Βιώσιμη Τραπεζική


Χρηματοδότηση επενδύσεων σε Φ/Β συστημάτα

Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει χρηματοδοτικές λύσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στην κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση για το επενδυτικό σχέδιό σας, είτε εντάσσεται σε αναπτυξιακό πρόγραμμα, είτε καλύπτεται εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό.

Μάθετε περισσότερα


Χρηματοδότηση επενδύσεων για σύστημα net metering

H Τράπεζα Πειραιώς στηρίζοντας την Πράσινη Επιχειρηματικότητα έχει αναπτύξει εξειδικευμένα προϊόντα με στόχο τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεών που επιθυμούν να επενδύσουν στην αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για ενεργειακό συμψηφισμό με προνομιακούς όρους.

Μάθετε περισσότερα


Χρηματοδότηση για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Επιχείρησης

Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει χρηματοδοτικές λύσεις σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να βελτιώσουν την ενεργειακή αναβάθμιση της λειτουργίας τους είτε με την απόκτηση νέου εξοπλισμού (συσκευές υψηλής ενεργειακής κλάσης) ή με την υλοποίηση των κατάλληλων κτηριακών εργασιών (θερμομονώσεις, αντικατάσταση κουφωμάτων, σκιάστρων κτλ.).

Μάθετε περισσότερα


PF4EE –Χρηματοδότηση επενδύσεων «Εξοικονόμησης Ενέργειας»

H Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - ΕΤΕπ (European Investment Bank - EIB), έχει συνάψει συμφωνία ύψους €100 εκατ, με σκοπό την χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω του προγράμματος Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE).

Το πρόγραμμα PF4EE είναι πιλοτικό πρόγραμμα της ΕΕ και αποτελεί ένα καινοτόμο συνδυαστικό εργαλείο διάθεσης ρευστότητας και εγγυήσεων δανείων. Πρόκειται για την μεγαλύτερη συνεργασία στο πλαίσιο του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού προγράμματος σε όλη την Ευρώπη και την μοναδική στην Ελλάδα.Το χρηματοδοτικό εργαλείο Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE) επωφελείται της στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος LIFE.


Μάθετε περισσότερα


Χρηματοδοτήσεις μέσω του Ταμείου Υποδομών

Η Τράπεζα Πειραιώς θα χρηματοδοτήσει μέσω του Ταμείου έργα «καθαρής» ενέργειας, όπως αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκούς σταθμούς, εγκαταστάσεις βιοαερίου και βιομάζας και υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Παράλληλα, μπορούν να χρηματοδοτηθούν νέες επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων.

Μάθετε περισσότερα


Εξειδικευμένες Αξιολογήσεις Επενδυτικών σχεδίων

  • Αξιολόγηση Αειφορίας, με σκοπό την ολιστική αξιολόγηση των πιστωτικών κινδύνων που δύνανται να προκύψουν σε μία νέα επένδυση ή/και σε υφιστάμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες και εγκαταστάσεις, αξιολογώντας, επιπρόσθετα των οικονομικών, και τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους που ενδεχομένως προκύψουν

  • Τεχνοοικονομική Αξιολόγηση Έργων Πράσινης Επιχειρηματικότητας με σκοπό την αξιολόγηση των νέων επιχειρηματικών Projects «πράσινων» επενδύσεων, ελέγχοντας, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και το κόστος αυτής, την επιλογή του εξοπλισμού, την εκτιμώμενη παραγωγικότητα του έργου, την εμπειρία του εγκαταστάτη και την αδειοδοτική ωριμότητα.

Μάθετε περισσότερα


Πρώτη Χρηματοδότηση με κριτήρια που αφορούν θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης από την Τράπεζα Πειραιώς στον Όμιλο ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (AΠΕ) του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα ενέταξε στα κριτήρια χρηματοδότησης, αρχές που αφορούν θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕSG).
Οι αρχές αυτές προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • Μείωση των ετήσιων εκπομπών ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2eq), εντός της ερχόμενης πενταετίας συνολικά, κατά τουλάχιστον 20%.
  • Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης Eco-Management and Audit Scheme(EMAS).

Η χρηματοδότηση αφορά επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στην Ελλάδα, ύψους 150 εκατ. ευρώ, σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικά έργα και φωτοβολταϊκά πάρκα), συνολικής ισχύος που υπερβαίνει τα 120 MW.

Με τον τρόπο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύει την ηγετική της θέση στη χρηματοδότηση του τομέα της Ενέργειας και ειδικότερα των ΑΠΕ και ταυτόχρονα αποδεικνύει εμπράκτως τη δέσμευσή της στις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, εφαρμόζοντας με διαφάνεια στις τραπεζικές της εργασίες θέματα ESG, που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και στη στήριξη της κοινωνίας.

Μάθετε περισσότερα