Απαραίτητα Δικαιολογητικά Οικονομικών Μεταναστών


Για την Οικονομική Προέγκριση

Για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Διαβατήριο ή ταυτότητα της χώρας σας σε ισχύ (με λατινικούς χαρακτήρες)


Για όλες τις άλλες κατηγορίες Οικονομικών μεταναστών:

 1.  Άδεια παραμονής σε ισχύ.


 2.  Διαβατήριο της χώρας σας σε ισχύ ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (εάν δεν έχετε Ελληνική Ιθαγένεια) ή Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού
      (εάν έχετε Ελληνική Ιθαγένεια).


 3.  Αποδεικτικά εισοδήματος ως κάτωθι:

      Για μισθωτούς / συνταξιούχους:
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους ή σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί
  • Φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους
  • Για μισθωτούς, τελευταία απόδειξη μισθοδοσίας ή επίσημη (όχι χειρόγραφη) βεβαίωση αποδοχών από το λογιστήριο της επιχείρησης (θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα επαγγελματικά στοιχεία -ημερομηνία πρόσληψης μικτές και καθαρές αποδοχές, ασφαλιστικές κρατήσεις, φόρος)
  • Για συνταξιούχους, τριμηνιαία εκκαθάριση σύνταξης ή το τελευταίο απόκομμα πληρωμής σύνταξης


      Για ελεύθερους επαγγελματίες / επιχειρηματίες / Αγρότες & Κτηνοτρόφοι:
  • Εκκαθαριστικά σημειώματα 2 τελευταίων ετών
  • Φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους
  • Έγγραφα για τα δύο τελευταία οικονομικά έτη, που να αποδεικνύουν τον κύκλο εργασιών ατομικής επιχείρησης, Ο.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ.
   (Ε3 ή Έντυπο Ν)

 4.  Εφόσον υπάρχει ακίνητη περιουσία: Έντυπο Ε9.


 5.  Σε περίπτωση που ο σκοπός του δανείου αφορά αποπληρωμές/μεταφορές δανείων από άλλη Τράπεζα/Οργανισμό, προσκόμιση δανειακής
      ενημερότητας ή των δύο τελευταίων statements του δανείου.Σημείωση: Σε περίπτωση που η διεύθυνση κατοικίας που δηλώνεται στην αίτηση είναι διαφορετική από αυτή του εκκαθαριστικού, πρέπει να προσκομίζεται λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή κινητού τηλεφώνου, στον οποίο θα πρέπει η διεύθυνση να ταυτίζεται με αυτήν της αίτησης.