Αγροτικό Αναπτυξιακό Κεφάλαιο Κίνησης

Σκοπός του Αγροτικού Αναπτυξιακού Κεφαλαίου Κίνησης είναι η χρηματοδότηση μέσω προεξόφλησης επιχορήγησης, Αγροτών & Αγροτικών Επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής για την υλοποίηση επενδυτικών τους σχεδίων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χρηματοδότηση Αγροτών & Αγροτικών Επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στο Μέτρο 121 και στο Μέτρο 123Α
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Αγρότες (Ηλικίας από 18-60 ετών)/ Αγροτικές Ατομικές Επιχειρήσεις/Νομικά πρόσωπα κάθε μορφής
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο (ΠEX) μείον περιθωρίου 1%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
3 έτη με ανώτατη λήξη έως 6 μήνες από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του προγράμματος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η εξόφληση του δανείου από τον οφειλέτη θα γίνει με μία δόση κεφαλαίου, η οποία θα καταβληθεί στη λήξη του δανείου. Η καταβολή των τόκων θα γίνεται ανά μήνα/τρίμηνο/εξάμηνο.
ΥΨΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ανέρχεται μέχρι και το 90% της εγκεκριμένης επιχορήγησης.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χρηματοδότηση Αγροτών & Αγροτικών Επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στο Μέτρο 121 και στο Μέτρο 123Α
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Αγρότες (Ηλικίας από 18-60 ετών)/ Αγροτικές Ατομικές Επιχειρήσεις/Νομικά πρόσωπα κάθε μορφής
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο (ΠEX) μείον περιθωρίου 1%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
3 έτη με ανώτατη λήξη έως 6 μήνες από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του προγράμματος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η εξόφληση του δανείου από τον οφειλέτη θα γίνει με μία δόση κεφαλαίου, η οποία θα καταβληθεί στη λήξη του δανείου. Η καταβολή των τόκων θα γίνεται ανά μήνα/τρίμηνο/εξάμηνο.
ΥΨΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ανέρχεται μέχρι και το 90% της εγκεκριμένης επιχορήγησης.

Χαρακτηριστικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκοπός είναι η χρηματοδότηση μέσω προεξόφλησης επιχορήγησης, Αγροτών & Αγροτικών Επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής για την υλοποίηση επενδυτικών τους σχεδίων που εντάσσονται:

  • Στο Μέτρο 121 και
  • Στο Μέτρο 123Α

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Οι επενδύσεις αυτές αφορούν:

Για το Μέτρο 121

Μικρά Σχέδια Βελτίωσης: Εκσυγχρονισμός αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων
Μεγάλα Σχέδια Βελτίωσης: Επενδύσεις στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων

Για το Μέτρο 123Α
Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Επιλέξιμες είναι οι επενδύσεις μόνο για τους ακόλουθους τομείς: κρέας, γάλα, αυγά – πουλερικά, μέλι, σηροτροφία, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές, σπόροι & πολλαπλασιαστικό υλικό, αρωματικά & φαρμακευτικά φυτά.
Οι επενδύσεις στοχεύουν στην αύξηση της αξίας των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, μέσω υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτομιών και τεχνολογικού εξοπλισμού, βελτίωση της ποιότητας καθώς επίσης της υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων τους.


ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ

  • Αγρότες (Φυσικά Πρόσωπα) Ηλικίας από 18-60 ετών
  • Νομικά Πρόσωπα κάθε μορφής (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΑΣΟ κλπ)ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Κυμαινόμενο (ΠEX) μείον περιθωρίου 1%
Ο Πιστούχος επιβαρύνεται επίσης με την Εισφορά του Ν. 128/75 (Σήμερα 0,6% ή 0,12%).
Ο συντελεστής 0,12% ετησίως εφαρμόζεται για τις χορηγήσεις προς Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που ασχολούνται κατά κύριο Επάγγελμα με τη γεωργία, την κτηνοτροφία ή την αλιεία με την προϋπόθεση ότι οι χορηγήσεις αυτές παρέχονται για τους σκοπούς των ανωτέρω δραστηριοτήτων.

Επιτόκιο υπερημερίας 2,5% πλέον του συμβατικού ΠΕΧ - 1% περιθώριο. Το ΠΕΧ (Προνομιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων) γνωστοποιείται από την Τράπεζα και δημοσιεύεται στον τύπο. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

3 έτη με ανώτατη λήξη έως 6 μήνες από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του προγράμματος. Η  διάρκεια του δανείου δύναται να παραταθεί, με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, μέχρι τη διενέργεια ελέγχου και πιστοποίησης  ολοκλήρωσης της επένδυσης και καταβολής στην Τράπεζα της εκχωρούμενης επιχορήγησης.ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ


Το ύψος της χρηματοδότησης θα ανέρχεται μέχρι και το 90% της εγκεκριμένης/εκχωρούμενης επιχορήγησης


ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η εξόφληση του δανείου από τον οφειλέτη θα γίνει με μία δόση κεφαλαίου, η οποία θα καταβληθεί στη λήξη του δανείου (balloon payment). Η καταβολή των τόκων θα γίνεται ανά μήνα/τρίμηνο/εξάμηνο.

Το κεφάλαιο του δανείου δύναται να εξοφληθεί με την καταβολή απ’ ευθείας στην Τράπεζα της εκχωρούμενης επιχορήγησης είτε σε δόσεις είτε εφάπαξ όπως προβλέπεται στις αποφάσεις υπαγωγής και τους κανονισμούς/οδηγίες του κάθε προγράμματος. Το προϊόν της επιχορήγησης θα κατευθυνθεί σε δεσμευμένο λογαριασμό ο οποίος θα έχει δηλωθεί από τον πελάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ και επί του οποίου θα έχει συσταθεί ενέχυρο.ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Εκταμίευση

Η εκταμίευση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της απόφασης υπαγωγής και τους κανονισμούς/οδηγίες του κάθε προγράμματος είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά. Οι εκταμιεύσεις θα γίνονται με μεταφορά στους προμηθευτές του εξοπλισμού σε λογαριασμό που τηρούν στην Τράπεζα Πειραιώς, ή με τραπεζική επιταγή / έμβασμα σε άλλη Τράπεζα.Ίδια Συμμετοχή

Η ίδια συμμετοχή των πιστούχων να τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς. Η αποδέσμευσή της με μεταφορά στους προμηθευτές, θα γίνεται αναλογικά με το δάνειο για την υλοποίηση της επένδυσης.Πρόωρη εξόφληση

Επιτρέπεται η πρόωρη ολική ή μερική εξόφληση χωρίς ποινή.Περίοδος Χάριτος

35 μήνες σε περίπτωση μηνιαίου εκτοκισμού
33 μήνες σε περίπτωση τριμηνιαίου εκτοκισμού.
30 μήνες σε περίπτωση εξαμηνιαίου εκτοκισμού.
Στη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα καταβάλλονται μόνο οι οφειλόμενοι τόκοι.