«Εξοικονομώ 2021»

Το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» σχεδιάστηκε για την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων. Το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 υλοποιείται από στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Το πρόγραμμα  απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η κύρια κατοικία ανήκει σε χαμηλή ενεργειακή κατηγορία και παρέχει οικονομικά κίνητρα στους ωφελούμενους με τη μορφή:

 • επιχορήγησης έως 75%,
 • δανείου* με 100% επιδότηση επιτοκίου,
 • δωρεάν δαπάνη εξέτασης αιτήματος,
 • εγγύησης  του Ελληνικού Δημοσίου για την 1η εισοδηματική κατηγορία,
 • κάλυψη του κόστους ΠΕΑ/τυχόν Συμβούλου Έργου/μελετών/εγκρίσεων/εκπόνησης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου


*Τα δάνεια χορηγούνται από κεφάλαια της Τράπεζας. Η εισφορά του Ν. 128/75 διαμορφώνεται σε 0,12% και καταβάλλεται από τον Ωφελούμενο.
Δανειακά αιτήματα υποβάλλονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το πρόγραμμα προθεσμίες και αξιολογούνται σύμφωνα με την εκάστοτε πιστωτική πολιτική της τράπεζας.

ΕΠΙΤΟΚΙΟ
6,50%
(με 100% επιδότηση επιτοκίου για όλη τη διάρκεια του δανείου) πλέον εισφοράς Ν.128/75, (σήμερα στο 0,12%)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
4, 5 ή 6 χρόνια
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
Μέχρι €16.800
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • 100% επιδότηση επιτοκίου
 • Επιχορήγηση στο κόστος των παρεμβάσεων
 • Μηδενική δαπάνη εξέτασης αιτήματος
 • Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για την 1η εισοδηματική κατηγορία
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
6,50%
(με 100% επιδότηση επιτοκίου για όλη τη διάρκεια του δανείου) πλέον εισφοράς Ν.128/75, (σήμερα στο 0,12%)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
4, 5 ή 6 χρόνια
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
Μέχρι €16.800
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • 100% επιδότηση επιτοκίου
 • Επιχορήγηση στο κόστος των παρεμβάσεων
 • Μηδενική δαπάνη εξέτασης αιτήματος
 • Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για την 1η εισοδηματική κατηγορία

Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τους πόρους του Ταμείου  Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα κονδύλια κατανέμονται ανά Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) και στόχος του είναι να συμβάλει στην ενεργειακή ανακαίνιση τουλάχιστον 105.000 κατοικιών ως το 2025.

Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης είναι η  Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.

Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να ενταχθεί η κατοικία σας στο Πρόγραμμα είναι να:

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, είτε από έναν εκ των ιδιοκτητών της (ιδιοκατοίκηση) είτε από τρίτο πρόσωπο (π.χ. ενοικιαστή)
 • Υφίσταται νόμιμα, δηλαδή φέρει οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Ά ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 • Mην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.


Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχετε εφόσον:

 1. είστε ιδιοκτήτης, δηλαδή διατηρείτε οποιοδήποτε ποσοστό πλήρους κυριότητας / ψιλής κυριότητας /επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία και
 2. καλύπτετε τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζονται στον οδηγό του προγράμματος


Σημειώσεις:

 • Αν υπάρχουν και άλλοι συνιδιοκτήτες στην επιλέξιμη κατοικία τότε:
  • δικαίωμα συμμετοχής έχει μόνο εκείνος που την ιδιοκατοικεί
  • σε περιπτώσεις δωρεάν παραχώρησης / ενοικίασης δικαίωμα συμμετοχής έχει ο ιδιοκτήτης με δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (όχι ψιλή κυριότητα), με τη συναίνεση των υπολοίπων.
 • Στην περίπτωση που η επιλέξιμη κατοικία είναι κενή, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο ο ιδιοκτήτης με πλήρη κυριότητα ή ο επικαρπωτής
 • Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης.  

Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης για αιτήσεις όλων των κατηγοριών (μεμονωμένο διαμέρισμα, μονοκατοικία, διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε Πολυκατοικία) ορίζεται ως εξής:

   Ατομικό
Εισόδημα
(€)
Οικογενειακό
Εισόδημα
(€)
Ποσοστό Επιχορήγησης
Ιδιοκατοίκηση

Ποσοστό Επιχορήγησης
     Ενοικίαση/ Δωρεάν Παραχώρηση  

1 Έως 5.000 Έως 10.000 75% 65%
2 > 5.000 έως 10.000 > 10.000 έως 20.000 70% 60%
3 > 10.000 έως 20.000 > 20.000 έως 30.000 55% 45%
4 > 20.000 έως 30.000 >30.000 έως 40.000 45% 40%
5 > 30.000 > 40.000 40% 40%

 • Για αιτήσεις Πολυκατοικίας όταν συμμετέχει το σύνολο των διαμερισμάτων, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση +10% στο ποσοστό επιχορήγησης κάθε διαμερίσματος.
 • Για τον υπολογισμό του ετήσιου ατομικού ή οικογενειακού «εισοδήματος» χρησιμοποιείται το Συνολικό Δηλωθέν εισόδημα, τα Απαλλασσόμενα και Αυτοτελή Φορολογούμενα εισοδήματα καθώς και η Προστιθέμενη Διαφορά Αντικειμενικών Δαπανών όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντος.


Χορήγηση επιχορήγησης, σταδιακά σε δύο δόσεις ως εξής:

Προκαταβολή Επιχορήγησης: μετά την έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής το 70% της επιχορήγησης κατατίθεται δεσμευμένο στον τραπεζικό λογαριασμό  που θα έχετε δηλώσει στο Πληροφοριακό Σύστημα. Το ποσό είναι ακατάσχετο και θα αποδεσμεύεται σύμφωνα με τις εντολές που θα καταχωρήσετε στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος, αφού πρώτα καταβάλετε στους προμηθευτές τη δική σας συμμετοχή από ίδια κεφάλαια ή μοιράσετε την προκαταβολή του δανείου.

Τελική εκταμίευση επιχορήγησης: με την ολοκλήρωση των εργασιών, της 2ης ενεργειακής επιθεώρησης (Β’ ΠΕΑ), τον έλεγχο των δικαιολογητικών που θα αναρτηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα και την έγκριση από το Τ.Ε.Ε. για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης, θα αποδοθεί δεσμευμένο στο λογαριασμό σας το υπόλοιπο 30% της επιχορήγησης προκειμένου να εξοφληθούν οι προμηθευτές/ανάδοχοι.

 • Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν τις κάτωθι κατηγορίες εργασιών ενεργειακής εξοικονόμησης:
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων/συστημάτων σκίασης/αερισμού
  • Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
  • Εγκατάσταση συστήματος παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ), με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
  • Λοιπές παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (εγκατάσταση συσκευών διαχείρισης ενέργειας -smart home,αναβάθμιση συστήματος φωτισμού μόνο σε πολυκατοικίες)
 • Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει:
  • Τις €28.000
  • Το γινόμενο του 1,0 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α’ ΠΕΑ
  • Το γινόμενο του 200€ επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9

 • Για την κάλυψη του κόστους των απαιτούμενων παρεμβάσεων παρέχεται η δυνατότητα συνδυασμού επιχορήγησης, δανεισμού ή/και ιδίων κεφαλαίων.
 • Ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος που θα πρέπει να επιτυγχάνεται από την υλοποίηση των παρεμβάσεων για όλους τους τύπους αίτησης (μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών, πολυκατοικιών) είναι ο εξής: αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του υπουργείου https://exoikonomo2021.gov.gr


Οφέλη συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»

Με το Πρόγραμμα ««Εξοικονομώ 2021»:

  • αναβαθμίζετε την κύρια κατοικία σας,
  • εξοικονομείτε ενέργεια και χρήματα
  • συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος

Επιπλέον απολαμβάνετε:

 1.  Δάνειο με προνομιακούς όρους
  • 100% επιδότηση επιτοκίου* για όλη τη διάρκεια του δανείου
  • Δυνατότητα ολικής ή μερικής προεξόφλησης χωρίς επιβάρυνση
  • Χωρίς έξοδα δανείου
  • Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις

* Η επιδότηση των τόκων του δανείου θα διακόπτεται αυτόματα σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής 3 δόσεων του δανείου σας.


 2.  Έως 75% επιχορήγηση

Ανάλογα με την οικογενειακή και εισοδηματική σας κατηγορία και το καθεστώς χρήσης της επιλέξιμης κατοικίας (ιδιοκατοίκηση/ενοικίαση/δωρεάν παραχώρηση), η επιχορήγηση στο κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται έως και το 75% *(ενώ στις αιτήσεις πολυκατοικίας όταν συμμετέχει το σύνολο των διαμερισμάτων η επιχορήγηση φτάνει το 85%). Με το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης επιπλέον προκαταβολής στους προμηθευτές από την επιχορήγηση, σε ποσοστό 70%, εξοφλώντας άμεσα με τον τρόπο αυτό ένα μεγάλο μέρος του συνολικού κόστους του έργου. Η δυνατότητα αυτή ενεργοποιείται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τη διανομή της προκαταβολής του δανείου.

 3.  Δωρεάν υπηρεσίες Συμβούλου Έργου

Η υποβολή της αίτησης, η παρακολούθηση της πορείας της, η αναλυτική καταγραφή των απαιτούμενων στοιχείων και η ανάρτηση δικαιολογητικών στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος έως την τελική εκταμίευση μπορεί να ανατεθεί σε σύμβουλο έργου. Η αμοιβή του σύμβουλου έργου είναι επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα, σύμφωνα με τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος και καταβάλλεται κατά την τελική εκταμίευση από την Τράπεζα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος.

 4.  Κάλυψη του κόστους των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων

Στο πλαίσιο του προγράμματος γίνονται δύο ενεργειακές επιθεωρήσεις και εκδίδονται τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Ά &’Β Π.Ε.Α.). Το σύνολο της δαπάνης για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων καλύπτεται πλήρως από το Πρόγραμμα, σύμφωνα με τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος. Σημειώνεται ότι η δαπάνη του Ά ΠΕΑ είναι επιλέξιμη μόνο εφόσον αυτό έχει εκδοθεί μετά την 01/02/2020. Γίνονται δεκτά στο πρόγραμμα Ά ΠΕΑ που έχουν εκδοθεί μετά την 27/11/2017, όμως σε αυτή την περίπτωση η δαπάνη τους δεν καλύπτεται από το Πρόγραμμα.
Για κάθε ενεργειακή επιθεώρηση καταβάλλετε την αμοιβή των επιθεωρητών με δικά σας χρήματα και κατά την τελική εκταμίευση του προγράμματος οι αμοιβές τους πιστώνονται στον λογαριασμό σας, με βάση τις αποδείξεις που καταχωρείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα. Ο ενεργειακός επιθεωρητής που θα διενεργήσει τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων (Β’ ΠΕΑ), θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά διαφορετικός από τον ενεργειακό επιθεωρητή που διενέργησε την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση (Α’ ΠΕΑ). Η διαδικασία επιλογής θα γίνεται με ευθύνη και αρμοδιότητα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) κατόπιν δημόσιας κλήρωσης, κατά την οποία θα τηρείται η σχετική νομοθεσία περί ασυμβίβαστου των Ενεργειακών Επιθεωρητών.

 5.  Κάλυψη δαπανών για τυχόν μελέτες/απαιτούμενες εγκρίσεις-άδειες/κατάρτιση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου-Διηρημένης Ιδιοκτησίας

Δαπάνες για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση παρεμβάσεων (όπως για παράδειγμα αμοιβή για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αμοιβή για μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου) καθώς και η αμοιβή για την κατάρτιση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου-Διηρημένης Ιδιοκτησίας, καλύπτονται από το Πρόγραμμα και καταβάλλονται κατά την τελική εκταμίευση του δανείου. Ειδικά για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου-Διηρημένης Ιδιοκτησίας το ποσό παραμένει στο λογαριασμό σας καθώς την εξοφλείτε εσείς με δικά σας χρήματα κατά την έκδοσή της.

