Βρείτε το αγροτικό δάνειο που σας ταιριάζει

 • ΣΚΟΠΟΣ • ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Δάνειο για:

  • Αρδευτικά συστήματα
  • Δεξαμενές
  • Νέες γεωτρήσεις και εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων
  • Μηχανολογικός εξοπλισμός για την επαναχρη-
   σιμοποίηση των υδάτων
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Αγρότες,
  ηλικίας 18-70 ετών.
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο ΒΕΑ
  πλέον Εισφοράς του Ν.128/75
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Έως 10 έτη
 • ΤΡΟΠΟΣ
  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Με μηνιαίες, 3μηνιαίες, 6μηνιαίες ή ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις.
 • ΥΨΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  Από €5.000 έως €150.000
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Χρηματοδότηση αγροτών, ομάδων παραγωγών, αγροτικών συνεταιρισμών & μικρομεσαίων επιχειρήσεων της αγροδιατροφής για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με προνομιακούς όρους δανεισμού σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ)
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αγρότες, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μεταποίησης/ εμπορίας αγροτικών προϊόντων, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο

  με βάση το Euribor
  +
   spread
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Διάρκεια Δανείου: 2 έως 12 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 24 μήνες
 • ΤΡΟΠΟΣ
  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Μηνιαίες,
  • τριμηνιαίες,
  • εξαμηνιαίες
  • ετήσιες
   τοκοχρεολυτικές ή
   χρεολυτικές δόσεις
 • ΥΨΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  • Το Ταμείο παρέχει εγγύηση στο 80% του κεφαλαίου για κάθε δάνειο.
  • Μειωμένες εξασφαλίσεις
  • Προνομιακή Τιμολόγηση
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Δάνειο προεξόφλησης επιχορήγησης για τους αγρότες που έχουν ενταχθεί σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, κ.α.)

 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Αγρότες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις που έχουν ενταχθεί σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ
  πλέον Εισφοράς του Ν.128/75
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Μέχρι 3 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης
 • ΤΡΟΠΟΣ
  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Κεφαλαίου: από την καταβολή της επιχορήγησης

  Τόκων: ανά 6μηνο
 • ΥΨΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  Από €5.000
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Δάνειο για αγορά καλλιεργήσιμης γης, φυτικού ή / και ζωικού κεφαλαίου & μηχανολογικού εξοπλισμού, αγορά/ ανέγερση / αποπεράτωση / βελτίωση γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Φυσικά Πρόσωπα, ηλικίας 19 - 50 ετών οι οποίοι θα απασχοληθούν στον Αγροτικό Τομέα και θα αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ. Ειδικά για νέους ηλικίας έως 40 ετών για την αγορά γης, δύναται να υπάρξει επιδότηση επιτοκίου έως και 100%
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Μέχρι 10 έτη για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού

  Μέχρι 15 έτη για ανέγερση/βελτίωση κτηριακών εγκαταστάσεων και αγορά γης

  Μέχρι 8 έτη για την αγορά φυτικού κεφαλαίου

  Μέχρι 6 έτη για την αγορά ζωικού κεφαλαίου

 • ΤΡΟΠΟΣ
  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Με 3μηνιαίες, 6μηνιαίες ή ετήσιες δόσεις.
 • ΥΨΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  Από 5.000€ έως 500.000€ με Μέγιστο Ποσοστό Χρηματοδότησης έως το 80% του εκτιμώμενου κόστους της επένδυσης και έως το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειούμενου ακινήτου
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Δάνειο για:

  Αγορά καλλιεργήσιμης γης & γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων

  Αγορά πάγιου εξοπλισμού

  Aνέγερση γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων

  Αγορά φυτικού ή/και ζωικού κεφαλαίου
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Αγρότες, Φυσικά Πρόσωπα, ηλικίας 18-70 ετών.
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ πλέον περιθωρίου
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Για χρηματοδότηση πάγιου εξοπλισμού: έως 10 έτη.

  Για χρηματοδότηση αγοράς γης, αγοράς / ανέγερσης γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων: έως 15 έτη

  Για χρηματοδότηση φυτικού κεφαλαίου: έως 8 έτη

  Για χρηματοδότηση ζωικού κεφαλαίου: έως 6 έτη
 • ΤΡΟΠΟΣ
  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Με μηνιαίες, 3μηνιαίες, 6μηνιαίες ή ετήσιες δόσεις.
 • ΥΨΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

  από €5.000 με Μέγιστο Ποσοστό Χρηματοδότησης έως το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειωμένου ακινήτου