Απαραίτητα Δικαιολογητικά Οικονομικής Προέγκρισης Στεγαστικού Δανείου


Για την Οικονομική Προέγκριση:

1) Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ

2) Αποδεικτικά εισοδήματος ως κάτωθι:

    Για μισθωτούς / συνταξιούχους:
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους
  • Φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους
  • Για μισθωτούς, τελευταία απόδειξη μισθοδοσίας ή επίσημη (όχι χειρόγραφη) βεβαίωση αποδοχών από το λογιστήριο της επιχείρησης
  • Για συνταξιούχους, τριμηνιαία εκκαθάριση σύνταξης ή το τελευταίο απόκομμα πληρωμής σύνταξης

     Για ελεύθερους επαγγελματίες / επιχειρηματίες:
  • Εκκαθαριστικά σημειώματα 2 τελευταίων ετών
  • Φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους
  • Έγγραφα για τα δύο τελευταία οικονομικά έτη, που να αποδεικνύουν τον κύκλο εργασιών ατομικής επιχείρησης, Ο.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ.
   (Ε3 ή Ε5)

     Για Αγρότες-Κτηνοτρόφους:
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους