ελληνική οικονομία, να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη και να προωθήσει την καινοτομία προς όφελος των πελατών της, να παράσχει αποδόσεις στους επενδυτές της προσθέτοντας αξία στο περιβάλλον και στους ανθρώπους της στην κοινωνία.

Η βιώσιμη ανάπτυξη, η κοινωνική διάσταση των δράσεων της Τράπεζας και η υπεύθυνη τραπεζική είναι έννοιες ευθυγραμμισμένες με το επιχειρηματικό της μοντέλο και τις αξίες που πρεσβεύει, δηλαδή την Υπευθυνότητα, την Αξιοκρατία και την Διαφάνεια.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς χτίζει την επόμενη μέρα με βάση τις αρχές της Βιώσιμης και Υπεύθυνης Τραπεζικής, με χρηματοδοτήσεις και προϊόντα που διαμορφώνονται συναξιολογώντας την θετική τους συμβολή στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία, εφαρμόζοντας ESG κριτήρια.

Τα κριτήρια αυτά έχουν ενταχθεί σε ένα ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων της Τράπεζας Πειραιώς.

Ανακαλύψτε «Tις ευκαιρίες του ESG»

Πράσινες Χρηματοδοτήσεις για Ιδιώτες

Η Τράπεζα Πειραιώς εστιάζει στην πράσινη τραπεζική και παρέχει μια σειρά από ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα προκειμένου να καλύψει τις καταναλωτικές ανάγκες των Ιδιωτών πελατών.

Πράσινες Χρηματοδοτικές Λύσεις για Επιχειρήσεις

Η Τράπεζα στο πλαίσιο αυτό δίνει έμφαση στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής, που θα υποστηρίζει την «πράσινη επιχειρηματικότητα» και τις επενδύσεις σε τομείς συνδεδεμένους με την «πράσινη και αειφόρο» ανάπτυξη, που παρουσιάζουν πλέον ευκαιρίες και μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης.

Πράσινες Χρηματοδοτήσεις Αγροτικού Τομέα

Στην Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουμε τον αγροδιατροφικό τομέα, με προσφορά εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών επιδιώκοντας την προαγωγή και των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης του τομέα: την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική.

Sustainability linked loans

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που έχει προχωρήσει σε χρηματοδοτήσεις μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων με κριτήρια που επικεντρώνονται στο Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση (Environmental, Social and Governance – ESG). Τα κριτήρια αυτά συνδυάζουν την ανάπτυξη και την οικονομική απόδοση με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Οι επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται μέσω των Sustainability Linked Loans, δεσμεύονται να πληρούν συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια ESG προκειμένου να επωφεληθούν από ανταγωνιστικούς όρους, όπως χαμηλότερη τιμολόγηση κατά τη χορήγηση του δανείου.

Το περιβαλλοντικό όφελος που αναμένεται να επιτευχθεί τα επόμενα έτη από την ενεργή σύμπραξη των επιχειρήσεων και της Τράπεζας εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, στην ορθολογική χρήση πρώτων υλών, καθώς και γενικότερα στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.