Χρηματοδοτικές Λύσεις Διεθνούς Εμπορίου

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει την ανάπτυξη του διασυνοριακού εμπορίου με καινοτόμα προϊόντα χρηματοδότησης επιχειρήσεων, ενώ συμμετέχει ενεργά και στις μεγαλύτερες αναπτυξιακές δράσεις-προγράμματα στήριξης της ανάπτυξης του Διεθνούς Εμπορίου (σε συνεργασία με εγχώριους ή/και διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και πιστωτικούς φορείς).

Χρηματοδοτήσεις/Εγγυήσεις

Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει εμπειρία στον τομέα της χρηματοδότησης επιχειρήσεων που σχετίζονται με το Διεθνές Εμπόριο, παρέχοντας καινοτόμα και εξειδικευμένα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένα στις ανάγκες και το προφίλ της κάθε επιχείρησης, όπως ενδεικτικά παρουσιάζονται πιο κάτω:

  • Προχρηματοδότηση Εξαγωγής με προνομιακή τιμολόγηση
  • Χρηματοδότηση Ενέγγυων Πιστώσεων (Letter of Credit)
  • Χρηματοδότηση εξαγωγών μέσω του Προγράμματος «ΟΑΕΠ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)
  • Πρόγραμμα για την προώθηση των εργασιών εξαγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)
  • Πρόγραμμα για τη στήριξη των συναλλαγών Διεθνούς εμπορίου σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

Πλεονεκτήματα

  • Ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησής σας καθ’όλη τη διάρκεια της εφοδιαστικής αλυσίδας

  • Εύκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση με ανταγωνιστικό κόστος

  • Επέκταση του συναλλακτικού κυκλώματος της εταιρείας σας

  • Υποστήριξη των συναλλαγών σας μέσω Διεθνώς Αναγνωρισμένων Τραπεζών υπό την κάλυψη προγραμμάτων στήριξης Διεθνών Συναλλαγών
Οι υπηρεσίες/ προϊόντα παρέχονται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων και με βάση την ισχύουσα διαδικασία και πιστωτική πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Ομάδα Συναλλακτικής Τραπεζικής στο e-mail: transactionbanking@piraeubank.gr