«Σπίτι μου», Πρόγραμμα Στέγασης Νέων

Στην Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουμε το πρόγραμμα Στέγασης Νέων «Σπίτι μου», που υλοποιείται στο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αφορά στη χορήγηση συγχρηματοδοτούμενων χαμηλότοκων ή άτοκων στεγαστικών δανείων σε νέους/νέες και νέα ζευγάρια:

 • ηλικίας από 25 έως 39 ετών
 • που επιθυμούν την αγορά πρώτης κατοικίας και
 • που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα

Επιπλέον, απολαμβάνετε μία σειρά από προσφορές αποκλειστικά για εσάς

ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο
1/4 του αθροίσματος, Euribor μηνός πλέον περιθωρίου 2,50%
(το επιτόκιο δεν επιβαρύνεται με εισφορά του Ν. 128/75)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
3 έως 30 έτη
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
Από €20.000
Και μέχρι το 90% της αξίας του ακινήτου, με μέγιστο τα €150.000
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • χαμηλότοκο δάνειο για αγορά Α’ κατοικίας
 • 100% επιδότηση επιτοκίου για τρίτεκνους/πολύτεκνους
 • Μηδενική δαπάνη εξέτασης αιτήματος
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο
1/4 του αθροίσματος, Euribor μηνός πλέον περιθωρίου 2,50%
(το επιτόκιο δεν επιβαρύνεται με εισφορά του Ν. 128/75)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
3 έως 30 έτη
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
Από €20.000
Και μέχρι το 90% της αξίας του ακινήτου, με μέγιστο τα €150.000
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • χαμηλότοκο δάνειο για αγορά Α’ κατοικίας
 • 100% επιδότηση επιτοκίου για τρίτεκνους/πολύτεκνους
 • Μηδενική δαπάνη εξέτασης αιτήματος

Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος

Το σύνολο των χορηγήσεων του προγράμματος υπολογίζεται να ανέλθει σε 500 € εκατ. (€ 375 εκατ. από το Ελληνικό Δημόσιο και € 125 εκατ. από τις Τράπεζες).

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (άγαμοι, έγγαμοι, πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης, μονογονεϊκές οικογένειες):

 • ηλικίας από 25 έως 39 ετών, κατά την υποβολή της αίτησης
 • που δεν διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για κατοικία
 • με ετήσιο εισόδημα από 10.000€ έως το ποσό που αντιστοιχεί ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση στο όριο που προβλέπεται για τη λήψη του επιδόματος θέρμανσης, ως κάτωθι:
Τύπος δικαιούχου Ελάχιστο ετήσιο εισόδημα Μέγιστο ετήσιο εισόδημα
Νέοι, άγαμοι
 
€16.000
Έγγαμοι ή Ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης

€10.000
€24.000
(+ €3.000 * αριθμός τέκνων)
Μονογονεϊκές οικογένειες
 
€27.000
(+ €3.000 * αριθμός τέκνων πέραν του 1ου )

Βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας του χρηματοδοτούμενου ακινήτου, που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

 • εμβαδόν έως 150 τ.μ.
 • παλαιότητα τουλάχιστον 15 έτη κατά το χρόνο απόκτησής του (όπως προκύπτει από την άδεια οικοδομής)
 • μέγιστη αξία έως €200.000 (σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοραπωλησίας)
 • χρήση ως κύρια κατοικία


Σημειώσεις:

 • Το ηλικιακό όριο πρέπει να πληρείται τουλάχιστον από ένα από τα δύο άτομα στην περίπτωση ζευγαριού.
 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που έχουν κλείσει τα 25 αλλά δεν έχουν κλείσει τα 40 έτη (π.χ. πελάτης ηλικίας 39 ετών και 8 μηνών πληροί το ηλικιακό κριτήριο)
 • Δεν επιτρέπεται αγορά ακινήτου από συγγενή α’ και β’ βαθμού του αγοραστή ή από σύζυγο ή πρόσωπο που συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης (π.χ. από γονείς σε τέκνα, αδέλφια κτλ.)
 • Σε περίπτωση που ο αιτών έχει στην κατοχή του ακίνητο, αυτό θεωρείται κατάλληλο για κατοικία εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα κάτωθι:

  • έχει εμβαδόν άνω των 50 τ.μ., το οποίο προσαυξάνεται κατά 10 τ.μ. για κάθε μέλος της οικογένειας που συγκατοικεί με τον αιτούντα (συμπεριλαμβανομένων και των κυοφορούμενων τέκνων κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης)
  • ο αιτών διαθέτει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία επί του ακινήτου σε ποσοστό άνω του 50%
  • έχει χρήση κατοικίας
  • βρίσκεται στον ίδιο νομό με τον τόπο εργασίας ή άσκησης επαγγέλματος του αιτούντος. Εξαίρεση αποτελούν τα νησιά, πλην της Κρήτης, όπου η κρίση περί καταλληλότητας του υφιστάμενου ακινήτου περιορίζεται στο αν το ακίνητο βρίσκεται εντός της νήσου όπου βρίσκεται ο τόπος εργασίας ή άσκησης επαγγέλματος του αιτούντος.
 • Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων τους ενός ακινήτου με χρήση κατοικίας, τεκμαίρεται ότι υπάρχει ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους ανεξαρτήτως εάν πληρούνται ή όχι τα υπόλοιπα κριτήρια καταλληλόλητας του ακινήτου
 • Σε περίπτωση ζευγαριού ο έλεγχος των ανωτέρω κριτηρίων καταλληλόλητας του ακινήτου αφορά και τους δυο συζύγους/μέρη συμφώνου συμβίωσης, ανεξάρτητα εάν η αίτηση δανείου υποβάλλεται από κοινού ή μόνο από τον ένα.

Υποβολή αιτημάτων δανειοληπτών

Οι υποψήφιοι ή υφιστάμενοι δανειολήπτες έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης, μέσω της οποίας δύνανται να καταθέσουν συγκεκριμένο ερώτημα, αντίρρηση, διαμαρτυρία ή τυχόν παράπονο, προς την «Επιτροπή Παρακολούθησης» του Προγράμματος «Σπίτι μου».
Η «Επιτροπή Παρακολούθησης» είναι το αρμόδιο όργανο για την ορθή εφαρμογή των όρων του Προγράμματος «Σπίτι μου» και εξετάζει αιτήματα πλην εκείνων που αφορούν πιστωτικούς λόγους. Δικαίωμα συμπλήρωσης της «Φόρμας Υποβολής Αιτημάτων» παρέχεται μόνον εφόσον έχει προηγηθεί έγγραφη απόρριψη από το τραπεζικό κατάστημα στο οποίο έχει απευθυνθεί ο υποψήφιος ή υφιστάμενος δανειολήπτης.
Σε ποιες περιπτώσεις μπορούν να υποβάλλονται αιτήματα προς την Επιτροπή Παρακολούθησης:

 • Απόρριψη επιλεξιμότητας υποψήφιου δανειολήπτη
 • Απόρριψη κατοικίας προς αγορά για λόγους
 • Παρέλευση κάποιας εκ των προθεσμιών που αφορούν στη διαδικασία του δανείου
 • Άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υποψήφιος ή υφιστάμενος δανειολήπτης θεωρεί ότι το τραπεζικό κατάστημα προέβη λανθασμένα σε απόρριψη του αιτήματός του.

Τονίζεται ότι, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η «Επιτροπή Παρακολούθησης» δεν εξετάζει αιτήματα που αφορούν τα κριτήρια πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών.

Το αίτημα προς την Επιτροπή Παρακολούθησης υποβάλλεται στο τραπεζικό κατάστημα όπου δόθηκε η έγγραφη απόρριψη.

Οφέλη συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Σπίτι μου»

Με το Πρόγραμμα «Σπίτι μου»:

 • καλύπτετε την ανάγκη για απόκτηση της πρώτης κατοικίας σας
 • λαμβάνετε χαμηλότοκο ή άτοκο* δάνειο

*Η επιδότηση μπορεί να ενεργοποιηθεί τόσο εξαρχής όσο και κατά τη διάρκεια του δανείου, εφόσον συντρέξει το κριτήριο 3τεκνίας ή πολυτεκνίας.

Επιπλέον απολαμβάνετε:

Δάνειο με προνομιακούς όρους

 • Δυνατότητα ολικής ή μερικής προεξόφλησης χωρίς επιβάρυνση
 • Χωρίς έξοδα εξέτασης αιτήματος

Και κερδίζετε

 • 100.000 yellows με την εκταμίευση του δανείου*
 • 2πλασια yellows κάθε μήνα για τη συνεπή αποπληρωμή της δόσης σας
 • 10% έκπτωση στα είδη υπνοδωματίου στα καταστήματα ΙΚΕΑ και στο www.ikea.gr στην ενότητα
  «Υπνοδωμάτιο»
  (ισχύει για μία συναλλαγή με ανώτατο ποσό έκπτωσης 100€).

      *Τα yellows θα καταχωρηθούν στον λογαριασμό του Μέλους του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow, έως και 35 ημέρες μετά την                      εκταμίευση του δανείου.

Χαρακτηριστικά

Ποσό δανείου

Από 20.000€ έως 150.000€
Χρηματοδοτείται έως το 90% της αξίας του ακινήτου, όπως αυτή αναγράφεται στο συμβόλαιο, και εφόσον η εκτίμηση του ακινήτου είναι τουλάχιστον ίση με την αξία του συμβολαίου.
Το δάνειο είναι συγχρηματοδοτούμενο σε ποσοστό 75% από κεφάλαια της Δ.ΥΠ.Α και 25% από κεφάλαια της Τράπεζας.


Επιτόκιο

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο για όλη τη διάρκεια του δανείου και διαμορφώνεται ως εξής :

 • άτοκο για το μέρος του δανείου που προέρχεται από κεφάλαια της Δ.ΥΠ.Α (3/4 δανείου)
 • Euribor 1M πλέον σταθερού περιθωρίου 2,50% για το μέρος του δανείου που προέρχεται από κεφάλαια της Τράπεζας (1/4 δανείου).

Το επιτόκιο δεν επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75, σύμφωνα με τον Ν.5006/2022.

Ως εκ τούτου το συνολικό ποσό του δανείου εκτοκίζεται με επιτόκιο Euribor 1M /4 πλέον περιθωρίου 2,50% / 4.
Π.χ. αν η τιμή του Euribor 1M ανέρχεται σε 2,92% τότε το δάνειο εκτοκίζεται με επιτόκιο 1,35%, δηλαδή (2,92%+2,50%)/4.

Σημείωση: το επιτόκιο επιδοτείται 100% για τρίτεκνους/πολύτεκνους.

Ειδικότερα, η επιδότηση επιτοκίου ισχύει για όλη τη διάρκεια του δανείου, εφόσον ο δικαιούχος είναι τρίτεκνος/πολύτεκνος κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή από τον χρόνο που θα προσκομίσει στην τράπεζα, και επιβεβαιωθούν, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να πληρείται η συνθήκη του τρίτεκνου/πολύτεκνου και για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΠΠΕ

Για ποσό δανείου 70.000€, με εξασφάλιση προσημείωση ακινήτου, διάρκεια αποπληρωμής 30 έτη, ήτοι 360 μηνιαίες δόσεις, κυμαινόμενο επιτόκιο 1,35% (δηλαδή 1/4 Euribor 1M 2,92% την 30/3/23 πλέον 1/4 περιθωρίου 2,50%), Δαπάνη Εξέτασης Αιτήματος: 0€, Κόστος Νομικού Ελέγχου: 115€, Κόστος Τεχνικού Ελέγχου:142,40€, ισχύουν τα ακόλουθα:

Μηνιαία δόση: 237€
Συνολικό Ποσό Πίστωσης: 70.000€
Συνολικό Κόστος Πίστωσης: 15.437,90€
Συνολικό Ποσό προς πληρωμή: 85.437,90€
Σ.Ε.Π.Π.Ε: 1,39%

Σημειώνεται ότι το ΣΕΠΠΕ υπολογίστηκε με βάση την παραδοχή ότι το κυμαινόμενο επιτόκιο παραμένει στα ίδια επίπεδα για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Διευκρινίζεται ότι το ΣΕΠΠΕ, η μηνιαία δόση και το συνολικό ποσό προς πληρωμή αναφέρονται αποκλειστικά χάριν παραδείγματος και προκύπτουν μόνον με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν τα προαναφερθέντα δεδομένα.
Επισημαίνουμε ότι η ασφάλιση του προσημειούμενου ακινήτου έναντι των κινδύνων Πυρός/Σεισμού είναι υποχρεωτική για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ίσο με την αξία ανακατασκευής του ακινήτου. Παρέχεται η δυνατότητα ένταξης σε ομαδικό ασφαλιστήριο που συνάπτει η Τράπεζα με ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής της ή η προσκόμιση ατομικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου από ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής του δανειολήπτη, σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες της τράπεζας. Στο ανωτέρω παράδειγμα δεν έχει συνυπολογιστεί το κόστος ασφάλισης του προσημειούμενου ακινήτου για τους κινδύνους Πυρός/Σεισμού και ΖΩΗΣ/Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του δανειολήπτη.


Διάρκεια

από 3 έως 30 έτη


Εκταμίευση

Η εκταμίευση του δανείου πραγματοποιείται εφάπαξ


Αποπληρωμή

Το δάνειο αποπληρώνεται με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.
Η πληρωμή των δόσεων πραγματοποιείται αυτόματα από τον συνδεδεμένο τραπεζικό λογαριασμό. Κάθε δόση καταβάλλεται την ίδια ημερομηνία κάθε ημερολογιακού μήνα και το ύψος αυτής υπολογίζεται με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο και τον αριθμό των δόσεων. Το ποσό της δόσης μπορεί να μεταβάλλεται, ανάλογα με τη διακύμανση του επιτοκίου χορηγήσεων. Ο τόκος υπολογίζεται με βάση ημερολογιακό έτος τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών. Ο αριθμός των δόσεων διαμορφώνεται ανάλογα με την επιλεγείσα από τον πελάτη διάρκεια του δανείου.

Σε περίπτωση επιδότησης του επιτοκίου (τρίτεκνοι/πολύτεκνοι) ο δικαιούχος δεν επιβαρύνεται με τόκους, συνεπώς αποπληρώνει μόνο κεφάλαιο. Εάν διακοπεί η επιδότηση αποπληρώνει το δάνειο με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις με το επιτόκιο που αναφέρεται ανωτέρω.

Εάν το επιτόκιο επιδοτείται (τρίτεκνοι/πολύτεκνοι) η επιδότηση διακόπτεται σε περίπτωση καθυστέρησης>90 ημερών με δυνατότητα επανένταξης κατόπιν έγκρισης από την Επενδυτική Επιτροπή του Προγράμματος, εφόσον εξοφληθούν πλήρως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ή εάν το δάνειο ενταχθεί σε κάποιου είδους ρύθμιση.

Σε περίπτωση ένταξής για τους κινδύνους Πυρός/Σεισμού και Ζωής/ΜΟΑ στο ομαδικό ασφαλιστήριο που συνάπτει η Τράπεζα, τα ασφάλιστρα καταβάλλονται κάθε μήνα με τη δόση του δανείου.

Η αθέτηση υποχρεώσεων από τη δανειακή σύμβαση ενδέχεται να έχει νομικές ή οικονομικές συνέπειες για τον δανειολήπτη, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο Ν.5006/22-12-2022 και στο ΦΕΚ 1180/01-03-2023.


Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης

Ολική ή μερική, χωρίς καμία επιβάρυνση.


Εξασφάλιση

Προσημείωση του υπό αγορά ακινήτου σε ποσοστό 120% επί του ποσού του δανείου.
Δεν παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης εγγυητή για τη χορήγηση του δανείου.


Εξόδα

 • Μηδενική δαπάνη εξέτασης αιτήματος
 • Το κόστος εκτίμησης ακινήτου, α’ νομικού ελέγχου, παράστασης στο πρωτοδικείο, β’ νομικού ελέγχου και έξοδα κτηματολογίου προκύπτουν σύμφωνα με το τιμολόγιο της Τράπεζας.

Σημείωση: σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, το κόστος εκτίμησης καθώς και ο α΄& β΄ νομικός έλεγχος ενός ακινήτου που βαρύνουν τον πελάτη, δεν θα υπερβαίνει τα 500€.


Ασφαλιστικές καλύψεις

 • Υποχρεωτική Ασφάλεια ακινήτου Πυρός-Σεισμού για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ίσο με την αξία ανακατασκευής του ακινήτου
 • Προαιρετική Ασφάλιση Ζωής & Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας ενός εκ των δανειοληπτών, για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ίσο με το εγκεκριμένο όριο του δανείου

Δικαιολογητικά Οικονομικής Προέγκρισης Δανείου και ελέγχου επιλεξιμότητας ένταξης στο πρόγραμμα «Σπίτι μου»
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από όλους τους ενεχόμενους στο δάνειο.

 1.  Υπήκοοι εντός Ε.Ε:

Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ, όλων των ενεχομένων

Υπήκοοι εκτός Ε.Ε:

 • Άδεια παραμονής σε ισχύ, όλων των ενεχομένων
 • Διαβατήριο της χώρας σας σε ισχύ ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (εάν υπάρχει Ελληνική Ιθαγένεια) ή Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού (εάν δεν υπάρχει Ελληνική Ιθαγένεια), ή Ταυτότητα της Χώρας σε ισχύ (με λατινικούς χαρακτήρες)

 2.  Αποδεικτικά εισοδήματος ως κάτωθι:

Για μισθωτούς /συνταξιούχους:

 • Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου φορολογικού έτους για Έλληνες Υπηκόους ή εκκαθαριστικά σημειώματα 3 τελευταίων φορολογικών ετών για Υπηκόους εντός ή εκτός Ε.Ε.
 • Φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους για Έλληνες υπηκόους ή 3 τελευταίων φορολογικών ετών για Υπηκόους εντός ή εκτός Ε.Ε.
 • Για μισθωτούς, τελευταία απόδειξη μισθοδοσίας ή επίσημη βεβαίωση αποδοχών από το λογιστήριο της επιχείρησης (όχι χειρόγραφη), στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται εκτενώς τα επαγγελματικά στοιχεία, οι μικτές και καθαρές αποδοχές, οι ασφαλιστικές κρατήσεις, ο φόρος κ.λπ.
 • Για συνταξιούχους, τριμηνιαία/μηνιαία εκκαθάριση σύνταξης ή το τελευταίο απόκομμα πληρωμής σύνταξης ή απόφαση σύνταξης στις περιπτώσεις που είτε έχει υποβληθεί αίτηση για σύνταξη είτε λαμβάνεται αναπηρική σύνταξη.

Για ελεύθερους επαγγελματίες/επιχειρηματίες /αγρότες/κτηνοτρόφους:

 • Εκκαθαριστικά σημειώματα 2 τελευταίων φορολογικών ετών για Έλληνες Υπηκόους ή 3 τελευταίων φορολογικών ετών για Υπηκόους εντός ή εκτός Ε.Ε
 • Φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους για Έλληνες υπηκόους ή 3 τελευταίων φορολογικών ετών για Υπηκόους εντός ή εκτός Ε.Ε
 • Έγγραφα για τα 2 τελευταία οικονομικά έτη, που να αποδεικνύουν τον κύκλο εργασιών ατομικής επιχείρησης, Ο.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ. (Ε3 ή Έντυπο Ν) για Έλληνες Υπηκόους ή 3 τελευταίων ετών για Υπηκόους εντός ή εκτός Ε.Ε
 • Βεβαίωση απόδοσης μερίσματος, εφόσον μετέχετε σε εταιρία

Ανεξαρτήτως επαγγέλματος επιπλέον απαιτούνται:

 • Έντυπο Ε2 τελευταίου φορολογικού έτους, εφόσον υπάρχει εισόδημα από ακίνητα.
 • Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή κινητού τηλεφώνου, εφόσον η διεύθυνση κατοικίας που δηλώνεται στην αίτηση είναι διαφορετική από αυτή του εκκαθαριστικού σημειώματος, για Υπηκόους εντός ή εκτός Ε.Ε.

 3.  Επιπλέον βασικά δικαιολογητικά ελέγχου κριτηρίων επιλεξιμότητας

Οικογενειακής κατάστασης:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί όχι νωρίτερα από ένα (1) μήνα πριν την υποβολή της αίτησης για χορήγηση δανείου ή
 • Αντίγραφο δικαστικής απόφασης σε περίπτωση διαζυγίου ή ακυρώσεως γάμου ή λύσης του συμφώνου συμβίωσης η άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις ή
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων, (σε περιπτώσεις μονογονεϊκής οικογένειας).

Ύπαρξης ή μη κατάλληλου ακινήτου για κατοικία:

 • Έντυπο Ε9 τελευταίου φορολογικού έτους ή
 • Εκτύπωση από taxisnet ότι δεν υφίστανται δηλώσεις στοιχείων ακινήτου (Ε9) ή
 • Πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων τελευταίου φορολογικού έτους (ΕΝ.Φ.Ι.Α)
 • Βεβαίωση του εργοδότη που αποδεικνύει τον τόπο επαγγελματικής απασχόλησης ή
 • Έντυπο Ε3-Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα του αιτούντος
 • Ιατρική Βεβαίωση σε περίπτωση κυοφορίας.

Υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα που παρέχεται από την τράπεζα):

 • του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στα κατατεθειμένα δικαιολογητικά είναι αληθή και πλήρη, τα δικαιολογητικά γνήσια και ότι έχει λάβει γνώση των όρων του Προγράμματος τους οποίους αποδέχεται πλήρως.