 6.  Κάλυψη του κόστους διαχείρισης του δανειακού φακέλου

Δεν επιβαρύνεστε με έξοδα για την εξέταση του δανειακού αιτήματος, καθώς καλύπτονται από το πρόγραμμα.


Χαρακτηριστικά

Ποσό δανείου

Μέχρι 16.800€, ανάλογα με την κατηγορία ένταξής σας στο πρόγραμμα.


Επιτόκιο
Το επιτόκιο είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου και διαμορφώνεται σε 6,50%.
Για όλες τις κατηγορίες κινήτρων, το επιτόκιο επιδοτείται πλήρως για όλη τη διάρκεια του δανείου, εκτός της εισφοράς του Ν.128/75, η οποία ανέρχεται σε 0,12% και καταβάλλεται από τον δανειολήπτη.

Διάρκεια
4 ή 5 ή 6 έτη

Εκταμίευση
Η εκταμίευση του δανείου γίνεται σταδιακά, με απευθείας μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό των προμηθευτών/αναδόχων ως εξής:

 • Προκαταβολή Δανείου: 70% του δανείου
 • 2η σταδιακή εκταμίευση: αφορά το υπόλοιπο ποσό δανείου

Σημείωση: Mε την τελική εκταμίευση του δανείου σας αποδίδεται και το ποσό της υπόλοιπης επιχορήγησης καθώς και τα λοιπά ωφελήματα του προγράμματος (τόκους που έχετε καταβάλει, αμοιβή για έκδοση Ά&΄Β ΠΕΑ και τυχόν συμβούλου έργου, κόστος έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου /μελετών κλπ)..

Αποπληρωμή
Το δάνειο αποπληρώνεται με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.
Από την εκταμίευση της προκαταβολής του δανείου μέχρι την 2η σταδιακή εκταμίευση  πληρώνετε όλο το ποσό των τόκων κάθε δόσης . Στη συνέχεια, με την ολοκλήρωση του έργου και εφόσον κριθεί ότι επιτεύχθηκε ο ενεργειακός στόχος και δικαιούστε τα ωφελήματα του προγράμματος ,πραγματοποιείται η 2η εκταμίευση του δανείου, οπότε επιστρέφονται οι τόκοι που καταβάλλατε  στο λογαριασμό σας και το επιτόκιο επιδοτείται πλήρως.Η επιδότηση των τόκων του δανείου θα διακόπτεται αυτόματα σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής 3 δόσεων του δανείου σας.

Η πληρωμή των δόσεων πραγματοποιείται αυτόματα κάθε μήνα από τον τραπεζικό λογαριασμό σας.Η πληρωμή των δόσεων πραγματοποιείται αυτόματα κάθε μήνα από τον τραπεζικό λογαριασμό σας.


Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης
Ολική ή μερική, χωρίς καμία επιβάρυνση.


Εξασφάλιση
Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Παρέχεται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στους δικαιούχους της 1ης κατηγορίας.


Εξόδα
 • Χωρίς έξοδα δανείου
 • Στην περίπτωση που ο προμηθευτής/ανάδοχός σας συνεργάζεται με διαφορετικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατά την πληρωμή των προμηθευτών, θα επιβαρυνθείτε με έξοδα αποστολής εμβάσματος, σύμφωνα με το Τιμολόγιο της Τράπεζας.

Δικαιολογητικά Οικονομικής Προέγκρισης Δανείου «Εξοικονομώ 2021»

 1.  Υπήκοοι εντός Ε.Ε:

Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ, όλων των ενεχομένων

Υπήκοοι εκτός Ε.Ε:

  • Άδεια παραμονής σε ισχύ, όλων των ενεχομένων
  • Διαβατήριο της χώρας σε ισχύ ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (εάν υπάρχει Ελληνική Ιθαγένεια) η Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού (εάν δεν υπάρχει Ελληνική Ιθαγένεια), όλων των ενεχομένων

 2.  Αποδεικτικά εισοδήματος ως κάτωθι:

Για μισθωτούς /συνταξιούχους:

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους για Έλληνες Υπηκόους ή εκκαθαριστικά σημειώματα 3 τελευταίων ετών για Υπηκόους εντός ή εκτός Ε.Ε
  • Φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους
  • Για μισθωτούς, τελευταία απόδειξη μισθοδοσίας ή επίσημη βεβαίωση αποδοχών από το λογιστήριο της επιχείρησης (θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα επαγγελματικά στοιχεία -ημερομηνία πρόσληψης μικτές και καθαρές αποδοχές , ασφαλιστικές κρατήσεις, φόρος)
  • Για συνταξιούχους, τριμηνιαία εκκαθάριση σύνταξης ή απόκομμα πληρωμής σύνταξης

Για ελεύθερους επαγγελματίες/επιχειρηματίες /αγρότες/κτηνοτρόφους:

  • Εκκαθαριστικά σημειώματα 2 τελευταίων ετών για Έλληνες Υπηκόους ή 3 τελευταίων ετών για Υπηκόους εντός ή εκτός Ε.Ε
  • Φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους
  • Έγγραφα για τα 2 τελευταία οικονομικά έτη, που να αποδεικνύουν τον κύκλο εργασιών ατομικής επιχείρησης, Ο.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ. (Ε3 ή Ε5) για Έλληνες Υπηκόους ή 3 τελευταίων ετών για Υπηκόους εντός ή εκτός Ε.Ε
  • Βεβαίωση απόδοσης μερίσματος, εφόσον μετέχετε σε εταιρία

Εάν είστε πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς είναι πιθανό τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης που μας έχετε προσκομίσει να παρουσιάζουν ελλείψεις ή να μην ισχύουν λόγω παλαιότητας. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να τα επικαιροποιήσουμε..

Πώς θα το αποκτήσετε

Η αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος https://exoikonomo2021.gov.gr, στις ημερομηνίες που ορίζονται στον οδηγό του προγράμματος, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν, εφόσον αυτό καθίσταται αναγκαίο και να ανακοινωθούν στην ανωτέρω σελίδα του Προγράμματος.

Ειδικότερα, οι αιτήσεις ένταξης για μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα ολοκληρώθηκαν στις 15/3/2022. Επιπλέον, για αιτήσεις που βρίσκονται σε στάδιο καταχώρησης με Κοινή Υπουργική Απόφαση δόθηκε η δυνατότητα να ολοκληρώσουν την υποβολή τους εντός του χρονικού διαστήματος 4/4/2022 -15/4/2022. Η υποβολή αιτήσεων πολυκατοικίας πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 18/4/2022 ως και 30/5/2022.

Από τις 28/02/2023 ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα υποβολής αίτησης για λήψη δανείου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) του προγράμματος Εξοικονομώ 2021 για τις εισοδηματικές κατηγορίες 2 έως 5. Η έναρξη της υποβολής αιτήσεων για λήψη δανείου των δικαιούχων της 1ης εισοδηματικής κατηγορίας θα ανακοινωθεί κατόπιν νεότερης ενημέρωσης από τον Φορέα του προγράμματος.

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» επισκεφθείτε:

  • Τον επίσημο δικτυακό τόπο του Προγράμματος (https://exoikonomo2021.gov.gr)
  • Τον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://ypen.gov.gr)
  • Τον δικτυακό τόπο του Φορέα Υλοποίησης (https://web.tee.gr)

Για να ενημερωθείτε για τη δυνατότητα δανειοδότησης σας στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021» μέσω της Τράπεζας Πειραιώς:

  • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
  Βρείτε κοντινό κατάστημα

  • Επικοινωνήστε με την υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Τράπεζας στο 210 32 88 000


Συνοπτική Διαδικασία Συμμετοχής στο Πρόγραμμα

 1.  Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ένταξης στο Πρόγραμμα στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος https://exoikonomo2021.gov.gr

 2.  Καταχώρηση στοιχείων εισοδήματος και ακινήτου στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος, διενέργεια αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών ελέγχων επιλεξιμότητας, καταχώρηση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών, λήψη των ενεργειακών στοιχείων του Α΄ ΠΕΑ και υποβολή πρότασης με τα κόστη παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών.

