Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων PF4EE

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στη διαχείριση του κοινού χρηματοδοτικού εργαλείου Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕπ) που αποσκοπεί στην παροχή δανείων, με προνομιακούς όρους, σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν σε έργα που επιτυγχάνουν βελτίωση της ενεργειακής τους αποδοτικότητας. Το PF4EE αποτελεί ένα καινοτόμο συνδυαστικό εργαλείο διάθεσης ρευστότητας, μέσω δανεισμού από την ΕΤΕπ και εγγυήσεων δανείων, οι οποίες καλύπτονται με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Χρηματοδότηση έργων που επιτυγχάνουν την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας:
  
 • ακινήτων
 • συστημάτων φωτισμού εξωτερικών χώρων
 • της παραγωγικής διαδικασίας επιχειρήσεων
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Μηνιαίες
 • 3-μηνιαίες
 • 6-μηνιαίες δόσεις

Περίοδος Χάριτος έως 12 μήνες.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

βάσει

EURIBOR 1M/3M/6M
+ περιθώριο,
το οποίο θα είναι μειωμένο σε σχέση με το περιθώριο που θα είχε η επιχείρηση αν χρηματοδοτούνταν με κεφάλαια της Τράπεζας
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Μη επιβάρυνση εισφοράς Ν.128/75
 • Προνομιακή Τιμολόγηση για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις
 • Επιπλέον μείωση επιτοκίου για όσες επιχειρήσεις υποστηρίζουν τη νεανική απασχόληση (νέοι ηλικίας 15-25 ετών)
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Χρηματοδότηση έργων που επιτυγχάνουν την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας:
  
 • ακινήτων
 • συστημάτων φωτισμού εξωτερικών χώρων
 • της παραγωγικής διαδικασίας επιχειρήσεων
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Μηνιαίες
 • 3-μηνιαίες
 • 6-μηνιαίες δόσεις

Περίοδος Χάριτος έως 12 μήνες.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

βάσει

EURIBOR 1M/3M/6M
+ περιθώριο,
το οποίο θα είναι μειωμένο σε σχέση με το περιθώριο που θα είχε η επιχείρηση αν χρηματοδοτούνταν με κεφάλαια της Τράπεζας
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Μη επιβάρυνση εισφοράς Ν.128/75
 • Προνομιακή Τιμολόγηση για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις
 • Επιπλέον μείωση επιτοκίου για όσες επιχειρήσεις υποστηρίζουν τη νεανική απασχόληση (νέοι ηλικίας 15-25 ετών)

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Μέσω αυτού του χρηματοδοτικού εργαλείου, υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης με Μεσομακροπρόθεσμο επενδυτικό δάνειο. Το ύψος του δανείου κυμαίνεται μεταξύ

 • 40.000€ έως και 5.000.000€ για επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως μικρομεσαίες (ΜμΕ) ή/και το έργο αφορά σε ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου
 • 40.000€ έως και 1.125.000€ για επιχειρήσεις που δεν είναι ΜμΕ και το έργο δεν αφορά σε ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

 • Ενεργειακή αναβάθμιση επαγγελματικών, βιομηχανικών και εμπορικών ακινήτων.
 • Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης που αφορά στην παραγωγική διαδικασία βιοτεχνιών και βιομηχανιών, χωρίς να αυξάνεται σημαντικά η παραγωγική τους ικανότητα.
 • Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων για σκοπούς συμψηφισμού ενέργειας (net metering).
 • Ενεργειακή αναβάθμιση συστημάτων φωτισμού εξωτερικών χώρων.

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Μεσομακροπρόθεσμο Επενδυτικό Δάνειο

 • Διάρκεια Δανείου: 4 έως 12 έτη

Επιτόκιο

Κυμαινόμενο Επιτόκιο με βάση:

 • Euribor 1Μ/3M/6M
 • περιθώριο, το οποίο θα είναι μειωμένο σε σχέση με το περιθώριο που θα είχε η επιχείρηση αν χρηματοδοτούνταν με κεφάλαια της Τράπεζας

Η διαμόρφωση του τελικού επιτοκίου λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση της Πιστοληπτικής Ικανότητάς του πελάτη και τα χαρακτηριστικά της χρηματοδότησης. Τα επιτόκια δεν επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60% (ή 0,12% για περιπτώσεις όπου αυτό προβλέπεται).


Τρόπος εξυπηρέτησης

 • Μηνιαίες, τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις.

Δικαιούχοι της Δράσης

 • Επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους και νομικής μορφής

Εξαιρέσεις

 • Επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηριστεί προβληματικές.
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
 • Επιχειρήσεις που εστιάζουν τη δραστηριότητά τους σε κάποιον από τους τομείς που εξαιρούνται από την ΕΤΕπ (π.χ. παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών, τυχερά παιχνίδια, παραγωγή και εμπορία σκληρών αλκοολούχων ποτών, παραγωγή και εμπορία προϊόντων καπνού, real estate, ανθρώπινη κλωνοποίηση κ.α.).

Ένταξη στην πρωτοβουλία της ΕΤΕπ Απασχόληση των Νέων (Jobs for Youth Initiative)

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενισχύει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, δημιούργησε την Πρωτοβουλία «Jobs for Youth», προκειμένου να ενισχύσει την απασχόληση νέων ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών, αλλά μικρότερης των 25 ετών.

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας της ΕΤΕπ, επιχειρήσεις που υποστηρίζουν την απασχόληση των νέων αυτών με ένα από τους κάτωθι τρόπους, μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση με πιο ευνοϊκούς όρους. Ειδικότερα αφορά επιχειρήσεις που:

 • 'Εχουν προσλάβει τους τελευταίους 6 μήνες και εξακολουθεί να απασχολεί τουλάχιστον ένα νέο κατά τα ανωτέρω πρόσωπο (ή πέντε εάν πρόκειται για επιχείρηση μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ή σκοπεύει να προσλάβει τους επόμενους έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης με την Τράπεζα Πειραιώς, ή/και
 • Προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση σε νέα πρόσωπα ή πρακτική άσκηση/προγράμματα εκπαίδευσης για νέους (όπως αυτοί ορίζονται παραπάνω) και υφίσταται πρόσφατο ιστορικό νέων που επωφελήθηκαν από την ανωτέρω εκπαίδευση, ή/και
 • 'Εχουν ενεργή συμφωνία συνεργασίας με τεχνικό κολέγιο ή σχολείο ή πανεπιστήμιο για την απασχόληση νέων (π.χ. κατά τη διάρκεια καλοκαιρινής πρακτικής άσκησης), και υφίσταται πρόσφατο ιστορικό νέων που επωφελήθηκαν από τις ανωτέρω συμφωνίες συνεργασίας

Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για τα δάνεια στο πλαίσιο του PF4EE σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και για τη διαδικασία απόκτησης τους:


logos

Το χρηματοδοτικό εργαλείο Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE) επωφελείται της στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος LIFE.