Αναπτυξιακή Τραπεζική

Η «Αναπτυξιακή Τραπεζική» είναι ένα ολοκληρωμένο μοντέλο επιχειρηματικής τραπεζικής που προωθεί η Τράπεζα Πειραιώς για τη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων και έργων με πολλαπλασιαστικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη, τα οποία θα αποτελέσουν το εφαλτήριο για την επανεκκίνηση και επανένταξη της οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά.

Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για την υποστήριξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας και την εναρμόνιση των εργασιών της με τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής παρέχει χρηματοδοτήσεις, με κριτήρια που αφορούν θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance – ESG) που συνδυάζουν την ανάπτυξη και την οικονομική απόδοση με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Στο Πλαίσιο αυτό αξιοποιώντας τόσο το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), όσο και τους λοιπούς Ευρωπαϊκές και Εθνικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες προσφέρει μια ολοκληρωμένη δέσμη διοχέτευσης πόρων για τη στήριξη της Ελληνικής οικονομίας.

Η «Αναπτυξιακή Τραπεζική» είναι ένα ολοκληρωμένο μοντέλο επιχειρηματικής τραπεζικής που προωθεί η Τράπεζα Πειραιώς για τη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων και έργων με πολλαπλασιαστικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη, τα οποία θα αποτελέσουν το εφαλτήριο για την επανεκκίνηση και επανένταξη της οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά.

Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για την υποστήριξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας και την εναρμόνιση των εργασιών της με τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής παρέχει χρηματοδοτήσεις, με κριτήρια που αφορούν θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance – ESG) που συνδυάζουν την ανάπτυξη και την οικονομική απόδοση με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Στο Πλαίσιο αυτό αξιοποιώντας τόσο το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), όσο και τους λοιπούς Ευρωπαϊκές και Εθνικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες προσφέρει μια ολοκληρωμένη δέσμη διοχέτευσης πόρων για τη στήριξη της Ελληνικής οικονομίας.

Οι βασικοί άξονες επενδύσεων στους οποίους εστιάζει το Ταμείο
Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει ένα μεγάλο εύρος χρηματοδοτικών εργαλείων.
Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει σειρά εξειδικευμένων τραπεζικών προϊόντων, με θετικό αποτύπωμα στην οικονομία, στο περιβάλλον και στη κοινωνία.
Αναλυτική ενημέρωση για το σύνολο των ευκαιριών χρηματοδότησης και αναπτυξιακών δράσεων.