Διαχείριση Συναλλαγματικού Κινδύνου

Τα προϊόντα διαχείρισης συναλλαγματικού κινδύνου απευθύνονται στους πελάτες εκείνους που θέλουν να αντισταθμίσουν υφιστάμενη έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από αυτούς που ενδιαφέρονται να πάρουν θέση στην αγορά συναλλάγματος προσδοκώντας όφελος από την άνοδο ή την πτώση τους. Εκτός από τα προϊόντα που περιγράφονται κατωτέρω υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός προϊόντων που μπορούν να προσαρμοστούν κατάλληλα ώστε να καλύπτουν τις ειδικές ανάγκες των πελατών.

Προθεσμιακές Πράξεις Συναλλάγματος - Fx Forward

Οι προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος είναι διμερείς συμφωνίες με τις οποίες τα δύο μέρη δεσμεύονται συμβατικά για την ανταλλαγή ποσού ενός νομίσματος έναντι κάποιου άλλου σε μια προσυμφωνημένη τιμή και σε μία μελλοντική ημερομηνία. Το προϊόν δίνει δηλαδή την δυνατότητα στον χρήστη να ‘κλειδώσει’ μια συγκεκριμένη ισοτιμία. Οι προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος αποτελούν τη συνηθέστερη μέθοδο πλήρους κάλυψης και αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου λόγω της ευκολίας εκτέλεσης της συναλλαγής, της μελλοντικής ανταλλαγής ποσών και της ευελιξίας στην επιλογή ημερομηνίας παράδοσης.


Χαρακτηριστικά

 • Ελάχιστο ποσό Συναλλαγής: το ισόποσο των €30,000
 • Νομίσματα: Όλα τα κύρια νομίσματα
 • Υπογραφή Συμφωνίας Πλαίσιο για τη Διενέργεια Προθεσμιακών Πράξεων επί Συναλλάγματος ή ISDA
 • Υπογραφή Σύμβασης MiFID
 • Δυνητική ύπαρξη σχετικού Πιστωτικού Ορίου που χορηγεί η Τράπεζα
 • Δυνητική απαίτηση Περιθωρίου Ασφάλισης
 • Φορολόγηση: Διαφοροποιείται ανά κατηγορία πελάτη

Προθεσμιακές Πράξεις Συναλλάγματος - Flexible Forward

Πρόκειται για προθεσμιακή πράξη συναλλάγματος με δυνατότητα τμηματικού διακανονισμού του αρχικά συμφωνηθέντος ποσού οποτεδήποτε ο πελάτης επιθυμεί μέχρι τη ημερομηνία αξίας της συναλλαγής στην προκαθορισμένη ισοτιμία. Παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα μιας απλής προθεσμιακής πράξης συναλλάγματος (δηλ. πλήρη κάλυψη από συναλλαγματικό κίνδυνο, ευελιξία επιλογής ποσού, ισοτιμίας και λήξης, ευκολία εκτέλεσης), δίνοντας επιπλέον τη δυνατότητα στον πελάτη να καλύψει τις πιθανές υποχρεώσεις/εισροές του σε ξένο νόμισμα εντός συγκεκριμένης περιόδου στην ίδια γνωστή εκ των προτέρων ισοτιμία. Το αρχικά συμφωνηθέν ποσό πρέπει να έχει διακανονιστεί πλήρως μέχρι την ημερομηνία αξίας.


Χαρακτηριστικά

 • Ελάχιστο ποσό Συναλλαγής: το ισόποσο των €150,000
 • Μέγιστος Αριθμός Διακανονισμών: 10 ανάλογα με το ποσό συναλλαγής
 • Νομίσματα: Όλα τα κύρια νομίσματα
 • Υπογραφή Συμφωνίας Πλαίσιο για τη Διενέργεια Προθεσμιακών Πράξεων επί Συναλλάγματος ή ISDA
 • Υπογραφή Σύμβασης MiFID
 • Δυνητική ύπαρξη σχετικού Πιστωτικού Ορίου που χορηγεί η Τράπεζα
 • Δυνητική απαίτηση Περιθωρίου Ασφάλισης
 • Φορολόγηση: Διαφοροποιείται ανά κατηγορία πελάτη

Προθεσμιακές Πράξεις Συναλλάγματος - Forward Plus

Προϊόν αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου. Πρόκειται για προθεσμιακή πράξη συναλλάγματος με δυνατότητα βελτίωσης των όρων υπό προϋποθέσεις. Παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα μιας απλής προθεσμιακής πράξης συναλλάγματος (δηλ. πλήρη κάλυψη από συναλλαγματικό κίνδυνο, ευελιξία επιλογής ποσού, ισοτιμίας και λήξης, ευκολία εκτέλεσης), δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε πιθανή ευνοϊκή μεταβολή της ισοτιμίας υπό προϋποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα συμφωνείται εκ των προτέρων μια ισοτιμία, η οποία αποτελεί και την δυσμενέστερη τιμή στην οποία μπορεί να εκτελεστεί προθεσμιακά η μετατροπή συναλλάγματος, ενώ ταυτόχρονα ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επωφεληθεί από μια ενδεχόμενη ευνοϊκή μεταβολή της ισοτιμίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν θα κινηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της προκαθορισμένης περιόδου πάνω/κατώ από ένα συγκεκριμένο επίπεδο.


