Κάρτα Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας

Κάρτα Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας για τη χρηματοδότηση πρωτογενούς παραγωγής. Καλύπτει μέρος του κόστους παραγωγής προϊόντων αγροτικής εκμετάλλευσης. Δίνεται σε παραγωγούς
που συνδέονται μέσω συμβολαίου με συγκεκριμένο αγοραστή της αγροτικής παραγωγής τους (Αγροτικό Συνεταιρισμό, Ομάδα Παραγωγών, Μεταποιητική Επιχείρηση κ.λπ.).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πιστοδοτικό όριο για την κάλυψη αναγκών της αγροτικής παραγωγής.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Νέους αγρότες, φυσικά πρόσωπα, ηλικίας 18 έως 75 ετών.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ για όλη τη διάρκεια του δανείου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διαρκεί όσο η καλλιεργητική / γαλακτοκομική περίοδος
ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το οφειλόμενο ποσό της κάρτας εξοφλείται
είτε εφάπαξ
είτε τμηματικά από τις πληρωμές της αξίας α΄ ύλης που έχει παραδώσει ο παραγωγός στην μεταποιητική μονάδα
ΥΨΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Εξαρτάται από την αξία της παραγωγής που θα παραδώσει στον αγοραστή, με τον οποίο έχει συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό παράδοσης της παραγωγής του και το κόστος των εισροών της αγροτικής του παραγωγής.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πιστοδοτικό όριο για την κάλυψη αναγκών της αγροτικής παραγωγής.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Νέους αγρότες, φυσικά πρόσωπα, ηλικίας 18 έως 75 ετών.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ για όλη τη διάρκεια του δανείου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διαρκεί όσο η καλλιεργητική / γαλακτοκομική περίοδος
ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το οφειλόμενο ποσό της κάρτας εξοφλείται
είτε εφάπαξ
είτε τμηματικά από τις πληρωμές της αξίας α΄ ύλης που έχει παραδώσει ο παραγωγός στην μεταποιητική μονάδα
ΥΨΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Εξαρτάται από την αξία της παραγωγής που θα παραδώσει στον αγοραστή, με τον οποίο έχει συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό παράδοσης της παραγωγής του και το κόστος των εισροών της αγροτικής του παραγωγής.