Διαχείριση Κινδύνου - Παράγωγα Τιμών Εμπορευμάτων


Τα Παράγωγα Τιμών Εμπορευμάτων (Commodity Derivatives) είναι χρηματοοικονομικά προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εταιρίες για να αντισταθμίσουν κίνδυνους που διατρέχουν σχετικά με αλλαγές σε τιμές εμπορευμάτων. Η δομή των προϊόντων αυτών είναι παρεμφερής με τη δομή των προϊόντων διαχείρισης επιτοκιακού κινδύνου (Swaps, Caps, Floors) μόνο που ο υποκείμενος δείκτης είναι η τιμή κάποιου εμπορεύματος αντί για επιτόκιο. Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει παράγωγα σε μεγάλο εύρος εμπορευμάτων όπως πετρέλαιο και διυλισμένα πετρελαιοειδή, φυσικό αέριο, μέταλλα, και “soft commodities”.

 • Ελάχιστο ονομαστικό ποσό Συναλλαγής: το ισόποσο του €1,000,000.
 • Υπογραφή Σύμβασης Παραγώγων Προϊόντων
 • Υπογραφή Σύμβασης MiFID
 • Ύπαρξη σχετικών Ορίων που χορηγεί η Τράπεζα

Συνοπτική Περιγραφή Παραγώγων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου


Τα παράγωγα πετρελαίου χρησιμοποιούνται κυρίως από εταιρείες για να διαχειριστούν τον κίνδυνο τιμής που προκύπτει από την χρήση καύσιμων στην παραγωγική ή και λειτουργική διαδικασία τους. Η δομή των προϊόντων αυτών είναι παρεμφερής με τη δομή των προϊόντων διαχείρισης επιτοκιακού κινδύνου (Swaps, Caps, Floors) μόνο που ο υποκείμενος δείκτης είναι η τιμή κάποιου εμπορεύματος αντί για επιτόκιο. Η αγορά των παραγώγων διαθέτει πλούσιο εύρος σε υποκείμενους δείκτες που διαφοροποιούνται κυρίως όσων αφορά τα εξής χαρακτηριστικά: 1.     Στάδιο Διύλισης
  • Crude Oil
  • Residual Fuel Oil
  • Gas Oil
  • Kerosene (Jet)
  • Diesel
  • Gasoline
  • Natural Gas
 2.      Είδος Χρήσης

  • Αεροπορική
  • Ναυτιλιακή
  • Επίγεια
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 3.      Τόπος Άντλησης, Διύλισης, και Παραλαβής
  • North West Europe
  • Brent
  • West Texas (WTI)
  • Mediterranean
  •  
  •  
  •  
  •  
Οι δείκτες αναφοράς των προϊόντων αντιστάθμισης συνήθως αναφέρονται στις τιμές δελτίων τιμών ανεξάρτητων έκδοτων τύπου Platt’s, Reuters ή των υποκείμενων αγαθών στα κύρια Διεθνή Χρηματιστήρια Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ). Τέτοια είναι το London Metals Exchange (LME), το New York Board of Trade (NYBOT), το Chicago Board of Trade (CBOT) και το Chicago Mercantile Exchange (CME).

Συνοπτική Περιγραφή Παραγώγων Μετάλλων και Αγροτικών Προϊόντων

Τα παράγωγα μετάλλων και αγροτικών προϊόντων χρησιμοποιούνται κυρίως από εταιρείες για να διαχειριστούν τον κίνδυνο τιμής που προκύπτει από την χρήση πρώτων υλών στην παραγωγική τους διαδικασία και από παραγωγούς που θέλουν να «κλειδώσουν» την τιμή πώλησης των προϊόντων τους. Η δομή των προϊόντων αυτών είναι παρεμφερής με τη δομή των προϊόντων διαχείρισης επιτοκιακού κινδύνου (Swaps, Caps, Floors) μόνο που ο υποκείμενος δείκτης είναι η τιμή κάποιου εμπορεύματος αντί για επιτόκιο. Η αγορά αυτών των παραγώγων διαθέτει πλούσιο εύρος σε υποκείμενους δείκτες: 1.   Βασικά Μέταλλα          
   
 • Aluminium
 • Copper
 • Zinc
 • Nickel
 • Lead
 • Tin
 •  
 2.    Πολύτιμα  Μέταλλα          
   
 • Gold
 • Silver
 • Platinum
 • Palladium
 •  
 •  
 •  
 •  
 3.  Αγροτικά Προϊόντα           
   
 • Corn
 • Wheat
 • Soybeans
 • Sugar
 • Cotton
 • Coffee

Οι δείκτες αναφοράς των προϊόντων αντιστάθμισης συνήθως αναφέρονται στις τιμές των υποκείμενων αγαθών στα κύρια Διεθνή Χρηματιστήρια Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) όπως το London Metals Exchange (LME), New York Board of Trade (NYBOT), Chicago Board of Trade (CBOT), Chicago Mercantile Exchange (CME).