 3.  Υποβολή της αίτησης και λήψη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου.

 4.  Υπολογισμός της συνολικής βαθμολογίας της αίτησης, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης του Προγράμματος και σύνταξη πινάκων κατάταξης υποβληθεισών αιτήσεων ανά περιφέρεια (Π.Ε.) με «καταρχήν επιλέξιμες » και «επιλαχούσες» αιτήσεις.

 5.  Υποβολή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κατοικίας μόνο για τις  «καταρχήν επιλέξιμες» αιτήσεις, εντός προθεσμίας εκατόν πενήντα (150) ημερών.

 6.  Αξιολόγηση των αιτήσεων, έκδοση Προσωρινών Πινάκων Επιλέξιμων/Επιλαχουσών /Απορριπτέων αιτήσεων ανά περιφέρεια (Π.Ε.) και υποβολή ενστάσεων εντός προθεσμίας 10 ημερών.

 7.   Κατάρτιση Οριστικών Πινάκων Εγκεκριμένων/Επιλαχουσών/ Απορριπτέων αιτήσεων ανά Π.Ε. από τον Φορέα Υλοποίησης (Τ.Ε.Ε.) και δέσμευση προϋπολογισμού.

 8.  Επιλογή χρηματοδοτικού σχήματος (ίδια κεφάλαια ή δανεισμός).

 9.  Εφόσον έχει επιλεγεί η χορήγηση δανείου: συμπλήρωση απαιτητών πεδίων αίτησης δανείου & ανάρτηση δικαιολογητικών οικονομικής προέγκρισης στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος, αξιολόγηση αίτησης δανείου από την Τράπεζα και λήψη οικονομικής έγκρισης.

10.  Έκδοση Απόφασης Υπαγωγής από τον Φορέα Υλοποίησης (Τ.Ε.Ε).

11.  Δήλωση τραπεζικού λογαριασμού στο Πληροφοριακό Σύστημα για την πίστωση της επιχορήγησης.

12.  Kατάθεση του ποσού της προκαταβολής της επιχορήγησης στον δηλωμένο λογαριασμό.

13.  Υπογραφή δανειακής σύμβασης (σε περίπτωση δανειοδότησης) έως και 90 ημέρες από την έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής.

14.  Εκταμίευση προκαταβολής δανείου (εφόσον έχει επιλεγεί δανειοδότηση) και διανομή στους προμηθευτές/αναδόχους σύμφωνα με τις καταχωρημένες εντολές στο Πληροφοριακό Σύστημα ή καταβολή των Ιδίων Κεφαλαίων στους προμηθευτές/αναδόχους μέσω τραπεζικού συστήματος.

15.  Διανομή της προκαταβολής επιχορήγησης και πληρωμή προμηθευτών/αναδόχων, σύμφωνα με τις καταχωρημένες εντολές στο Πληροφοριακό Σύστημα.

16.  Υλοποίηση συνόλου παρεμβάσεων εντός 12 μηνών από την έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής (με δυνατότητα παράτασης έως ενενήντα 90 ημέρες) & διενέργεια 2ης Ενεργειακής επιθεώρησης.

17.  Επισύναψη παραστατικών δαπανών, λοιπών δικαιολογητικών και Δήλωσης Πιστοποίησης στο Πληροφοριακό Σύστημα & έλεγχος φακέλου από τον Φορέα Υλοποίησης (Τ.Ε.Ε.)

18.  Έγκριση έργου από τον Φορέα Υλοποίησης (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.), ολική εκταμίευση δανείου (σε περίπτωση δανειοδότησης), απόδοση υπόλοιπου ποσού επιχορήγησης, ωφελημάτων & εξόφληση συνόλου προμηθευτών.