Green Στεγαστικό-Επισκευαστικό Δάνειο με Εξασφάλιση για Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Στεγαστικό-επισκευαστικό δάνειο με σκοπό την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοκατανάλωση με συμψηφισμό ενέργειας. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο με βάση το Euribor μηνός πλέον σταθερού περιθωρίου για όλη τη διάρκεια του δανείου. Το περιθώριο διαμορφώνεται αποκλειστικά για εσένα.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο
Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 25 έτη
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €10.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Χαμηλό επιτόκιο
 • Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο
Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 25 έτη
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €10.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Χαμηλό επιτόκιο
 • Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής

4 παραπάνω λόγοι να πάρετε Green Δάνειο για φωτοβολταϊκά συστήματα

 1.  Μείωση κόστους ηλεκτρικής ενέργειας

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για αυτοκατανάλωση με συμψηφισμό ενέργειας μπορεί να μειώσει το κόστος του ρεύματος που πληρώνεται για το σπίτι σας


 2.  Ευέλικτες διαδικασίες

Σας προσφέρουμε εύκολα και γρήγορα τη χρηματοδότηση που εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους σας και σας στηρίζουμε με την απαραίτητη τεχνογνωσία μας στις κρίσιμες αποφάσεις που πρέπει να λάβετε για την υλοποίησή τους.


 3.  Πράσινες υπηρεσίες

Προλαβαίνοντας τις ανάγκες σας, στα πράσινα σημεία εξυπηρέτησης που βρίσκονται σε όλα τα καταστήματα του δικτύου μας, σας προτείνουμε χρήσιμες υπηρεσίες που συμπληρώνουν ή δίνουν πρόσθετη αξία στο έργο σας.

Πράσινες υπηρεσίες για ιδιώτες


 4.  Εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων

Το ακίνητό σας εξοικονομεί ενέργεια που σας εξασφαλίζει τόσο χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα για τα επόμενα χρόνια, όσο και ταχεία απόσβεση της επένδυσής σας.


Άμεση ενημέρωση

 • Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
 • Τηλεφωνικά όλο το 24ωρο, στο 210 32 88 000

Χαρακτηριστικά

Ποσό δανείου

Από €10.000 και μέχρι το 100% του προϋπολογισμού της οικονομικής προσφοράς/προτιμολογίου του προμηθευτή-εγκαταστάτη των φωτοβολταϊκών συστημάτων και επιπλέον ρευστότητα €2.000 (εφόσον το ποσοστό χρηματοδότησης δεν ξεπερνά το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειούμενου ακινήτου, σύμφωνα με την εκτίμηση του μηχανικού της Τράπεζας).Επιτόκιο

Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor μηνός πλέον σταθερού περιθωρίου για όλη τη διάρκεια του δανείου με έκπτωση 0,15% ανερχόμενου ενδεικτικά από 1,60% έως 2,50%.

Για επισκευές σε επαγγελματική στέγη το περιθώριο προσαυξάνεται κατά 1%.

Το περιθώριο του επιτοκίου του δανείου διαμορφώνεται κατόπιν αξιολόγησης της αίτησης δανειοδότησής σας από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική της πολιτική, λαμβανομένων υπόψη παραγόντων όπως η συναλλακτική συμπεριφορά, η παρεχόμενη εξασφάλιση, το ποσό και η διάρκεια του δανείου.
Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,12% για κατοικία και 0,6% για επαγγελματική στέγη.

Το ποσό της δόσης μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τη διακύμανση του επιτοκίου χορηγήσεων.

Σε περίπτωση μη ασφάλισης για τους κινδύνους ΖΩΗΣ/Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας ενδέχεται να υπάρχει προσαύξηση στο ανωτέρω αναφερθέν περιθώριο.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΠΠΕ

Για ποσό δανείου 100.000€, με εξασφάλιση προσημείωση ακινήτου, διάρκεια αποπληρωμής 25 έτη, ήτοι 300 μηνιαίες δόσεις, κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 1Μ (3,65% την 06/09/2023), πλέον περιθωρίου  2,50% (πλέον εισφορά Ν. 128/75, 0,12%), Δαπάνη Εξέτασης Αιτήματος: 0€, Κόστος Νομικού Ελέγχου: 50€, Κόστος Τεχνικού Ελέγχου:150€, ισχύουν τα ακόλουθα:

Μηνιαία δόση: 660,91€ 
Συνολικό Ποσό Πίστωσης: 100.000€ 
Συνολικό Κόστος Πίστωσης:  98.575,80€ 
Συνολικό Ποσό προς πληρωμή: 198.575,80€
Σ.Ε.Π.Π.Ε: 6,48% 

Σημειώνεται ότι το ΣΕΠΠΕ υπολογίστηκε με βάση την παραδοχή ότι το κυμαινόμενο επιτόκιο παραμένει στα ίδια επίπεδα για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Διευκρινίζεται ότι το ΣΕΠΠΕ, η μηνιαία δόση και το συνολικό ποσό προς πληρωμή αναφέρονται αποκλειστικά χάριν παραδείγματος και προκύπτουν μόνον με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν τα προαναφερθέντα δεδομένα.

