ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Τράπεζα Πειραιώς

Piraeus Private Banking ESG Greece Equity Fund

 
 

Piraeus Private Banking ESG Greece Equity Fund

Το Piraeus Private Banking ESG Greece Equity Fund επενδύει κατά κύριο λόγο σε μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών για τις οποίες, εκτός των χρηματοοικονομικών επιδόσεων τους, λαμβάνεται υπόψη και αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσης και υιοθέτησης των Αρχών Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social, and Governance - ESG), προάγοντας έτσι τις Υπεύθυνες Επενδύσεις. Το Piraeus Private Banking ESG Greece Equity Fund επενδύει κυρίως σε μετοχές που περιλαμβάνονται στον Δείκτη ATHEX ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ασκεί ενεργητική διαχείριση του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου έναντι του δείκτη αναφοράς ATHEX ESG. Σημειώνεται ότι η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ έχει διακριτική ευχέρεια ως προς την επιλογή των επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε σχέση με τη σύνθεση του ως άνω δείκτη αναφοράς, υπό την έννοια ότι για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. δεν ακολουθεί τη σύνθεση του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύγκρισης.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του αμοιβαίου κεφαλαίου πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

Απόφαση Αριθμός Άδεια Σύστασης 394/02.11.2021 της Ε.Κ.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Ενημερωτικά έντυπα

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID)
Piraeus Private Banking ESG Greece Equity Fund

Ενημερωτικό Δελτίο
Piraeus Private Banking ESG Greece Equity Fund

Κανονισμός
Piraeus Private Banking ESG Greece Equity Fund

Factsheet
Piraeus Private Banking ESG Greece Equity Fund