Βασικοί Πυλώνες ΤΑΑ

Το ύψος της χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από το δάνειο του ΤΑΑ υπολογίζεται σύμφωνα με την ύπαρξη προϋπολογισμού επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στους πέντε (5) πυλώνες του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ καθώς και με την κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα.

H Ελλάδα με πόρους του ΤΑΑ υλοποιεί το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τίτλο Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Next Generation EU στο πλαίσιο αυτού χορηγούνται δάνεια για να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις των επιχειρήσεων.

Βασικές Κατευθύνσεις & Πυλώνες του ΤΑΑ

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συνολικού προϋπολογισμού €31,2δις περιλαμβάνει ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που αποτελείται από 2 μέρη: παροχή επενδυτικών δανείων & επιχορηγήσεων. Ειδικότερα το ΤΑΑ αποτελείται από :

τέσσερις (4) Επιδοτούμενους Πυλώνες

πέντε (5) επιμέρους Δανειακές Κατευθύνσεις.

Το Ταμείο συμβάλλει στην πράσινη μετάβαση της χώρας, και το 37,5% του προϋπολογισμού του αφορά αποκλειστικά σε δράσεις για το κλίμα - συμβάλλοντας στην επίτευξη του συνολικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050.

Το 23,6% των πόρων του Ταμείου κατευθύνονται σε δράσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων, με στόχο της δημιουργία μίας σύγχρονης και ανθεκτικής οικονομίας.