Τα Bασικά Βήματα της Διαδικασίας Ένταξης στο ΤΑΑ

Ακολουθεί η περιγραφή των βημάτων της διαδικασίας ένταξης του επενδυτικού σχεδίου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας:

Προετοιμασία Επενδυτικού Σχεδίου

Βήμα 1ο

Προετοιμασία και συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών & υποστηρικτικού υλικού από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση.

Βήμα 2ο

Αξιολόγηση της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου από την Τράπεζα, όπου ελέγχονται:

  • 1. Η πληρότητα του φακέλου του επενδυτικού σχεδίου.
  • 2. Η επιλεξιμότητα της επιχείρησης για δανειοδότηση από το ΤΑΑ
  • 3. Η κατά’ αρχήν επιλεξιμότητα του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τις αποκλειόμενες δραστηριότητες
  • 4. Η κατά’ αρχήν επιλεξιμότητα του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τις επιλέξιμες δαπάνες
  • 5. Οι επιλέξιμες επενδύσεις διαθέτουν θετική καθαρή παρούσα αξία («net present value»),
    Η τελική απόφαση για χρηματοδότηση γίνεται, βάσει της εσωτερικής πιστοδοτικής διαδικασίας και πολιτικής της Τράπεζας.

Βήμα 3ο

Η Τράπεζα παραδίδει στον Ανεξάρτητο Αξιολογητή τόσο τον φάκελο της αίτησης δανειοδότησης της επιχείρησης καθώς και τη συνοπτική έκθεση που περιλαμβάνει το πόρισμα της προ-αξιολόγησής του.

Στη συνέχεια ο Ανεξάρτητος Αξιολογητής προβαίνει σε ενδελεχή έλεγχο επιλεξιμότητας του Επενδυτικού Σχεδίου και υποβάλλει την έκθεση αξιολόγησης του στην Τράπεζα.

Βήμα 4ο

Η Τράπεζα επιβεβαιώνει ή αναθεωρεί την αρχική της έγκριση, σύμφωνα με την έκθεση του Ανεξάρτητου Αξιολογητή και :

  • είτε προχωράει στην υλοποίηση της αρχικής της προέγκρισης ή
  • ζητά από την επιχείρηση πρόσθετα δικαιολογητικά ή/και διευκρινήσεις και για τυχόν τροποποιήσεις του επενδυτικού σχεδίου, προκειμένου να επαναληφθεί η διαδικασία αξιολόγησης εκ νέου.

Βήμα 5ο

Τελική Έγκριση από την Τράπεζα και έναρξη χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων έργων με χρήση κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας