Βρείτε το αγροτικό δάνειο που σας ταιριάζει

 • ΣΚΟΠΟΣ • ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Δάνειο για:

  • Αρδευτικά συστήματα
  • Δεξαμενές
  • Νέες γεωτρήσεις και εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων
  • Μηχανολογικός εξοπλισμός για την επαναχρη-
   σιμοποίηση των υδάτων
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Αγρότες,
  ηλικίας 18-70 ετών.
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο ΒΕΑ
  πλέον Εισφοράς του Ν.128/75
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Έως 10 έτη
 • ΤΡΟΠΟΣ
  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Με μηνιαίες, 3μηνιαίες, 6μηνιαίες ή ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις.
 • ΥΨΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  Από €5.000 έως €150.000
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Χρηματοδότηση αγροτών, ομάδων παραγωγών, αγροτικών συνεταιρισμών & μικρομεσαίων επιχειρήσεων της αγροδιατροφής για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με προνομιακούς όρους δανεισμού σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ)
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αγρότες, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μεταποίησης/ εμπορίας αγροτικών προϊόντων, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο

  με βάση το Euribor
  +
   spread
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Διάρκεια Δανείου: 2 έως 12 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 24 μήνες
 • ΤΡΟΠΟΣ
  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Μηνιαίες,
  • τριμηνιαίες,
  • εξαμηνιαίες
  • ετήσιες
   τοκοχρεολυτικές ή
   χρεολυτικές δόσεις
 • ΥΨΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  • Το Ταμείο παρέχει εγγύηση στο 80% του κεφαλαίου για κάθε δάνειο.
  • Μειωμένες εξασφαλίσεις
  • Προνομιακή Τιμολόγηση
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Δάνειο προεξόφλησης επιχορήγησης για τους αγρότες που έχουν ενταχθεί σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, κ.α.)

 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Αγρότες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις που έχουν ενταχθεί σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ
  πλέον Εισφοράς του Ν.128/75
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Μέχρι 3 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης
 • ΤΡΟΠΟΣ
  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Κεφαλαίου: από την καταβολή της επιχορήγησης

  Τόκων: ανά 6μηνο
 • ΥΨΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  Από €5.000
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Δάνειο για αγορά καλλιεργήσιμης γης, φυτικού ή / και ζωικού κεφαλαίου & μηχανολογικού εξοπλισμού, αγορά/ ανέγερση / αποπεράτωση / βελτίωση γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Φυσικά Πρόσωπα, ηλικίας 19 - 50 ετών οι οποίοι θα απασχοληθούν στον Αγροτικό Τομέα και θα αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ. Ειδικά για νέους ηλικίας έως 40 ετών για την αγορά γης, δύναται να υπάρξει επιδότηση επιτοκίου έως και 100%
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Μέχρι 10 έτη για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού

  Μέχρι 15 έτη για ανέγερση/βελτίωση κτηριακών εγκαταστάσεων και αγορά γης

  Μέχρι 8 έτη για την αγορά φυτικού κεφαλαίου

  Μέχρι 6 έτη για την αγορά ζωικού κεφαλαίου

 • ΤΡΟΠΟΣ
  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Με 3μηνιαίες, 6μηνιαίες ή ετήσιες δόσεις.
 • ΥΨΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  Από 5.000€ έως 500.000€ με Μέγιστο Ποσοστό Χρηματοδότησης έως το 80% του εκτιμώμενου κόστους της επένδυσης και έως το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειούμενου ακινήτου
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Δάνειο για:

  Αγορά καλλιεργήσιμης γης & γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων

  Αγορά πάγιου εξοπλισμού

  Aνέγερση γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων

  Αγορά φυτικού ή/και ζωικού κεφαλαίου
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Αγρότες, Φυσικά Πρόσωπα, ηλικίας 18-70 ετών.
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ πλέον περιθωρίου
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Για χρηματοδότηση πάγιου εξοπλισμού: έως 10 έτη.

  Για χρηματοδότηση αγοράς γης, αγοράς / ανέγερσης γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων: έως 15 έτη

  Για χρηματοδότηση φυτικού κεφαλαίου: έως 8 έτη

  Για χρηματοδότηση ζωικού κεφαλαίου: έως 6 έτη
 • ΤΡΟΠΟΣ
  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Με μηνιαίες, 3μηνιαίες, 6μηνιαίες ή ετήσιες δόσεις.
 • ΥΨΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

  από €5.000 με Μέγιστο Ποσοστό Χρηματοδότησης έως το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειωμένου ακινήτου

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Δάνειο για αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Αγρότες, Φυσικά Πρόσωπα, ηλικίας 18 - 65 ετών που εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραμμα Ενεργητικής Προστασίας του ΕΛ.Γ.Α.
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ

  Έως 6 έτη
 • ΤΡΟΠΟΣ
  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Οι τόκοι θα καταβάλλονται ανά εξάμηνο, κάθε 30/06 και 31/12. Το κεφάλαιο του δανείου θα εξοφληθεί με το ποσό της εκχωρούμενης επιχορήγησης του ΕΛ.Γ.Α. και το εναπομείναν υπόλοιπο κεφάλαιο, σε περίπτωση χρηματοδότησης και της ίδιας συμμετοχής, θα αποπληρωθεί με την καταβολή ισόποσων χρεολυτικών δόσεων
 • ΥΨΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  €2.000 - €170.000