Επιτοκιακός Κίνδυνος - Διαχείριση


Τα προϊόντα διαχείρισης επιτοκιακού κινδύνου απευθύνονται στους πελάτες εκείνους που θέλουν να αντισταθμίσουν υφιστάμενη έκθεση σε επιτοκιακό κίνδυνο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από αυτούς που ενδιαφέρονται να πάρουν θέση στην αγορά επιτοκίων προσδοκώντας όφελος από την άνοδο ή την πτώση τους. Εκτός από τα προϊόντα που περιγράφονται κατωτέρω υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός προϊόντων που μπορούν να προσαρμοστούν κατάλληλα ώστε να καλύπτουν τις ειδικές ανάγκες των πελατών.

Συμφωνία Ανταλλαγής Επιτοκίων - Interest Rate Swap

Το (Interest Rate Swap) IRS είναι μια διμερής συμφωνία που αφορά την ανταλλαγή τακτικών πληρωμών τόκου μεταξύ των δύο μερών επί ενός συγκεκριμένου ονομαστικού ποσού για μια προκαθορισμένη περίοδο, όπου το ένα μέρος θα εισπράττει πληρωμές σταθερού επιτοκίου και θα καταβάλει πληρωμές κυμαινόμενου επιτοκίου ενώ το άλλο μέρος θα κάνει το αντίθετο. Το IRS χρησιμοποιείται για να μετατρέψει ένα είδος επιτοκιακής υποχρέωσης σε κάποιο άλλο (πχ δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου σε σταθερού επιτοκίου) επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό την ορθότερη διαχείριση των επιτοκιακών αναγκών ανάλογα με το υφιστάμενο επιτοκιακό περιβάλλον.


Χαρακτηριστικά

 • Ελάχιστο ποσό Συναλλαγής: το ισόποσο των €1.000.000
 • Νομίσματα: EUR, USD, CHF, GBP, JPY.
 • Υπογραφή Σύμβασης Παραγώγων Προϊόντων
 • Υπογραφή Σύμβασης MiFID
 • Ύπαρξη σχετικών Πιστωτικών Ορίων που χορηγεί η Τράπεζα
 • Δυνητική απαίτηση περιθωρίου ασφάλισης

Συμφωνία Ανταλλαγής Επιτοκίων Διαφορετικών Νομισμάτων - Cross Currency IRS

Το Cross Currency IRS (CCIRS) είναι μια διμερής συμφωνία η οποία αφορά την ανταλλαγή επιτοκίων διαφορετικών νομισμάτων. Το ένα μέρος πληρώνει το ποσό του τόκου που προκύπτει από την εφαρμογή του επιτοκίου ενός νομίσματος επί κεφαλαίου εκφρασμένου στο νόμισμα αυτό ενώ το άλλο μέρος πληρώνει το ποσό του τόκου που προκύπτει από την εφαρμογή του επιτοκίου του άλλου νομίσματος επί κεφαλαίου εκφρασμένου στο άλλο νόμισμα. Η σχέση μεταξύ των δύο νομισμάτων (η οποία καθορίζει τα ονομαστικά ποσά των κεφαλαίων) συμφωνείται στη αρχή της συναλλαγής.
Τα επιτόκια που ανταλλάσσονται είναι είτε κυμαινόμενα και τα δύο είτε σταθερά και τα δύο είτε το ένα κυμαινόμενο και το άλλο σταθερό. Υπάρχουν περιπτώσεις CCIRS όπου συμφωνείται η ανταλλαγή του κεφαλαίου τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος ή μόνο στο τέλος. Επίσης αν η συμφωνία αφορά κεφάλαια τα οποία μειώνονται κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος (amortization) τότε υπάρχουν και οι περιπτώσεις ενδιάμεσων ανταλλαγών κεφαλαίου σε δεδομένη ισοτιμία που έχει συμφωνηθεί από την αρχή.Χαρακτηριστικά

 • Ελάχιστο ποσό Συναλλαγής: το ισόποσο των €1.000.000
 • Νομίσματα: EUR, USD, CHF, GBP, JPY.
 • Υπογραφή Σύμβασης Παραγώγων Προϊόντων
 • Υπογραφή Σύμβασης MiFID
 • Ύπαρξη σχετικών Πιστωτικών Ορίων που χορηγεί η Τράπεζα
 • Δυνητική απαίτηση περιθωρίου ασφάλισης

