Green Επισκευαστικό Δάνειο με Εξασφάλιση για Πράσινες Επισκευές

Green στεγαστικό-επισκευαστικό δάνειο για παρεμβάσεις με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο με βάση το Euribor μηνός πλέον σταθερού περιθωρίου για όλη τη διάρκεια του δανείου. Το περιθώριο διαμορφώνεται αποκλειστικά για εσένα.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο
Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 25 έτη    
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €10.000
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Χαμηλό επιτόκιο
 • Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής
 • Μηδενικά έξοδα εξέτασης αιτήματος
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο
Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 25 έτη    
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €10.000
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Χαμηλό επιτόκιο
 • Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής
 • Μηδενικά έξοδα εξέτασης αιτήματος

4 παραπάνω λόγοι να πάρετε Green Επισκευαστικό Δάνειο

 1.  Χαμηλότερο επιτόκιο

Στηρίζοντας έμπρακτα τις πράσινες επιλογές σας , σας προσφέρουμε το Green Επισκευαστικό Δάνειο με χαμηλό επιτόκιο και μηδενική δαπάνη εξέτασης αιτήματος.


 2.  Ευέλικτες διαδικασίες

Σας παρέχουμε εύκολα και γρήγορα τη χρηματοδότηση που εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους σας και σας στηρίζουμε με την απαραίτητη τεχνογνωσία μας στις κρίσιμες αποφάσεις που πρέπει να λάβετε για την υλοποίησή τους.


 3.  Πράσινες υπηρεσίες

Προλαβαίνοντας τις ανάγκες σας, στα πράσινα σημεία εξυπηρέτησης που βρίσκονται σε όλα τα καταστήματα του Δικτύου μας, σας προτείνουμε χρήσιμες πράσινες υπηρεσίες που συμπληρώνουν ή δίνουν πρόσθετη αξία στο έργο σας.

Πράσινες υπηρεσίες για ιδιώτες


 4.  Εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων

Η κατοικία σας εξοικονομεί ενέργεια που σας εξασφαλίζει τόσο χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα για τα επόμενα χρόνια, όσο και ταχεία απόσβεση της επένδυσής σας.


Άμεση ενημέρωση

 • Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
 • Τηλεφωνικά όλο το 24ωρο, στο 210 32 88 000


Ποιες παρεμβάσεις χρηματοδοτούνται;

Green Επισκευαστικό Δάνειο Με Εξασφάλιση για Πράσινες Επισκευές χορηγείται για παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου σας και την εξοικονόμηση νερού, όπως:


 1.    Παρεμβάσεις/επισκευές στο κέλυφος του κτιρίου

  • τοποθέτηση θερμομόνωσης
  • τοποθέτηση θερμομονωτικών κουφωμάτων (πλαίσιο, υαλοπίνακες)
  • τοποθέτηση θερμομονωτικών ρολών
  • τοποθέτηση ηλιοπροστατευτικού εξοπλισμού - μόνιμα εξωτερικά σκίαστρα

 2.    Χρήση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

  • αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα/λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή αντλία θερμότητας
  • απόδοσης ή αντλία θερμότητας
  • εγκατάσταση μονάδων ανάκτησης θερμότητας
  • εγκατάσταση ενεργειακού τζακιού
  • εγκατάσταση συστημάτων θερμοστατικής ρύθμισης (π.χ. θερμοστάτες)
  • εγκατάσταση μικρού βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων (της τάξης των 2-10 ατόμων)
  • εγκατάσταση συστήματος επαναχρησιμοποίησης νερού και αξιοποίησης βρόχινου νερού

 3.    Χρήση ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)

  • εγκατάσταση πάνελ φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοκατανάλωση (net metering)
  • εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων για ζεστό νερό χρήσης
  • εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης / κλιματισμού με χρήση ΑΠΕ (π.χ. γεωθερμία,ηλιακοί συλλέκτες, βιομάζα)
  • εγκατάσταση μικρών μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού & θερμότητας
  • εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών
  • εγκατάσταση κυψελών καυσίμου

Χαρακτηριστικά

Ποσό δανείου

Από 10.000 ευρώ και μέχρι το 100% του προϋπολογισμού των εργασιών και επιπλέον ρευστότητα €2.000 (εφόσον το ποσοστό χρηματοδότησης δεν ξεπερνά το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειούμενου ακινήτου, σύμφωνα με την εκτίμηση του μηχανικού της Τράπεζας).Επιτόκιο

Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor μηνός πλέον σταθερού περιθωρίου για όλη τη διάρκεια του δανείου με έκπτωση 0,15%, ανερχόμενου ενδεικτικά από 1,60% έως 2,50%.
 
Για επισκευές σε επαγγελματική στέγη το περιθώριο προσαυξάνεται κατά 1%. Το περιθώριο του επιτοκίου του δανείου διαμορφώνεται κατόπιν αξιολόγησης της αίτησης δανειοδότησής σας από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική της πολιτική, λαμβανομένων υπόψη παραγόντων όπως η συναλλακτική συμπεριφορά, η παρεχόμενη εξασφάλιση, το ποσό και η διάρκεια του δανείου.

Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,12% για κατοικία και 0,6% για επαγγελματική στέγη.
 

Το ποσό της δόσης μπορεί να μεταβάλλεται, ανάλογα με τη διακύμανση του επιτοκίου χορηγήσεων.

