Δάνειο Ενεργητικής Προστασίας Αγροτικής Καλλιέργειας (ΕΛ.Γ.Α.)

Χρηματοδότηση για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, που εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραμμα Ενεργητικής Προστασίας του ΕΛ.Γ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δάνειο για αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Αγρότες, Φυσικά Πρόσωπα, ηλικίας 18 - 65 ετών που εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραμμα Ενεργητικής Προστασίας του ΕΛ.Γ.Α.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Έως 6 έτη
ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οι τόκοι θα καταβάλλονται ανά εξάμηνο, κάθε 30/06 και 31/12. Το κεφάλαιο του δανείου θα εξοφληθεί με το ποσό της εκχωρούμενης επιχορήγησης του ΕΛ.Γ.Α. και το εναπομείναν υπόλοιπο κεφάλαιο, σε περίπτωση χρηματοδότησης και της ίδιας συμμετοχής, θα αποπληρωθεί με την καταβολή ισόποσων χρεολυτικών δόσεων
ΥΨΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
€2.000 - €170.000
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δάνειο για αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Αγρότες, Φυσικά Πρόσωπα, ηλικίας 18 - 65 ετών που εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραμμα Ενεργητικής Προστασίας του ΕΛ.Γ.Α.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Έως 6 έτη
ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οι τόκοι θα καταβάλλονται ανά εξάμηνο, κάθε 30/06 και 31/12. Το κεφάλαιο του δανείου θα εξοφληθεί με το ποσό της εκχωρούμενης επιχορήγησης του ΕΛ.Γ.Α. και το εναπομείναν υπόλοιπο κεφάλαιο, σε περίπτωση χρηματοδότησης και της ίδιας συμμετοχής, θα αποπληρωθεί με την καταβολή ισόποσων χρεολυτικών δόσεων
ΥΨΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
€2.000 - €170.000

Χαρακτηριστικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χρηματοδότηση για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, που εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραμμα Ενεργητικής Προστασίας του ΕΛ.Γ.Α. και συγκεκριμένα αφορά στην:

 • Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι.
 • Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή.


ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ

Αγρότες, Φυσικά Πρόσωπα, ηλικίας 18 - 65 ετών (στη λήξη του δανείου)ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ


Ο δικαιούχος πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να πληροί και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να έχει ενταχθεί οριστικά στο ετήσιο πρόγραμμα Ενεργητικής Προστασίας του ΕΛ.Γ.Α. και συγκεκριμένα στα Μέτρα 2 και 3 του Προγράμματος.
 • Να συμμετέχει με ίδια κεφάλαια τουλάχιστον για το 15% της επιλέξιμης δαπάνης


ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Κυμαινόμενο για όλη τη διάρκεια του δανείου: σήμερα 7,10% (ΒΕΑ:7,10%), πλέον της εισφοράς του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,6 μονάδες ή 0,12 μονάδες, με βάση την κύρια επαγγελματική δραστηριότητα του Αγρότη.

Το επιτόκιο συνδέεται με το δείκτη ΒΕΑ: Βασικό Επιτόκιο Αγροτών, σήμερα 7,10%, που ακολουθεί τις τάσεις της αγοράς, ανακοινώνεται στον Τύπο και αναγράφεται στο επίσημο τιμολόγιο της Τράπεζας.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ


Έως 6 έτη


ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

Από 2.000€ έως 170.000€

Το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται:

 • μέχρι και το 90% του εγκεκριμένου ποσού επιχορήγησης* και
 • μέχρι του 80% της ιδίας συμμετοχής.
*Η επιχορήγηση του ΕΛ.Γ.Α. ανέρχεται στο 60% της επιλέξιμης δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) με παρακράτηση χαρτόσημου 3,6%.ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ


Οι τόκοι θα καταβάλλονται ανά εξάμηνο, κάθε 30/06 και 31/12.
Το κεφάλαιο του δανείου θα εξοφληθεί με το ποσό της εκχωρούμενης επιχορήγησης του ΕΛ.Γ.Α. και το εναπομείναν υπόλοιπο κεφάλαιο, σε περίπτωση χρηματοδότησης και της ίδιας συμμετοχής, θα αποπληρωθεί με την καταβολή ισόποσων χρεολυτικών δόσεων.ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Δαπάνη εξέτασης αιτήματος

 • Χρέωση εφάπαξ :100€
 • Έξοδα επίδοσης ενεχύρου (σύμφωνα με το τιμολόγιο της Τράπεζας)


Τρόπος Εκταμίευσης

 • εφάπαξ ή
 • σταδιακά, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών και την προσκόμιση τιμολογίων

Σημείωση: τα ποσά των εκταμιεύσεων και η ιδία συμμετοχή θα πιστώνονται σε τραπεζικό λογαριασμό των προμηθευτών, σύμφωνα με τα τιμολόγια επί πιστώσει που έχουν προσκομισθεί.


Εξασφαλίσεις

Για χορηγούμενα ποσά μέχρι €20.000 (πέραν του ποσού που αντιστοιχεί στην επιχορήγηση)

 • Νομότυπη εκχώρηση της δικαιούμενης επιχορήγησης του ΕΛ.Γ.Α. & επίδοση της με δικαστικό επιμελητή υποχρεωτικά στον ΕΛ.Γ.Α.
 • Σύσταση ενεχύρου & δέσμευση επί του λογαριασμού, στον οποίο πιστώνεται η επιχορήγηση & επίδοση του ενεχύρου με δικαστικό επιμελητή.


Για χορηγούμενα ποσά μεγαλύτερα των €20.000 (πέραν του ποσού που αντιστοιχεί στην επιχορήγηση)

 • Νομότυπη εκχώρηση της δικαιούμενης επιχορήγησης του ΕΛ.Γ.Α. & επίδοση της με δικαστικό επιμελητή υποχρεωτικά στον ΕΛ.Γ.Α.
 • A' Προσημείωση Ακινήτου σε ποσοστό 125% επί του ποσού του δανείου.
 • Ενεχύραση μετρητών ή τίτλων.


Πρόωρη ολική ή μερική αποπληρωμή

 • Δυνατότητα πρόωρης ολικής ή μερικής αποπληρωμής, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία επιβάρυνση του πελάτη.