Δάνειο Υποστήριξης Νέων & Νεοεισερχόμενων Αγροτών

Δάνειο για την χρηματοδότηση επενδυτικών αναγκών των Νέων & Νεοεισερχόμενων Αγροτών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δάνειο για αγορά καλλιεργήσιμης γης, φυτικού ή / και ζωικού κεφαλαίου & μηχανολογικού εξοπλισμού, αγορά/ ανέγερση / αποπεράτωση / βελτίωση γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Φυσικά Πρόσωπα, ηλικίας 19 - 50 ετών οι οποίοι θα απασχοληθούν στον Αγροτικό Τομέα και θα αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ. Ειδικά για νέους ηλικίας έως 40 ετών για την αγορά γης, δύναται να υπάρξει επιδότηση επιτοκίου έως και 100%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Μέχρι 10 έτη για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού

Μέχρι 15 έτη για ανέγερση/βελτίωση κτηριακών εγκαταστάσεων και αγορά γης

Μέχρι 8 έτη για την αγορά φυτικού κεφαλαίου

Μέχρι 6 έτη για την αγορά ζωικού κεφαλαίου

ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με 3μηνιαίες, 6μηνιαίες ή ετήσιες δόσεις.
ΥΨΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Από 5.000€ έως 500.000€ με Μέγιστο Ποσοστό Χρηματοδότησης έως το 80% του εκτιμώμενου κόστους της επένδυσης και έως το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειούμενου ακινήτου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δάνειο για αγορά καλλιεργήσιμης γης, φυτικού ή / και ζωικού κεφαλαίου & μηχανολογικού εξοπλισμού, αγορά/ ανέγερση / αποπεράτωση / βελτίωση γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Φυσικά Πρόσωπα, ηλικίας 19 - 50 ετών οι οποίοι θα απασχοληθούν στον Αγροτικό Τομέα και θα αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ. Ειδικά για νέους ηλικίας έως 40 ετών για την αγορά γης, δύναται να υπάρξει επιδότηση επιτοκίου έως και 100%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Μέχρι 10 έτη για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού

Μέχρι 15 έτη για ανέγερση/βελτίωση κτηριακών εγκαταστάσεων και αγορά γης

Μέχρι 8 έτη για την αγορά φυτικού κεφαλαίου

Μέχρι 6 έτη για την αγορά ζωικού κεφαλαίου

ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με 3μηνιαίες, 6μηνιαίες ή ετήσιες δόσεις.
ΥΨΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Από 5.000€ έως 500.000€ με Μέγιστο Ποσοστό Χρηματοδότησης έως το 80% του εκτιμώμενου κόστους της επένδυσης και έως το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειούμενου ακινήτου

Χαρακτηριστικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η χρηματοδότηση των Αγροτών για:

 • Αγορά καλλιεργήσιμης γης & γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων
 • Ανέγερση/αποπεράτωση/βελτίωση γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων
 • Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Αγορά φυτικού ή/και ζωικού κεφαλαίου


ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ

Φυσικά Πρόσωπα, ηλικίας άνω των 19 και έως 50 ετών, οι οποίοι θα απασχοληθούν στον Αγροτικό Τομέα, ανεξάρτητα από την ένταξή τους σε πρόγραμμα της Πολιτείας ή όχι:ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Έχουν κύριο φορέα ασφάλισης τον Ο.Γ.Α. ή έχουν υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά στο Ο.Γ.Α. και πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής.
 • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή έχουν καταθέσει αίτηση εγγραφής τους.


ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Κυμαινόμενο για όλη τη διάρκεια του δανείου: σήμερα 7,10 (ΒΕΑ:7,10%) πλέον της εισφοράς του Ν.128/75 που σήμερα ανέρχεται σε 0,12% για τους επαγγελματίες Αγρότες.*
Το επιτόκιο συνδέεται με το δείκτη ΒΕΑ: Βασικό Επιτόκιο Αγροτών, σήμερα 7,10%, που ακολουθεί τις τάσεις της αγοράς, ανακοινώνεται στον Τύπο και αναγράφεται στο επίσημο τιμολόγιο της Τράπεζας.