Σε περίπτωση μη ασφάλισης για τους κινδύνους ΖΩΗΣ/Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας ενδέχεται να υπάρχει προσαύξηση στο ανωτέρω αναφερθέν περιθώριο.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΠΠΕ

Για ποσό δανείου 100.000€, με εξασφάλιση προσημείωση ακινήτου, διάρκεια αποπληρωμής 25 έτη, ήτοι 300 μηνιαίες δόσεις, κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 1Μ (3,65% την 06/09/2023), πλέον περιθωρίου 2,50%(πλέον εισφορά Ν. 128/75, 0,12%), Δαπάνη Εξέτασης Αιτήματος: 0€, Κόστος Νομικού Ελέγχου: 50€, Κόστος Τεχνικού Ελέγχου:150€, ισχύουν τα ακόλουθα:

Μηνιαία δόση: 660,91€
Συνολικό Ποσό Πίστωσης: 100.000€
Συνολικό Κόστος Πίστωσης: 98.575,80€
Συνολικό Ποσό προς πληρωμή: 198.575,80€
Σ.Ε.Π.Π.Ε: 6,48%


Σημειώνεται ότι το ΣΕΠΠΕ υπολογίστηκε με βάση την παραδοχή ότι το κυμαινόμενο επιτόκιο παραμένει στα ίδια επίπεδα για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Διευκρινίζεται ότι το ΣΕΠΠΕ, η μηνιαία δόση και το συνολικό ποσό προς πληρωμή αναφέρονται αποκλειστικά χάριν παραδείγματος και προκύπτουν μόνον με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν τα προαναφερθέντα δεδομένα.
 

Επισημαίνουμε ότι η ασφάλιση του προσημειούμενου ακινήτου έναντι των κινδύνων Πυρός/Σεισμού είναι υποχρεωτική για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ίσο με την αξία ανακατασκευής του ακινήτου. Παρέχεται η δυνατότητα  ένταξης σε ομαδικό ασφαλιστήριο που συνάπτει η Τράπεζα με ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής της ή η προσκόμιση ατομικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου από ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής του δανειολήπτη, σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες της τράπεζας.

Στο ανωτέρω παράδειγμα δεν έχει συνυπολογιστεί το κόστος ασφάλισης του προσημειούμενου ακινήτου για τους κινδύνους Πυρός/Σεισμού και ΖΩΗΣ/Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του δανειολήπτη.Διάρκεια

Από 2 μέχρι 25 έτη.

Σημειώνεται ότι η ηλικία του δανειολήπτη στη λήξη του δανείου δεν μπορεί να ξεπερνά το  75ο έτος.Εκταμίευση

Τμηματικά, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά ή το προτιμολόγιο του εργολάβου και τις πιστοποιήσεις του μηχανικού της Τράπεζας.Αποπληρωμή

Σε μηνιαίες δόσεις που αποπληρώνουν τόκο, κεφάλαιο και ασφάλιστρα.

Η πληρωμή των δόσεων  πραγματοποιείται αυτόματα από τον καταθετικό λογαριασμό σας.

Κάθε δόση  καταβάλλεται την ίδια ημερομηνία κάθε ημερολογιακού μήνα και το ύψος αυτής υπολογίζεται με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο και τον αριθμό των δόσεων. Ο τόκος υπολογίζεται με βάση ημερολογιακό έτος τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών. Ο αριθμός των δόσεων διαμορφώνεται ανάλογα με την επιλεγείσα από τον πελάτη διάρκεια του δανείου.

Η αθέτηση υποχρεώσεων από τη δανειακή σύμβαση ενδέχεται να έχει νομικές ή οικονομικές συνέπειες για τον δανειολήπτη.


Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης.

Ολική ή μερική πρόωρη αποπληρωμή οποτεδήποτε χωρίς επιβάρυνση.


Εξασφάλιση

Εξασφάλιση με προσημείωση ακινήτου.


Ασφαλιστικές καλύψεις

 • Υποχρεωτική ασφάλιση ακινήτου Πυρός-Σεισμού για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ίσο με την αξία ανακατασκευής του ακινήτου
 • Ασφάλιση Ζωής & Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας ενός εκ των δανειοληπτών, για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ίσο με το εγκεκριμένο όριο του δανείου
 • Σε περίπτωση ένταξής σας για τους ανωτέρω κινδύνους στο ομαδικό ασφαλιστήριο που συνάπτει η Τράπεζα, τα ασφάλιστρα καταβάλλονται κάθε μήνα με τη δόση του δανείου σας

Πώς θα τo αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για το Green Επισκευαστικό Δάνειο με Εξασφάλιση και να υποβάλετε την αίτησή σας:

 • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Βρείτε κοντινό κατάστημα

Ο σύμβουλός μας στο κατάστημα σας παρέχει το έγγραφο της Γενικής Ενημέρωσης με όλες τις απαιτούμενες κατά νόμο πληροφορίες και επεξηγήσεις για τα διαθέσιμα προϊόντα και τη διαδικασία. Σας βοηθά να υποβάλετε την αίτησή σας και παρακολουθεί την εξέλιξη του Green επισκευαστικού σας δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Δικαιολογητικά που χρειάζονται για το Green Επισκευαστικό Δάνειο με Εξασφάλιση για Πράσινες Επισκευές