Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ II

Η δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ II» έχει ως στόχο την χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω Επενδυτικών Δανείων με προνομιακούς όρους τιμολόγησης καθώς το 40% του δανείου που προέρχεται από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ είναι άτοκο.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε:

 • Μεταποίηση
 • Εμπόριο
 • Υπηρεσίες
 • Τουρισμός
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες και τρίμηνες τοκοχρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το ΒΕΜΧ

ή

Euribor 1Μ/3M
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Αξιοποίησε το όφελος που σου παρέχεται από τα άτοκα κεφάλαια του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και επίλεξε την Τράπεζα Πειραιώς καταχωρώντας την αίτηση σου στο:
  www.ependyseis.gr/mis
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε:

 • Μεταποίηση
 • Εμπόριο
 • Υπηρεσίες
 • Τουρισμός
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες και τρίμηνες τοκοχρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το ΒΕΜΧ

ή

Euribor 1Μ/3M
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Αξιοποίησε το όφελος που σου παρέχεται από τα άτοκα κεφάλαια του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και επίλεξε την Τράπεζα Πειραιώς καταχωρώντας την αίτηση σου στο:
  www.ependyseis.gr/mis

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οποιονδήποτε τύπο λειτουργίας και εάν ακολουθούν (ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση).
 • Διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες
 • Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας.
 • Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας»
 • Επιχειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΑΤ (πρώην Ε.Τ.Ε.ΑΝ) σε προγράμματα που έληξαν ή ευρίσκονται σε ισχύ και τηρούν ενήμερες οφειλές εγγυημένων ή/και συγχρηματοδοτούμενων δανείων.
 • Επιχειρήσεις, για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται παράνομες και ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά.
 • Δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους της Ελληνικής επικράτειας - πλην των εξαιρέσεων που θέτει ο κανόνας de minimis.

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:

 • στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 104/2000) του Συμβουλίου
 • στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων
 • στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων (υπό προϋποθέσεις)
 • στον τομέα του άνθρακα
 • στον κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων εφόσον η αιτούμενη ενίσχυση αφορά την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών
 • οι προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό 1407/2013 και σύμφωνα με το σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Επιχειρηματικά Δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δεν έχουν υλοποιηθεί. Το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από €25.000 έως €1.500.000 και αφορά επιχειρήσεις που:

 • Εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιήσει το επενδυτικό τους σχέδιο
 • Δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιήσει το επενδυτικό τους σχέδιο

Η διάρκειά τους κυμαίνεται από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες.

Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1407/2013 (de minimis).

Το τελικό επιτόκιο* που επιβαρύνει τον πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 40% του δανείου προέρχεται από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και είναι άτοκο, θα είναι κυμαινόμενο με βάση:

 • Το Βασικό Επιτόκιο Μακροχρόνιων Χορηγήσεων (ΒΕΜΧ) της Τράπεζας Πειραιώς
 • Euribor 1Μ/3M

* πλέον εισφοράς του Ν.128/75 (0,60%), η οποία εφαρμόζεται στο 60% του δανείου

Τρόπος εξυπηρέτησης:

 • Με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.
 • Με 3μηνες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

Δίνεται η δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς καμία επιβάρυνση (π.χ. ποινή πρόωρης προεξόφλησης).

Έξοδα Δανείων:

 • 0,5% του αρχικού ποσού του δανείου με ανώτατο ποσό €4.000 και κατώτατο €100.

Εκταμιεύσεις:

Εφάπαξ ή σταδιακές εκταμιεύσεις κατόπιν προσκόμισης δικαιολογητικών.

Καταληκτική ημερομηνία εκταμίευσης των δανείων ορίζεται η 31/10/2023, υπό την προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός του Προγράμματος δεν έχει εξαντληθεί νωρίτερα.

Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για τα Χρηματοδοτικά προϊόντα μέσω της δράσης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΤΕΠΙΧ II» και τη διαδικασία για να τα αποκτήσετε: