Βρείτε το αγροτικό δάνειο που σας ταιριάζει

 • ΣΚΟΠΟΣ • ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Δάνειο για αγορά καλλιεργήσιμης γης, φυτικού ή / και ζωικού κεφαλαίου & μηχανολογικού εξοπλισμού, αγορά/ ανέγερση / αποπεράτωση / βελτίωση γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Φυσικά Πρόσωπα, ηλικίας 19 - 50 ετών οι οποίοι θα απασχοληθούν στον Αγροτικό Τομέα και θα αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ. Ειδικά για νέους ηλικίας έως 40 ετών για την αγορά γης, δύναται να υπάρξει επιδότηση επιτοκίου έως και 100%
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Μέχρι 10 έτη για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού

  Μέχρι 15 έτη για ανέγερση/βελτίωση κτηριακών εγκαταστάσεων και αγορά γης

  Μέχρι 6 έτη για αγορά φυτικού ή/και ζωικού κεφαλαίου
 • ΤΡΟΠΟΣ
  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Με 3μηνιαίες, 6μηνιαίες ή ετήσιες δόσεις.
 • ΥΨΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  από 5.000€ έως 150.000€ με Μέγιστο Ποσοστό Χρηματοδότησης έως το 80% του εκτιμώμενου κόστους της επένδυσης και έως το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειούμενου ακινήτου
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Δάνειο για:

  Αγορά καλλιεργήσιμης γης & γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων

  Αγορά πάγιου εξοπλισμού

  Aνέγερση γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων

  Αγορά φυτικού ή/και ζωικού κεφαλαίου
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Αγρότες, Φυσικά Πρόσωπα, ηλικίας 18-70 ετών.
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ πλέον περιθωρίου
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Για χρηματοδότηση πάγιου εξοπλισμού: έως 10 έτη.

  Για χρηματοδότηση αγοράς γης, αγοράς / ανέγερσης γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων: έως 15 έτη

  Για χρηματοδότηση φυτικού κεφαλαίου: έως 8 έτη

  Για χρηματοδότηση ζωικού κεφαλαίου: έως 6 έτη
 • ΤΡΟΠΟΣ
  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Με μηνιαίες, 3μηνιαίες, 6μηνιαίες ή ετήσιες δόσεις.
 • ΥΨΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

  από €5.000 με Μέγιστο Ποσοστό Χρηματοδότησης έως το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειωμένου ακινήτου

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Χρηματοδότηση Αγροτών & Αγροτικών Επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στο Μέτρο 121 και στο Μέτρο 123Α
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Αγρότες (Ηλικίας από 18-60 ετών)/ Αγροτικές Ατομικές Επιχειρήσεις / Νομικά πρόσωπα κάθε μορφής
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο ΒΕΜΧ μείον περιθωρίου 1,4%
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Μέχρι 7 έτη για μηχανολογικό εξοπλισμό & άυλα πάγια.

  Μέχρι 10 έτη για ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων και αγορά γης.
 • ΤΡΟΠΟΣ
  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Με μηνιαίες ή 3μηνιαίες ή 6μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.
 • ΥΨΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  Ίσο με τον Τραπεζικό Δανεισμό που προβλέπεται από την απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Χρηματοδότηση Αγροτών & Αγροτικών Επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στο Μέτρο 121 και στο Μέτρο 123Α
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Αγρότες (Ηλικίας από 18-60 ετών)/ Αγροτικές Ατομικές Επιχειρήσεις/Νομικά πρόσωπα κάθε μορφής
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο (ΠEX) μείον περιθωρίου 1%
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  3 έτη με ανώτατη λήξη έως 6 μήνες από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του προγράμματος.
 • ΤΡΟΠΟΣ
  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Η εξόφληση του δανείου από τον οφειλέτη θα γίνει με μία δόση κεφαλαίου, η οποία θα καταβληθεί στη λήξη του δανείου. Η καταβολή των τόκων θα γίνεται ανά μήνα/τρίμηνο/εξάμηνο.
 • ΥΨΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  Ανέρχεται μέχρι και το 90% της εγκεκριμένης επιχορήγησης.