Επισημαίνουμε ότι η ασφάλιση του προσημειούμενου ακινήτου έναντι των κινδύνων Πυρός/Σεισμού είναι υποχρεωτική για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ίσο με την αξία ανακατασκευής του ακινήτου. Παρέχεται η δυνατότητα  ένταξης σε ομαδικό ασφαλιστήριο που συνάπτει η Τράπεζα με ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής της ή η προσκόμιση ατομικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου από ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής του δανειολήπτη, σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες της τράπεζας.

Στο ανωτέρω παράδειγμα δεν έχει συνυπολογιστεί το κόστος ασφάλισης του προσημειούμενου ακινήτου για τους κινδύνους Πυρός/Σεισμού και ΖΩΗΣ/Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του δανειολήπτη. Διάρκεια

Από 2 έως 25 έτη.

Σημειώνεται ότι η ηλικία του δανειολήπτη στη λήξη του δανείου δεν μπορεί να ξεπερνά το  75ο έτος.Εκταμίευση

Εφάπαξ ή τμηματικά, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά/προτιμολόγιο του προμηθευτή-εγκαταστάτη του φωτοβολταϊκού συστήματος.Περίοδος χάριτος

Δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 6 έως 18 μήνες σε κατοικίες.Αποπληρωμή

Σε μηνιαίες δόσεις που αποπληρώνουν:

 • Τόκο, κεφάλαιο και ασφάλιστρα
 • Τόκο και ασφάλιστρα, εφόσον υπάρχει περίοδος χάριτος
Η πληρωμή των δόσεων πραγματοποιείται αυτόματα από τον καταθετικό λογαριασμό σας.

Κάθε δόση  καταβάλλεται την ίδια ημερομηνία κάθε ημερολογιακού μήνα και το ύψος αυτής υπολογίζεται με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο και τον αριθμό των δόσεων. Ο τόκος υπολογίζεται με βάση ημερολογιακό έτος τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών. Ο αριθμός των δόσεων διαμορφώνεται ανάλογα με την επιλεγείσα από τον πελάτη διάρκεια του δανείου.

Η αθέτηση υποχρεώσεων από τη δανειακή σύμβαση ενδέχεται να έχει νομικές ή οικονομικές συνέπειες για τον δανειολήπτη.


Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης

Ολική ή μερική πρόωρη αποπληρωμή οποτεδήποτε χωρίς επιβάρυνση.


Εξασφάλιση

Εξασφάλιση με προσημείωση ακινήτου.


Ασφαλιστικές καλύψεις

 • Υποχρεωτική ασφάλιση ακινήτου Πυρός-Σεισμού για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ίσο με την αξία ανακατασκευής του ακινήτου
 • Ασφάλιση Ζωής & Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας ενός εκ των δανειοληπτών, για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ίσο με το εγκεκριμένο όριο του δανείου
 • Σε περίπτωση ένταξής σας για τους ανωτέρω κινδύνους στο ομαδικό ασφαλιστήριο που συνάπτει η Τράπεζα, τα α ασφάλιστρα καταβάλλονται κάθε μήνα με τη δόση του δανείου σας


Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για το Green Στεγαστικό-Επισκευαστικό Δάνειο με Εξασφάλιση για Φωτοβολταϊκά Συστήματα και να υποβάλλετε την αίτηση σας:

 • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Βρείτε κοντινό κατάστημα

Ο σύμβουλός μας στο κατάστημα σας παρέχει το έγγραφο της Γενικής Ενημέρωσης με όλες τις απαιτούμενες κατά νόμο πληροφορίες και επεξηγήσεις για τα διαθέσιμα προϊόντα  και τη διαδικασία. Σας βοηθά να υποβάλετε την αίτησή σας και παρακολουθεί την εξέλιξη του Green επισκευαστικού σας δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Δικαιολογητικά που χρειάζονται για το Green Στεγαστικό-Επισκευαστικό Δάνειο με Εξασφάλιση για Φωτοβολταϊκά Συστήματα