Χαρακτηριστικά

 • Ελάχιστο ποσό Συναλλαγής: το ισόποσο των €200,000
 • Νομίσματα: Όλα τα κύρια νομίσματα
 • Υπογραφή Συμφωνίας Πλαίσιο για τη Διενέργεια Προθεσμιακών Πράξεων επί Συναλλάγματος ή ISDA
 • Υπογραφή Σύμβασης MiFID
 • Ύπαρξη σχετικού Ορίου που χορηγεί η Τράπεζα
 • Δυνητική απαίτηση Περιθωρίου Ασφάλισης
 • Φορολόγηση: Διαφοροποιείται ανά κατηγορία πελάτη

Πράξεις Ανταλλαγής Νομισμάτων - Fx Swap

Το FX Swap είναι συμφωνία κατά την οποία δύο μέρη ανταλλάσσουν ένα νόμισμα έναντι κάποιου άλλου με ημερομηνία αξίας δύο εργάσιμων ημερών και ταυτόχρονα συμφωνούν την αντίστροφη ανταλλαγή σε μια μελλοντική ημερομηνία. Η ανταλλαγή των νομισμάτων γίνεται στην τρέχουσα ισοτιμία (spot) ενώ η μελλοντική αντίστροφη ανταλλαγή γίνεται στην προθεσμιακή τιμή (forward) καθώς αυτή ενσωματώνει την επιτοκιακή διαφορά μεταξύ των δύο νομισμάτων. Η ρευστότητα σε ένα νόμισμα μετατρέπεται σε άλλο νόμισμα για κάποιο χρονικό διάστημα χωρίς συναλλαγματικό κίνδυνο. Οι πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων αποτελούν μία συνήθη μέθοδο χρηματοδότησης στις περιπτώσεις που υπάρχουν κεφάλαια σε άλλο νόμισμα από αυτό που χρειάζεται ο πελάτης και δεν επιθυμείται η ανάληψη συναλλαγματικού κινδύνου.


Χαρακτηριστικά

 • Ελάχιστο ποσό Συναλλαγής: το ισόποσο των €200,000
 • Νομίσματα: Όλα τα κύρια νομίσματα
 • Υπογραφή Συμφωνίας Πλαίσιο για τη Διενέργεια Προθεσμιακών Πράξεων επί Συναλλάγματος ή ISDA
 • Υπογραφή Σύμβασης MiFID
 • Δυνητική ύπαρξη σχετικού Ορίου που χορηγεί η Τράπεζα
 • Δυνητική απαίτηση Περιθωρίου Ασφάλισης
 • Φορολόγηση: Διαφοροποιείται ανά κατηγορία πελάτη

Δικαιώματα Προαίρεσης σε Συνάλλαγμα – Δικαίωμα Αγοράς / Πώλησης - FX Call / Put Option

Δικαίωμα προαίρεσης είναι μια σύμβαση που δίνει στον κάτοχο της το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση να προβεί σε αγορά ή πώληση ενός νομίσματος έναντι κάποιου άλλου σε μια μελλοντική χρονική στιγμή και σε μια συγκεκριμένη ισοτιμία (τιμή εξάσκησης). Το δικαίωμα αγοράς δίνει στον αγοραστή το δικαίωμα να αγοράσει μια συγκεκριμένη ποσότητα του νομίσματος σε συγκεκριμένη ισοτιμία (την τιμή εξάσκησης). Από την άλλη πλευρά ο πωλητής του δικαιώματος αγοράς έχει την υποχρέωση να πωλήσει το νόμισμα στην ίδια αυτή τιμή, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον αγοραστή.


Χαρακτηριστικά

 • Ελάχιστο ποσό Συναλλαγής: το ισόποσο των €300,000.
 • Νομίσματα: EUR, USD, GBP, JPY, CHF, RON, AUD, CAD.
 • Υπογραφή Σύμβασης Παραγώγων Προϊόντων
 • Υπογραφή Σύμβασης MiFID
 • Δυνητική ύπαρξη σχετικού Ορίου που χορηγεί η Τράπεζα
 • Φορολόγηση: Διαφοροποιείται ανά κατηγορία πελάτη