Χρηματοδοτικό Σχήμα Επενδύσεων και Επιλέξιμες Δαπάνες

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) θα χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συγχρηματοδοτούνται με τραπεζικό δανεισμό που θα ανέρχεται έως το 50%. Σημειώνεται ότι κατ’ ελάχιστον, η ίδια συμμετοχή των επενδυτών καθορίζεται σε 20% του επενδυτικού σχεδίου.

Χρηματοδοτικό σχήμα

pos
 • Τα Δάνεια που θα διατεθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δύνανται να έχουν οποιαδήποτε μορφή. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης Κοινών, Ομολογιακών ή/και Κοινοπρακτικών δανείων.
 • Κοινοί όροι στα χαρακτηριστικά των δανείων ΤΑΑ και Τράπεζας, πλην της τιμολόγησης
 • Επιτόκιο δανείου ΤΑΑ -> 0,35%*, εφόσον πληρούνται οι κανόνες Κρατικών Ενισχύσεων.
 • Διάρκεια δανείου -> 3 έως 12 έτη.
 • Περίοδος χάριτος έως τρία έτη. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις μακρύτερης κατασκευαστικής περιόδου, δύναται να επεκτείνεται έως τα πέντε έτη.

* Με βάσει έως τώρα πληροφορίες - εκκρεμεί η έκδοση της υπουργικής απόφασης καθορισμού του επιτοκίου.

Ενδεικτικές δαπάνες στους 5 βασικούς πυλώνες

...Πράσινη Μετάβαση

 • Εκσυγχρονισμός και ανακαίνιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών με «πράσινη» κατεύθυνση
 • Κατασκευή νέων ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων
 • Ηλεκτροκίνητα οχήματα και υποδομές φόρτισης
 • Δαπάνες συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ηλιακή, αιολική κ.)
 • Επενδύσεις ανάπτυξης υποδομών Net-Metering

...Ψηφιακός Μετασχηματισμός

 • Δαπάνες για την κατασκευή data center
 • Κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας
 • Δαπάνες εγκατάστασης ηλεκτρονικών εφαρμογών και εξοπλισμού
 • Δαπάνες ψηφιακής εκπαίδευσης προσωπικού

...Εξωστρέφεια

 • Επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων
 • Κατασκευή νέων υποδομών
 • Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών
 • Αναβάθμιση αποθηκευτικών υποδομών
 • Ενίσχυση προσφερόμενων υπηρεσιών
 • Ανακαίνιση ξενοδοχειακών μονάδων – Ανέγερση Επέκταση

...Ανάπτυξη οικονομιών

 • Ανάγκες που προκύπτουν μετά από συγχώνευση / εξαγορά επιχειρήσεων
 • Δαπάνες ένταξης των επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο (μελέτες, εκπαίδευση, software, πάγια)
 • Επενδυτικές δαπάνες αναπτυξιακού χαρακτήρα

...Καινοτομία (R&D)

 • Δαπάνες ανάπτυξης νέου προϊόντος ή υπηρεσία
 • Επέκταση ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενης παραγωγικής γραμμής
 • Δαπάνες R&D και κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας
 • Δαπάνες εμπορικής αξιοποίησης νέου καινοτόμου προϊόντος ή υπηρεσίας

Επιλέξιμες Δαπάνες & Αποκλειόμενες Δραστηριότητες

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δαπάνες

–  Πάγια (ενσώματα –άυλα)

 • Γήπεδα (έως 30% των επιλέξιμων δαπανών του ΕΣ)
 • Κτήρια αγορά / κατασκευή / χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)
 • Εξοπλισμός αγορά / κατασκευή / χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)
 • Οχήματα αγορά / χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)
 • Άυλα αγορά / κατασκευή, Άυλα χρήση (αποσβέσεις/συνδρομές)

–  Λειτουργικά έξοδα

 • Μετακινήσεις / εξοδολόγια
 • Υπηρεσίες τρίτων
 • Αναλώσιμα
 • Λοιπά λειτουργικά (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κλπ.)

–  Κόστος Κεφαλαίων

–  Κεφάλαιο κίνησης* *(δαπάνες λειτουργίας σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κλπ.)

*Το άθροισμα των δαπανών προώθησης/επικοινωνίας και κεφαλαίων κίνησης δεν δύναται να υπερβαίνουν το 30% των επιλέξιμων δαπανών.Ενδεικτικές Αποκλειόμενες Δραστηριότητες

–  Αμυντικές δραστηριότητες (χρήση, ανάπτυξη ή παραγωγή προϊόντων και τεχνολογιών που απαγορεύονται από το ισχύον διεθνές δίκαιο).

–  Καπνός (παραγωγή, διανομή, μεταποίηση και εμπόριο).

–  Δραστηριότητες που εξαιρούνται από τον κανονισμό Horizon Europe.

–  Τυχερά παιχνίδια (δραστηριότητες παραγωγής, κατασκευής, διανομής, μεταποίησης, εμπορίου ή λογισμικού).

–  Ανάπτυξη ακινήτων, (που δεν αποτελεί μέρος ολοκληρωμένου ΕΣ συμβατό με τους στόχους του ΤΑΑ)