Σημειώσεις:

 • τα εισοδηματικά κριτήρια ελέγχονται από τις φορολογικές δηλώσεις (Ε1) ή τα εκκαθαριστικά σημειώματα του τελευταίου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση συζύγων/μερών συμφώνου συμβίωσης λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό τους εισόδημα, ανεξαρτήτως εάν υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις ή εάν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση δανείου ο ένας εκ των δυο.
 • τα εισοδηματικά στοιχεία και τα στοιχεία που αφορούν στην μη ύπαρξη ακινήτου (Ε9, ΕΝ.Φ.Ι.Α κ.λπ.) προσκομίζονται και από τους δύο συζύγους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης ανεξάρτητα εάν συμβάλλονται και οι δύο στο δάνειο.
 • Αναλυτική ενημέρωση αναφορικά με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά ελέγχου των κριτηρίων επιλεξιμότητας καθώς και τα δικαιολογητικά για τη διενέργεια νομικού και τεχνικού ελέγχου του ακινήτου μπορείτε να λάβετε από το ΦΕΚ Β' 1180/01-03-2023
 • Εάν είστε πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς είναι πιθανό τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης που μας έχετε προσκομίσει να παρουσιάζουν ελλείψεις ή να μην ισχύουν λόγω παλαιότητας. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να τα επικαιροποιήσουμε.

Πώς θα το αποκτήσετε

Από τις 03/04/2023 σύμφωνα με απόφαση του  Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα, μέσω του Δικτύου των Καταστημάτων της Τράπεζας. Τα δανειακά αιτήματα υποβάλλονται στο πλαίσιο του προγράμματος μέχρι εξάντλησης των κρατικών κονδυλίων και αξιολογούνται σύμφωνα με την εκάστοτε πιστωτική πολιτική της τράπεζας. Σύμφωνα με το Δελτίου Τύπου της 25.09.2023 της Δ.ΥΠ.Α την Παρασκευή 29/09/2023 και ώρα 14:00 λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων.

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για το Πρόγραμμα «Σπίτι μου»:

 • επισκεφθείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο της Δ.ΥΠ.Α (https://dypa.gov.gr)
 • ανατρέξετε στο ΦΕΚ 1180/01-03-2023

Για να ενημερωθείτε για τη δυνατότητα δανειοδότησης σας στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου» μέσω της Τράπεζας Πειραιώς:

  • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
  Βρείτε κοντινό κατάστημα

  • Επικοινωνήστε με την υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Τράπεζας στο 210 32 88 000

Συνοπτική Διαδικασία Συμμετοχής στο Πρόγραμμα

 1.  Προσκόμιση απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον δικαιούχο στο Κατάστημα και Υποβολή αίτησης δανείου

 2.  Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας και κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχου (εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης δανειοδότησης)

 3.  Γνωστοποίηση αποτελέσματος αξιολόγησης στον δικαιούχο

 4.   Προσκόμιση εγγράφων νομικού & τεχνικού ελέγχου από τον δικαιούχο, ενημέρωση στοιχείων και τιμής αγοράς ακινήτου (εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία προέγκρισης του δανείου)

 5.  Αποστολή στοιχείων στην Ε.Α.Τ. από την Τράπεζα, διενέργεια ελέγχων, δέσμευση κονδυλίων και αποστολή ενημέρωσης για το αποτέλεσμα των ελέγχων & την ημερομηνία ένταξης στο Πρόγραμμα (έγκριση Ε.Α.Τ.)

 6.  Διενέργεια νομικού & τεχνικού ελέγχου από την Τράπεζα (εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία ένταξης στο Πρόγραμμα ή εκατόν είκοσι (120) ημερών σε περίπτωση προσκόμισης στοιχείων/δικαιολογητικών άλλου ακινήτου)

 7.   Προσκόμιση μεταγεγραμμένου συμβολαίου /οριστική έγκριση δανείου/υπογραφή δανειακής σύμβασης (εντός έξι (6) μηνών από την έγκριση της Ε.Α.Τ)

 8.  Υποβολή στοιχείων δανειακής σύμβασης στην Ε.Α.Τ από την Τράπεζα και λήψη έγκρισης

 9.  Προσημείωση ακινήτου

10. Υποβολή αιτήματος εκταμίευσης στην Ε.Α.Τ από την Τράπεζα και λήψη έγκρισης

11.  Εκταμίευση δανείου (εντός έξι (6) μηνών από την έγκριση της Ε.Α.Τ με δυνατότητα παράτασης 2 επιπλέον μηνών, εφόσον η αίτηση εγγραφής προσημείωσης έχει υποβληθεί εντός έξι (6) μηνών από την έγκριση της Ε.Α.Τ ) και ενημέρωση της Ε.Α.Τ για την ημερομηνία ολοκλήρωσης της.