*για τους νέους και νεοεισερχόμενους αγρότες ηλικίας έως 40 ετών για την αγορά καλλιεργήσιμης γης, δύναται να υπάρξει επιδότηση επιτοκίου έως και 100% κατόπιν απόφασης έγκρισης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία υπάγονται. Συγκεκριμένα η επιδότηση είναι 100% για τους μόνιμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και 70% για τους κατοίκους λοιπών περιοχών.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 • Για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού: έως 10 έτη
 • Για αγορά καλλιεργήσιμης γης και γεωργο-κτηνοτροφικών κτισμάτων, ανέγερση/βελτίωση γεωργο-κτηνοτροφικών κτισμάτων: έως 15 έτη
 • Για χρηματοδότηση φυτικού κεφαλαίου: έως 8 έτη.
 • Για χρηματοδότηση ζωικού κεφαλαίου: έως 6 έτηΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

Από 5.000€ έως 500.000€ με Μέγιστο Ποσοστό Χρηματοδότησης έως το 80% του εκτιμώμενου κόστους της επένδυσης και έως το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειούμενου ακινήτου


ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

 • Η Αποπληρωμή του Δανείου γίνεται με τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες ή ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις
 • Η εξόφληση των δόσεων θα γίνεται υποχρεωτικά από τον καταθετικό λογαριασμό μέσω Πάγιας Εντολής


Επιλογή Περιόδου Χάριτος:

Ανάλογα με το είδος της επένδυσης και σε συνδυασμό με το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι το 1ο έτος στο οποίο αναμένεται παραγωγή και πώληση των αγροτικών προϊόντων.

 • ένα έτος: με απαιτητούς τόκους ή κεφαλαιοποίηση
 • έως τρία έτη: με καταβολή τόκων και δυνατότητα ελεύθερων καταβολών κεφαλαίου


ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δαπάνη εξέτασης αιτήματος

 • Ως εκάστοτε αναρτημένο τιμολόγιο της Τράπεζας


Εξασφαλίσεις

 • A' Προσημείωση Ακινήτου σε ποσοστό 125% επί του ποσού του δανείου, επί του/των αγροτεμαχίου/ων της επένδυσης ή επί ακινήτου/των, τα οποία θα πρέπει να είναι ελεύθερα βαρών
 • Σε περίπτωση εξασφάλισης μόνο μηχανολογικού εξοπλισμού θα γίνεται σύσταση ενεχύρου επί του αγοραζόμενου εξοπλισμού με νομότυπη επίδοσή του


Ασφαλίσεις

 • Σε περίπτωση προσημείωσης επί ακινήτου υποχρεωτική ασφάλιση του προσημειούμενου ακινήτου για ΦΩΤΙΑ & ΣΕΙΣΜΟ, για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ίσο με την κατασκευαστική αξία του ακινήτου, σε υφιστάμενο ομαδικό ασφαλιστήριο
 • Το κόστος ασφαλίστρων επιβαρύνει τον πελάτη και καταβάλλεται κάθε γενέθλια ημερομηνία του δανείου
 • Τέλος, αναλόγως των χρηματοδοτούμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, δύναται να ζητηθεί ασφάλιση για τον Εξοπλισμό-Μηχανήματα

Πρόωρη ολική ή μερική αποπληρωμή

Δυνατότητα πρόωρης ολικής ή μερικής αποπληρωμής, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία επιβάρυνση του πελάτη.


Βασικές σημειώσεις

Ο Νέος ή/και Νεοεισερχόμενος θα είναι υποχρεωμένος (συμβατική δέσμευση) να μείνει στο αγροτικό επάγγελμα τουλάχιστον μέχρι την αποπληρωμή του δανείου.