Προθεσμιακή Ανταλλαγή Επιτοκίων - Forward Rate Agreement

Το (Forward Rate Agreement) FRA είναι προϊόν διαχείρισης επιτοκιακού κινδύνου που δίνει την δυνατότητα στον πελάτη να συμφωνήσει από σήμερα ένα επιτόκιο, ενός μελλοντικού δανείου ή κατάθεσης, για μια συγκεκριμένη μελλοντική περίοδο, χωρίς να ανταλλάξει κεφάλαια παρά μόνο να ανταλλάξει την επιτοκιακή διαφορά. Το προϊόν θα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ‘κλειδώσει’ το επιτόκιο ενός δανείου ή μιας κατάθεσης. Στην αρχή της μελλοντικής περιόδου (Ημερομηνία Διακανονισμού) συγκρίνεται το επιτόκιο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ της Τράπεζας και του πελάτη (‘Επιτόκιο FRA’) με το τρέχον επιτόκιο της αγοράς (αυτό που θα ισχύει στην αρχή της μελλοντικής περιόδου για περίοδο ίση με την διάρκεια του FRA) και υπολογίζεται, αν υπάρχει, η διαφορά τους. Την επιτοκιακή διαφορά που προκύπτει πρέπει να την αποδώσει είτε η Τράπεζα στον πελάτη είτε το αντίστροφο. H πληρωμή της επιτοκιακής διαφοράς από το ένα μέρος στο άλλο γίνεται στην αρχή της μελλοντικής περιόδουΧαρακτηριστικά

 • Ελάχιστο ποσό Συναλλαγής: το ισόποσο των €500,000.
 • Νομίσματα: EUR, USD, CHF, GBP, JPY.
 • Υπογραφή Σύμβασης Παραγώγων Προϊόντων
 • Υπογραφή Σύμβασης MiFID
 • Ύπαρξη σχετικών Πιστωτικών Ορίων που χορηγεί η Τράπεζα
 • Δυνητική απαίτηση περιθωρίου ασφάλισης

Συναλλαγές Ανώτατου Επιτοκίου Cap - Interest Rate Cap

Οι συναλλαγές ανώτατου επιτοκίου είναι συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης που δίνουν στον αγοραστή την δυνατότητα κάλυψης έναντι ανόδου των επιτοκίων επιτρέποντας του ταυτόχρονα να ωφεληθεί από πιθανή πτώση τους. Στην περίπτωση που τα επιτόκια ξεπεράσουν την τιμή cap ο αγοραστής του δικαιώματος το εξασκεί εισπράττοντας τη διαφορά με το τρέχον επιτόκιο ‘κλειδώνοντας’ με τον τρόπο αυτό ένα μέγιστο επιτόκιο. Παράλληλα ο πωλητής του δικαιώματος (π.χ Τράπεζα) υποχρεούται να πληρώνει την διαφορά του τόκου σε περίπτωση που το τρέχον επιτόκιο είναι υψηλότερο από το επιτόκιο cap που έχει συμφωνηθεί.To interest Rate Cap μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιστάθμιση του επιτοκιακού κινδύνου που προκύπτει από ένα Δάνειο Κυμαινόμενου Επιτοκίου.Χαρακτηριστικά

 • Ελάχιστο ποσό Συναλλαγής: το ισόποσο των €1εκ..
 • Νομίσματα: EUR, USD, CHF, GBP, JPY.
 • Υπογραφή Σύμβασης Παραγώγων Προϊόντων
 • Υπογραφή Σύμβασης MiFID
 • Ύπαρξη σχετικών Πιστωτικών Ορίων που χορηγεί η Τράπεζα
 • Καταβολή ασφαλίστρου (premium) για την αγορά Cap

Συναλλαγές Κατώτατου Επιτοκίου Floor - Interest Rate Floor

Οι συναλλαγές κατώτατου επιτοκίου είναι συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης που δίνουν στον αγοραστή την δυνατότητα κάλυψης έναντι πτώσης των επιτοκίων επιτρέποντάς του ταυτόχρονα να ωφεληθεί από πιθανή άνοδο τους. Ο πωλητής του δικαιώματος (π.χ Τράπεζα) υποχρεούται να πληρώνει την διαφορά του τόκου σε περίπτωση που το τρέχον επιτόκιο είναι χαμηλότερο από το επιτόκιο floor που έχει συμφωνηθεί. Ως εκ τούτου ο αγοραστής του δικαιώματος floor (π.χ ο πελάτης) ‘κλειδώνει’ ένα ελάχιστο επιτόκιο, έτσι ώστε στην περίπτωση που τα επιτόκια είναι μικρότερα από την τιμή εξάσκησης floor, ο αγοραστής του δικαιώματος το εξασκεί εισπράττοντας τη διαφορά.Χαρακτηριστικά

 • Ελάχιστο ποσό Συναλλαγής: το ισόποσο των €1εκ..
 • Νομίσματα: EUR, USD, CHF, GBP, JPY.
 • Υπογραφή Σύμβασης Παραγώγων Προϊόντων
 • Υπογραφή Σύμβασης MiFID
 • Ύπαρξη σχετικών Ορίων που χορηγεί η Τράπεζα
 • Καταβολή ασφαλίστρου (premium) για την αγορά Floor