ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Τράπεζα Πειραιώς

Piraeus Private Banking Megatrends Global Equity Fund

 
 

Piraeus Private Banking Megatrends Global Equity Fund

Το Piraeus Private Banking Megatrends Global Equity Fund, επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιριών μεγάλης κεφαλαιοποίησης των ΗΠΑ και των χωρών της Ευρωζώνης, οι οποίες ανήκουν στους κλάδους που σε κάθε χρονική συγκυρία θεωρούνται επίκαιροι και ελκυστικοί, αποτελώντας διεθνή επενδυτικά megatrends.

Η Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ασκεί ενεργητική διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν υπόκειται σε διαχείριση βάσει δείκτη αναφοράς.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του αμοιβαίου κεφαλαίου πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

Απόφαση Αριθμός Άδεια Σύστασης 380/30.06.2021 της Ε.Κ.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ESG Επενδυτική Πολιτική της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ και την κατηγοριοποίηση των Α/Κ της εταιρίας βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019, περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (γνωστός ως Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) παρέχονται στην ιστοσελίδα της εταιρίας διαχείρισης www.piraeusaedak.gr

Διευκρινίζεται ότι η απόφαση επένδυσης σε μερίδια του α/κ Piraeus Private Banking Megatrends Global Equity Fund θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά και τους στόχους του αμοιβαίου κεφαλαίου σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID) του α/κ και στο ενημερωτικό δελτίο.

Για πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής παραπόνου ή καταγγελίας από επενδυτές ή υποψήφιους επενδυτές, καθώς και την δυνατότητα προσφυγής στον «Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή-Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών», μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο www.piraeusaedak.gr

Ενημερωτικά Έντυπα