Στεγαστικό Δάνειο Σταθερού Επιτοκίου

Στεγαστικό δάνειο με σταθερό επιτόκιο για την αγορά, ανέγερση, ολοκλήρωση, ανακαίνιση ή επισκευή ακινήτου, την αγορά οικοπέδου και την αποπληρωμή στεγαστικού δανείου άλλης τράπεζας. Τα πρώτα 2, 3 ή 5 έτη έχει σταθερό επιτόκιο και μετά κυμαινόμενο με βάση το επιτόκιο Euribor μηνός πλέον σταθερού περιθωρίου για όλη τη διάρκεια του δανείου. Το περιθώριο διαμορφώνεται αποκλειστικά για εσένα.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό
για 2,3 ή 5 έτη

μετά

Κυμαινόμενο
Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 30 έτη    
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €20.000

και μέχρι το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειούμενου ακινήτου
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Οικονομικός προγραμματισμός
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό
για 2,3 ή 5 έτη

μετά

Κυμαινόμενο
Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 30 έτη    
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €20.000

και μέχρι το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειούμενου ακινήτου
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Οικονομικός προγραμματισμός

Χαρακτηριστικά

Ποσό δανείου

Από 20.000 ευρώ

Ποσοστό χρηματοδότησης ανάλογα με το σκοπό του στεγαστικού δανείου σας:

 • Έως 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειούμενου ακινήτουΕπιτόκιο

Το επιτόκιο του Στεγαστικού Δανείου Σταθερού Επιτοκίου είναι:

Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2, 3 ή 5 έτη

Διάρκεια Επιτόκιο
Σταθερό 2 ετών
 
από 5,30%
Σταθερό 3 ετών
 
από 5,50%
Σταθερό 5 ετών
 
από 6,00%


και στη συνέχεια κυμαινόμενο με βάση το επιτόκιο Euribor μηνός πλέον σταθερού περιθωρίου για όλη τη διάρκεια του δανείου, το οποίο κυμαίνεται από 2,65% έως 4,60%.

Το περιθώριο του επιτοκίου του δανείου διαμορφώνεται κατόπιν αξιολόγησης της αίτησης δανειοδότησής σας από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική της πολιτική, λαμβανομένων υπόψη παραγόντων όπως η συναλλακτική συμπεριφορά, η παρεχόμενη εξασφάλιση, το ποσό και η διάρκεια του δανείου.

Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,12% για κατοικία και 0,6% για επαγγελματική στέγη.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΠΠΕ

Για ποσό δανείου 100.000€, διάρκεια αποπληρωμής 20 έτη, σταθερό επιτόκιο 5,30% για 2 έτη και στη συνέχεια κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 1Μ (-0,51% την 26/08/2020), πλέον περιθωρίου 3,50% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, 0,12%), Δαπάνη Εξέτασης Αιτήματος: 350€, Κόστος Νομικού Ελέγχου: 50€, Κόστος Τεχνικού Ελέγχου:142,40€, ισχύουν τα ακόλουθα:

Συνολικό Ποσό Πίστωσης: 100.000€
Συνολικό Κόστος Πίστωσης: 64.579,56€
Συνολικό Ποσό προς πληρωμή: 164.579,56€
Σ.Ε.Π.Π.Ε: 5,63%

Σημειώνεται ότι το ΣΕΠΠΕ υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας την τιμή του σταθερού επιτοκίου για όλη τη διάρκεια της σύμβασης καθώς η τιμή του κυμαινόμενου επιτοκίου είναι χαμηλότερη του σταθερού.
Διευκρινίζεται ότι το ΣΕΠΠΕ και το συνολικό ποσό προς πληρωμή αναφέρονται αποκλειστικά χάριν παραδείγματος και προκύπτουν μόνον με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν τα προαναφερθέντα δεδομένα.


Διάρκεια

Από 6 μέχρι 30 έτη ανάλογα με το σκοπό του στεγαστικού δανείου σας:

 • Αγορά, ανέγερση ή ολοκλήρωση – από 6 μέχρι 30 έτη
 • Ανακαίνιση ή επισκευή – από 6 μέχρι 20 έτη
 • Αποπληρωμή δανείου από άλλη τράπεζα – μέχρι 3 έτη επιπλέον όσων απομένουν από τη διάρκεια του αρχικού δανείου


Περίοδος χάριτος

Δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 6 μέχρι 18 μήνες, για δάνειο με σκοπό την ανέγερση, ολοκλήρωση ή αγορά υπό ανέγερση ακινήτου.Εκταμίευση

Ανάλογα με το σκοπό του δανείου:

 • Αγορά – αμέσως, εφάπαξ
 • Ανέγερση, ολοκλήρωση, ανακαίνιση, επισκευή – τμηματικά με βάση την πρόοδο των εργασιών


Αποπληρωμή

Σε μηνιαίες δόσεις που αποπληρώνουν:

 • Τόκο, κεφάλαιο και ασφάλιστρα
 • Μόνο ασφάλιστρα, εφόσον υπάρχει περίοδος χάριτος
Η πληρωμή των δόσεων πραγματοποιείται αυτόματα από τον καταθετικό λογαριασμό σας.Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης

 • Κατά τη διάρκεια του σταθερού επιτοκίου, ολική ή μερική πρόωρη αποπληρωμή οποτεδήποτε. Ανάλογα με την εξέλιξη των επιτοκίων ενδέχεται να υπάρχει επιβάρυνση για το πρόωρα εξοφλούμενο κεφάλαιο.
 • Κατά τη διάρκεια του κυμαινόμενου επιτοκίου, ολική ή μερική πρόωρη αποπληρωμή οποτεδήποτε, χωρίς επιβάρυνση

Εξασφάλιση

Εξασφάλιση με προσημείωση ακινήτου ή ενεχυρίαση μετρητών ή τίτλων.Υποχρεωτικές ασφαλιστικές καλύψεις

 • Ασφάλεια ακινήτου Πυρός-Σεισμού για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ίσο με την κατασκευαστική αξία του ακινήτου
 • Ασφάλιση Ζωής & Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας ενός εκ των δανειοληπτών, για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ίσο με το εγκεκριμένο όριο του δανείου
 • Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται κάθε μήνα με τη δόση του δανείου σας.Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για το Στεγαστικό Δάνειο Σταθερού Επιτοκίου:

 • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Βρείτε κοντινό κατάστημα

Ο εξειδικευμένος σύμβουλός μας σας εξηγεί τις επιλογές σας και τη διαδικασία. Σας βοηθά να υποβάλετε την αίτησή σας και παρακολουθεί την εξέλιξη του στεγαστικού σας δανείου με σταθερό επιτόκιο.


Απαραίτητα δικαιολογητικά Ελλήνων υπηκόων

Απαραίτητα δικαιολογητικά οικονομικών μεταναστών