Οδηγία MiFID

Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες MiFID I και MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) συνδυαστικά με τον Κανονισμό MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation) καθορίζουν το θεσμικό πλαίσιο της διάθεσης επενδυτικών προϊόντων και της λειτουργίας των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων στην Ευρώπη.

Τι είναι η MiFID;

Η Κοινοτική οδηγία MiFID I, η οποία έγινε νόμος του Ελληνικού Κράτους το 2007, αποτέλεσε το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς των επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών, τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές καθώς και τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων προς όφελος όλων των επενδυτών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την πάροδο των ετών, προχώρησε σε επαναξιολόγηση και αναθεώρηση του πλαισίου της MiFID Ι και εξέδωσε το 2014 την οδηγία MiFID II, η οποία επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της αρχικής οδηγίας.

Το νέο πλαίσιο της MiFID II στοχεύει μεταξύ άλλων σε ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια και προστασία των επενδυτών καθώς και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των αγορών.

Η Κοινοτική Οδηγία MiFID IΙ ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο το Ιανουάριο του 2018 με τον ν.4514/2018.

Πώς επωφελούνται οι επενδυτές;

Η σημαντικότερη αλλαγή που επιφέρει το νέο θεσμικό πλαίσιο MiFID II είναι τα υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας και προστασίας των επενδυτών.

Οι διατάξεις της MiFID έχουν άμεσα θετική επίδραση, καθώς προβλέπουν:

 • την κατηγοριοποίηση των επενδυτών, ανάλογα με τις επενδυτικές γνώσεις και την εμπειρία τους
 • την αξιολόγηση της καταλληλότητας και συμβατότητας των επενδυτικών συναλλαγών, προκειμένου να προτείνεται στον κάθε επενδυτή η επενδυτική λύση που πραγματικά του ταιριάζει και να μην αναλαμβάνει μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτόν που θα ήθελε
 • την πλήρη ενημέρωση του επενδυτή για τις προμήθειες που πρέπει να καταβάλει
 • την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος για τον επενδυτή κατά την εκτέλεση εντολών του
 • την ενημέρωση του επενδυτή για την Πολιτική Συγκρούσεων Συμφερόντων της εταιρείας που του παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες

Ποιούς αφορά η MiFID;

Η MiFID αφορά στα πρόσωπα που διενεργούν συναλλαγές επί επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και στις επιχειρήσεις που είτε παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες είτε κατασκευάζουν και διανέμουν επενδυτικά προϊόντα (Τράπεζες, ΑΕΠΕΥ κλπ).

Ποιά προϊόντα αφορά η MiFID;

Το πλαίσιο της MiFID Ι / MiFID II καλύπτει το σύνολο των επενδυτικών προϊόντων όπως:


 • Μετοχές
 • Ομόλογα
 • Αμοιβαία κεφάλαια
 • Παράγωγα (options, futures, swaps)
 • Δομημένες καταθέσεις κλπ.

Δεν καλύπτονται προϊόντα όπως Απλές Καταθέσεις, Δάνεια, Ασφαλιστικά Προϊόντα κλπ.

Σε τι επηρεάζει η νέα οδηγία MiFID II τους επενδυτές;

H Οδηγία MiFID II επιφέρει:

 • Μεγαλύτερη διαφάνεια: Παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση προς τον επενδυτή μέσω τριμηνιαίων statements, προ-συναλλακτικής και μετα-συναλλακτικής ενημέρωσης για τα κόστη των συναλλαγών κλπ.
 • Ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών: Kαθορίζεται η έννοια της αγοράς-στόχου για κάθε προϊόν ώστε ο επενδυτής να αποκτά τα επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες που ταιριάζουν στο προφίλ του.
 • Διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων που καλύπτει η Οδηγία (δομημένες καταθέσεις).

Πως μπορώ να ενημερωθώ περισσότερο;

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας μπορείτε να ανατρέξετε στο αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, όπως:

 • Γενικές Πληροφορίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
 • Πολιτικές
 • Προσυναλλακτική ενημέρωση για Προμήθειες / Έξοδα
 • Προσδιορισμός Αγοράς – Στόχου Χρηματοπιστωτικών Μέσων

Τι είναι Συστηματικός Εσωτερικοποιητής;

Ο Συστηματικός Εσωτερικοποιητής είναι μια επιχείρηση επενδύσεων η οποία διενεργεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό κατά τρόπο οργανωμένο, συχνά, συστηματικά και σε σημαντικό βαθμό, όταν εκτελεί εντολές πελατών εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς, Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή Μηχανισμού Οργανωμένης Διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ), χωρίς να λειτουργεί πολυμερές σύστημα.

Η Τράπεζα Πειραιώς ενεργεί ως Συστηματικός Εσωτερικοποιητής σε όλες τις Ομολογίες, πλην των Exchange Traded Commodities (ETCs-βασικά εμπορεύματα που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο) και Exchange Traded Notes (ETNs-διαπραγματεύσιμες ομολογίες) όπως Κρατικές ομολογίες, Άλλες ομολογίες του Δημοσίου, Μετατρέψιμες ομολογίες, Καλυμμένες ομολογίες, Εταιρικές ομολογίες, Άλλες ομολογίες, κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων που θέτουν ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFIR), οι εκτελεστικοί κανονισμοί και τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που έχουν εκδοθεί και υλοποιεί τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην Εμπορική Πολιτική.